Цивільно-правова характеристика договорів про надання послуг


Зміст
Вступ ………………………………………………………………..........3
Розділ 1. Загальна характеристика договору про надання послуг:
1.1 Поняття та особливості послуг та договору про надання  послуг………………………………………………………………........6
1.2 Класифікація договорів про надання послуг………………......15
Розділ 2. Нормативно – правове регулювання договорів про надання послуг…………………………………………………………………………...18
Розділ 3. Особливості окремих видів договорів про надання    послуг………………………………………………………………...…...25
Висновок ……………………………………………………………......36
Список використаних джерел та літератури ……………………....39

Список використаних джерел та літератури:
І. Джерела
1.    Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України.                         Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах / Відп.  ред.  П.І. Шевчук. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 496с.   
2.    Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91р. №   959-ХІІ / Навчально-методичний посібник з курсу “Цивільне право  України”. – Острог, 1999. – С.100-112.
3.    Закон України “Про зв’язок” від 16 травня 1995р. / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №10.
4.    Закон України “Про поштовий зв’язок” від 4.10.01р. №2759-ІІІ / Офіційний вісник України. – 2001. - №43.
5.    Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997р. № 1446 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №10.
6.    Правила продажу товарів поштою, затверджені наказом МЗЕЗторгу та Державного комітету зв’язку України від 17 березня 1999р. №153/48 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №10.
7.    Всесвітня поштова конвенція (Сеул, 14 вересня 1994р.), затверджено Указом Президента України від 1 лютого 1999р.№110/99 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №10.
8.    Угода про поштові посилки (Сеул, 14 вересня 1994р.), затверджено Указом Президента України від 1 лютого 1999р.№110/99 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №10.
9.    Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв’язком, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997р. №639 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №10.
10.    Правила користування телеграфним зв’язком, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997р.№208 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №10.
11.    Правила користування проводовим мовленням, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1997р. №484 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №10.
12.     Положення Національного банку України “Про кредитування”, затверджене постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995р. №246
13.    Лист Міністерства економіки України від 28.03.97р. “Щодо надання кредитів комерційними банками фізичним особам” №39-36/268 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №5.
14.    Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р. №2121-ІІІ / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №5.
15.    Положення Національного банку України “Про кредитування”, затверджене постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995р. №246 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №5.
16.    Закон України “Про транспорт” від 10 листопада1994р.№232/94-ВР / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. - №10.
17.    Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998р. №457 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. - №12.
18.    Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996р. / Офіційний вісник України. – 1998. - №14.
19.    Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28 липня 1998р. №297 / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. - №12.
20.    Повітряний кодекс України від 4 травня 1993р. / Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №25.
21.    Кодекс торгівельного мореплавства України від 9 грудня 1994р./ Бюлетень законодавства і юридичної практики України. –1998. - №12.


ІІ. Література
22.    Бурлаков Р.М. Цивільно-правові питання здійснення аудиторської діяльності в Україні: Автореф. дис….канд.юр.наук. – Харків, 2000. – 19с.
23.    Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Кн.2. – М.: Статут, 2000. – 796с.
24.    Васильєва В.А. Правове регулювання відносин за договором консигнації: Автореф. дис. … канд. юр. наук. – Львів, 2000. – 19с.
25.    Внукова Н. Региональные аспекты международной торговли    услугами // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – №2. – С.4-5.
26.    Гражданское право. Словарь-справочник. – М., 1996. – 575с.
27.    Дудорова К.Б. Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні: Автореф.дис….канд.юр.наук. – К., 1995. – 23с.
28.    Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
29.    Игнатенко В.Н. Гражданско-правовые вопросы индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере материального производства, оказания бытовых и социально-культурных услуг: Автореф.дис….канд.юр.наук. – Харьков, 1991. – 20с.
30.    Измайлова Е. Договор на выполнение маркетинговых исследований // Российская юстиция. – 1999. - №12. – С.14-15.
31.    Икрянников О. О договоре на выполнение маркетинговых работ // Законодательство и экономика. – 2000. - №3. – С.38-43.
32.    Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания / АН СССР. Ин-т гос-ва и права. – М.: Наука, 1980. – 256с.
33.    Кашанин А.В. К вопросу о классификации гражданско-правовых договоров // Юрист. – 2001. - №9. – С.27-31.
34.    Контрактное право: мировая практика. В 3-х т. Т.1. – Сделки / Под.ред. Г.В. Петровой. – М.: Имидж, 1992. – 397с.
35.    Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. – 2000. - №2. – С.69-71.
36.     Красавчиков О.А. Сфера обслуживания: гражданско – правовой  аспект // Гражданское право и сфера обслуживания: Сб.науч. роб. – Свердловск, 1984. – 151с.
37.    Красько И. Агентский договор // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - №10. – С.30-32.
38.    Красько І. Договір факторингу // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - №6. – С.3-5.
39.    Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. – 2-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 560с.
40.    Майданик Р., Смирницький Ю. Довірче управління майном в праві України // Право України. – 1998. - №4. – С.19-26.
41.    Максимец Л.Г. Некоторые проблемы определения “услуги”, как обьекта гражданского правоотношения в образовательной  деятельности // Юрист. – 2000. - №9. – С.41-43.
42.    Михайлов А. Услуги как форма бизнеса (маркетинг услуг) // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - №1. – С.51-53.
43.    Основы советского гражданского права: Учеб. пособие / Под. ред. Я.А. Куника. – М.: Высш. шк., 1986. – 383с.
44.    Романец Ю. Договор возмездного оказания услуг // Закон. – 1999. - №10. – С.119-122.
45.    Романец Ю.В. Общая характеристика договоров оказания юридических услуг (поручение, комиссия, агентирование) // Законодательство. – 2001. - №4. – С.38-43.
46.    Советское гражданское право: Учеб. пособие / Под. ред. В.Г. Вердникова, Н.Ю. Линникова. – М.: ВНИИТЭМР, 1988. – 375с.
47.    Советское гражданское право: Учебник. В 2-х частях. Ч.ІІ. / Под.ред. В.А. Рясенцева. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: Юрид.лит., 1987. – 576с.
48.    Тихомиров А.В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. – М.: Филинь, 1996. – 352с.
49.    Услуги. Правовой режим реализации / Автор-сост. Б.А. Борисов. – М.: Филинь, 1997. – 424с.
50.    Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України // Право України. – 1999. - №4. – С.94-97.
51.    Ханик-Посполітак Р.Ю. Договори на проведення аудиту: Автореф.дис… канд.юр. наук. – К., 1997. – 25с.
52.    Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. Книга друга / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 784с.
53.    Цивільне право: Підручник: у 2-х кн. Книга друга / За ред. О.А. Підопригори, Д.В. Боброва. – К.: Вентурі, 1997. – 479с.
54.    Чижмар Ю. Правовий статус посередників на товарних біржах // Право України. – 2000. - №2. – С.27-33.
55.    Шишенин Е.Д. Классификация гражданско – правовых обязательств по оказанию услуг // Гражданское право и сфера обслуживания: Сб.науч. роб. – Свердловск, 1984. – 151с.