Українсько-Грузинські відносини на сучасному етапі

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НАЛАГОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКИХ ВІДНОСИН 6
1.1 Історія двосторонніх відносин 6
1.2 Політичне співробітництво двох держав 9
РОЗДІЛ 2 СФЕРА ЕКОНОМІЧНИХ СТОСУНКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ГРУЗІЄЮ 16
2.1 Основи економічних відносин між Україною та Республікою
Грузія 16
2.2 Стан та перспективи торговельно-економічних відносин та інвестиційної діяльності між Україною та Грузією 19
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 27
ДОДАТКИ 29 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Джерела:
1.    13 квітня 1993 року    Договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Україною та Республікою Грузія
2.    25 березня 2005 року    Угода про розбудову відносин стратегічного характеру
3.    Прес-реліз щодо двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Грузією і Україною. - Серпень 2005.
4.    Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії „Про внесення змін до Угоди між Урядом Республіки Грузія та Урядом України від 9 січня 1995 року про вільну торгівлю”
5.    Протокол між Державною митною службою України і Службою доходів Міністерства фінансів Грузії щодо організації обміну попередньою інформацією про товари й транспортні засоби, що переміщуються через державні кордони України та Грузії
6.    Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України і Міністерством юстиції Грузії в рамках візиту Президента Грузії М.Саакашвілі в Україну
Література:
7.    Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - К.: Знання”, КОО, 2005. – 469 с.
8.    Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук. думка, 2007. – 251 с.
9.    Дергачев В. Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе свободных экономических зон // Экономика Украины. – 1996. - № 7. – с. 43-51.
10.    Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 1997.
11.    Економічний розвиток і державна політика. Практикум. /За заг. Ред. Розпутенка І. – К.: К.І.С., 2001 – с.121
12.    Киреев А.П. – Международная экономика: В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движения товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунородные отношения, 2006 –498 с.
13.    Кириченко О. Деякі аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. – 2006. – № 7. – с. 75-82.
14.    Кравченко В. Україна-Грузія: майбутнє, сповнене невизначеності // Дзеркало тижня. -2005. - № 11 (539).
15.    Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 410 с.
16.    Международные экономические отношения / Под ред. Р. И. Хасбулатова. – М.: Новости, 2006. – 391 с.
17.    Международные экономические отношения: Учебник/Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. –255 с.
18.    Михайлов В. Економіка зарубіжних країн. – К.: Либідь, 2005. – 329 с.
19.    Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин / Керівник авт. кол. Філіпенко А. С. – К.: Либідь, 2005. – 358 с.
20.    Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 235 с.
21.    Пустовойтенко В. П. Україна зацікавлена в європейській інтеграції // Урядовий кур’єр. – 3 лютого 1998.
22.    Сіденко В. Прорив у Європу – яким чином? // Політика і час. – 2007. - № 11. – с. 18-27
23.    Скеленко О., Дрозденко В. Проблеми входження України до ЄС // Розбудова держави. – 2006. - № 2. – с. 31.
24.    Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини (система регулювання МЕВ). – К.: Либідь, 2004. – 397 с.
25.    Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – М.:ИНФА, 2001 – 510 с.
26.    Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. – 2005. - № 1. – с. 80-88.
27.    Шахназаров О. Запад хочет снизить транзитную функцию Турции за счет Грузии и Украины.
28.    Школа І. М., Козменко В. М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція. Навчальний посібник. – Чернівці, 2007. – 399 с.
29.    Школа І.М. Міжнародні економічні відносини. – Чернівці, 2005. – 465 с.