Характеристика правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку

ПЛАН

Вступ
РОЗДІЛ І. Поняття, характеристика адміністративного  
           правопорушення, та адміністративна відповідальність
1.1. Характеристика адміністративного правопорушення                   
1.2. Юридичний склад адміністративного правопорушення
1.3. Адміністративна відповідальність і її відмінність від інших видів      
           юридичної відповідальності
1.4.   Обставини, що обтяжують і пом\'якшують відповідальність   за  
          адміністративні правопорушення
1.5.   Адміністративний процес
1.6.  Провадження у справах про адміністративні правопорушення
1.7.  Учасники провадження у справах  про адміністративні           
правопорушення
Розділ ІІ.  Характеристика правопорушень, та органів,  уповноважених       
           розглядати справи про адміністративні правопорушення
2.1. Характеристика правопорушень, що посягають на громадський         
          порядок і громадську безпеку
2.2. Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні    правопорушення
2.3. Виконання постанови у справах про адміністративні правопорушення
2.4. Провадження по виконанню постанови
Висновки
Список використаної літератури

ЛІТЕРАТУРА


 1. Конституція України: Прийнята на пятій сесії ВРУ 28 червня 1996р.
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»від 21. 05.1997р. 
 3.  Кодекс України про адміністративні правопорушення:  Науково-практи-  
      чний коментар.-К, 1991.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення//Кодекси України:В  
     3-х кн.-К., Юрінком Інтер.-1998.-Кн.1
 5.  Авер'янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти 
      реформування // Право України. —   1998. — № 7.
 6. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права //       
     Право України. — 1998, — № 8.
 7.  Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: 
     черговий етап // Право України. — 2000. — № 7.
 8. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України. 
     Підручник. —X., 1998.
 9. Бандурка О. М. Адміністративна діяльність. Частина особлива.—Харків,   
     2000.
 10.  Бахрах Д. Н. Состав административного проступка: Учеб. пособие. —  
       Свердловск, 1987.
 11.  Біла Л. Р., Картузова І. О. Організація державної служби в Україні: 
       Навч.-метод, посіб. Одеса: Юрнд.,   2000.
 12. Битяк Ю.П.Адміністративне право України. Підручник. /Харків, 2000.
 13. Голосніченко І.П. Попередження корисливих прочступків засобами 
       адміністративного права.-К.,1991.
 14. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність.-К.,1995.
 15.  Ґалаґан Й. А. Административная Ответственность (материальное право). 
        — Воронеж, 1988.
 16. Демин А.В. Производство по делам об административних 
       правонарушениях. К.1983. 
 17. Додин Е. В. Административная деликтология в системе юридических 
       наук // Сов. государство й право.   — 1991. — № 2.
 18. Додин Е. В. Административная деликтология. Учебное пособие—Одесса,
      1997.
19. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. — М., 1973.
20.  Дяченко О. Визначення суб'єкта адміністративного правопорушення та
        його загальних ознак окремої проблеми // Право України. — 2001. — № 
        8. — С. 83.
21.   Кізіма Н. Особливості застосування конфіскації як одного з видів 
       адміністративних стягнень // Право України. — 2001. — № 4.— С. 80.
22.  Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение.-К.,1979.
23.  Коваль Л. В. Административное право Украины. — К., 1996.
24.  Козлов Ю. Н. Администратнвньїе правоотношения. — М., 1976.
25.  Козырева Т. Й. Административное принуждение й его виды.— М., 1975.
26.  Колушко І., Голосніченко І. До проблеми відмежування
       адміністративних проступків від проступків, що підпадають під 
       юрисдикцію суду // Право України. — 2001. —№3. — С. 39.
27.   Комзюк А. Т. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб. /. 
       —X., 1998.
28.  Кононенко О. Адміністративна відповідальність за Законом України 
       "Про виконавче провадження" // Право України. — 2001. — № 5.
29.  Коломоєць Т. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право
        України. — 2001. — № 2. — С. 84.
30. Кубко Є. Нові наукові погляди в адміністративному процесі // Право
       України. — 2001. —№4. —С. 127.
31.  Лукьянов В. Административные правонарушения й уголовньые
        преступления: в чем различие? // Государство й право. — 1996. - № 4.
32.   Макаренко В. Адміністративна відповідальність за порушення
         законодавства про державну таємницю // Право України. -2001. — №2.
33.  Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні
       правопорушення: окремі питання // Право України. — 2001. — № 1.
34.  Миронюк Р. Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов
      про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу: порядок
      та особливості // Право України. — 2001. — № 11. — С. 60.
35. Опришко В.Ф. Административная отвественость за правонарушение.-
       К.,1988.
36.  Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія.-Львів.,1995.
37. Піджаренко О. Зброя і ми: Законодавче, нормативне і відомче
      регулювання відносин, пов'язаних із вогнепальною мисливською,
      службово-штатною й іншою зброєю та спецзасобами індивідуального
      захисту. — К., 1998.
38. Саввин М.Я. Административный штраф.- М.,1984.
39. Севрюгин  В.  Е.  Понятие правонарушения (проступка) по ад-
     министративному законодательству. — М., 1988.