Управління в галузі соціального забезпечення населення

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 6
1.1 Теоретичні основи соціального забезпечення чи соціального захисту непрацездатних громадян 6
1.2 Поняття й основні риси предмета та методу права соціального забезпечення 11
1.3 Правові форми і види соціального забезпечення 18
1.4 Система права соціального забезпечення 29
РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 36
2.1 Поняття і загальна характеристика джерел права соціального забезпечення 36
2.2 Основні види нормативно-правових актів, що регулюють соціальне забезпечення 41
2.3 Державні органи, що здійснюють управління соціальним забезпеченням 48
2.4 Структура та функції Головного Управління Соціального Захисту Населення 56
ВИСНОВКИ 62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 65
ДОДАТКИ 71 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України «Про  загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що привели до втрати працездатності»
2.    Закон України «Про державну службу»
3.    Закон України «Про зайнятість населення»
4.    Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1997. – № 37. – Ст. 237.
5.    Закон України «Про збір на обов’язкове державне соціальне страхування»
6.    Закон України «Про наукову і науково-технічну Діяльність»
7.    Закон України «Про основні засоби соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
8.    Закон України «Про пенсії і допомоги членам колгоспів» від 15 липня 1964 р.
9.    Закон України «Про пенсійне забезпечення»
10.    Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»
11.    Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
12.    Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні, затверджені Указом Президента України від 13.04.98 р. // Офіційний вісник України, 1998. – № 15. – Ст. 569.
13.    Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: Затверджено Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. №1035/2000. // Офіційний вісник України, 2000. – № 35. – Ст. 1482.
14.    Положення про Пенсійний фонд України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 р. № 345.
15.    Положення про Фонд соціального страхування України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 972 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 № 1351) // Офіційний вісник України, 1998. – N° 26. – Ст. 946; №35. – Ст. 1300
16.    Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р.// ЗП України, 1994. – № 8. – Ст. 190.
17.    Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2001 р. «Про розміри державної допомоги сім’ям з дітьми у 2001 році» // Урядовий кур’єр, 2001. – № 8.
18.    Типове положення про головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2000 р. № 1498 // Офіційний вісник України.- 2000. - №40. - Ст. 1698
19.    Типове положення про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації
20.    Угода „Про гарантії прав громадян держав-учасників Співдружності Незалежних Держав (СНД) в галузі пенсійного забезпечення».
21.    Угода між державами-учасниками Співдружності Незалежних Держав «Про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав і сімей загиблих-військовослужбовців»
22.    Угода між урядами України і Російської Федерації «Про гарантії прав громадян, що працювали в районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі» від 15 січня 1993 р.
23.    Алексеев С.С. Проблеми теории права. – Свердловск, 1972 – Т. 1. – С. 134
24.    Алексеев С.С. Структура радянського права. М.: 1975. – С. 200
25.    Андреев B.C. Право социального обеспечения в СССР. – М.: Юрид. лит., 1987.
26.    Ведомости Верховного Совета СССР, 1956. – М 15. – Ст. 313.
27.    Ведомости Верховного Совета СССР, 1964. – № 29. – Ст. 340.
28.    Вестник Московского университета. Серия «Право», 1983. – № 4. – С. 46.
29.    Витченко A.M. Метод правового регулирования общественных отношений. – Саратов, 1974 – С. 49
30.    Відомості Верховної Ради України, 1991.
31.    Інформаційний бюлетень Мінпраці та соціальної політики України. – Людина і праця, 1994. – № 6.
32.    Максимовский В.И. Управление социальным обеспечением. – М.: 1974;
33.    Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994. – С. 16.
34.    Офіційний вісник України, 1998. – № 15. – Ст. 569.
35.    Офіційний вісник України, 1998. – № 26. – Ст. 946 ;
36.    Правові джерела України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 1994. – № 6. – С. 31
37.    Радянське пенсійне право / Під. ред. Захарова М.Л. – М,: 1974. – С. 10
38.    Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні. Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 288 с
39.    Сулейманова Г.В. Социальное обеспечение и социальное страхование. – М.: «Контур», 1998. – С. 6.
40.    Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник Изд-во ББК, 1995. – С. 330-345.
41.    Топчиев И.С. Организация работы органов социального обеспечения. – М.: 1971.
42.    Халфіна Р.О. Загальне вчення про правовідносини. М.: 1974. – С. 237
43.    Романенко С. Україні необхідно сформувати систему соціального захисту ринкового типу // Соціальний захист.- 1997.- № 2.- С. 49-55.
44.    Система соціального захисту населення Миколаївської області: етапи реалізації та переваги; Посібник / За заг. ред. Ю. О. Шкляровського.- Миколаїв, 2000- 300 с.
45.    Скуратівський В. А. Соціальна політика як суспільний феномен і вид практичної діяльності // Вісник УАДУ.- 1997.- № 1.- С. 130-147.
46.    Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика.- К.: Вид- воУАДУ, 1997- 360 с.
 
 

Студентські статті