Цивільно-правові форми користування землею

ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ.......................5
 1.1. Поняття постійного користування земельними ділянками.................5
 1.2. Порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам......................................................................................................................7

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ....................................................9
 2.1. Історичний розвиток оренди землі в Україні..........................................9
 2.2. Договір оренди землі...................................................................................11

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЕЛЬНІ СЕРВІТУТИ.......................................................................19
 3.1. Історичний розвиток права сервітуту....................................................19
 3.2. Поняття та види земельних сервітутів...................................................22
 3.3. Правовий режим земельних сервітутів...................................................24

ВИСНОВКИ....................................................................................................................27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.................................29СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституцій України від 28.06.1996 року // Голос України. – 1998.
2. Земельний кодекс України від 18.12.1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 10. – Ст. 128.
3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 34. – Ст. 78.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
5. Закон України „Про форми власності на землю” від 30.01.1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 18. – Ст. 112.
6. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 20. – Ст. 76.
7. Закон України „Про оренду землі” від 06.10.1998 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 18. – Ст. 112.
8. Постанова Верховної Ради України „Про прискорення земельної реформи та приватизації землі” від 13.03.1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 25. – Ст. 251.
9. Постанова Верховної Ради України „Про форми державних актів на право власності на землю і права постійного користування землею” від 13.03.1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 25. – Ст. 278.
10. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти ф нормативні документи. – К., 1998. – С. 293 – 304.
11. Аграрне право України: Підручник // За ред. В.З. Ярчука. – К., 2000. – 462 с.
12. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юридичних вузів та факультетів. – К., 1998. – 380 с.
13. Берлач А.К. Організаційно-правові проблеми становлення орендних земельних відносин в Україні: історія і сучасність // Право України. – 1999. – № 2. – С. 15-18.
14. Голова тюк М.С. Оренда як форма реалізації права власності та господарського використання землі // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 4. – С. 72-79.
15. Горлачук В.В. Розвиток землекористування в Україні. – К., 1999. – 564 с.
16. Гражданское и семейное право: Учебно-практический справочник / Под ред. Е.О. Харитонова. – Х.: Одиссей, 2000. – 544 с.
17. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Нерсесяну В.С. – М.: ИНФРА М – НОРИА, 1997. – 704 с.
18. Доліненко В.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.
19. Зайка Ю.А. Українське цивільне право: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2005. – 312 с.
20. Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О. – К.: Істина, 2003. – 448 с.
21. Калюжний Р.А. Римське приватне право: Курс лекцій. – К.: Істина, 2005. – 144 с.
22. Науково-практичний коментар до Земельного Кодексу України / За ред. Медведчука. – К.: Юрінком, 2004. – 656 с.
 23. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / Коссак В.М. – К.: Істина, 2004. – 976 с.
24. Новицкий И.Б. Римское право. – М., 1995. – 794 с.
25. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – К.: Атака, 2005. – 560 с.
26. Трофанчук Г.І. Римське приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2006. – 248 с.
27. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 2. – 408 с.
28. Цивільне право України: Навчальний посібник / За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
29. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах. / За заг. ред. О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та інші. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн. 2. – 640 с.
30. Цивільне право України / Братель О.Г., Губарев С.В., Миро ненко В.П. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 256 с.
31. Цивільне право України. Т 2.: Підручник у 2 т. / Борсова В.І., Баранова Л.М., Жилінкова І.В. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с. 
32. Харитонов Е.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право: Підручник. – К.: Істина, 2003. – 776 с.
33. Шеремет А.П. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 632 с.
34. Юрченко А.Д. Сучасні перспективи обороту земельних ділянок в аграрній сфері // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 4. – С. 62-64.
  

 
 

Студентські статті