Теоретичний аналіз поняття Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій юриста

дипломна робота, 60 сторінок

ВСТУП
З огляду на  завдань, що стоять перед юристом – захист прав та  інтересів людей, а також відповідальності перед суспільством, яка на нього покладається, особа юриста повинна відповідати високим вимогам як юридичної етики так і суспільної моралі. Однак сьогодні в Україні досить поширеним є випадки порушення юристами норм професійної етики та процвітання корупції в судах, прокуратурі та міліції. Поряд із великою чисельністю соціальних факторів, відсутність належного морального та етичного виховання майбутніх юристів великою мірою впливає на виникнення та поширення зазначених негативних явищ у нашому суспільстві.
У формуванні та розвитку особи юриста велику роль відіграють, перебуваючи у дуже тісній взаємодії,  його ціннісні орієнтації, рівень самооцінки та сформованість такого Я-образу, який би відповідав вимогам, що ставляться перед юристом в нормативних актах та нормах професійної етики й моралі.
Проте на даний час існує  дуже мало досліджень, які були б  присвячені вивченню Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій саме представників юридичної професії.  В основному вони зводяться лише до характеристики цих структур самоосвідомості в контексті вивчення особистості в цілому. Безперечно не можна розглядати ці поняття, торкаючись лише професійної сфери людини, не враховуючи при цьому ті чинники, які впливають на розвиток будь-якої особистості. Проте робота юриста передбачає певну специфіку, яка стосується як вимог до особи юриста, так і умов, в яких він здійснює свою професійну діяльність, що вимагає проведення досліджень, які б дали змогу з’ясувати особливості Я-образу юриста, його самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста, які у взаємозв’язку сприяють формуванню цілісної особистості професіонала.
Все вище зазначене визначає актуальність теми дослідження.
Метою даної кваліфікаційної роботи є визначення взаємозв’язку Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій юриста та дослідження їх впливу на професійну діяльність юриста.
Мета роботи вимагає виконання наступних дослідницьких завдань:
1) здійснити теоретичний аналіз поняття Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста;
2) вивчення факторів, що впливають на формування зазначених структурних елементів самосвідомості;
3) визначення рівня взаємозв’язку Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста та його роль у становленні особи юриста;
4) прослідкувати зв’язок між Я-образом, самооцінкою та ціннісними орієнтаціями юриста шляхом емпіричного їх дослідження;
5) дослідження механізму впливу Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій на професійну діяльність юриста;
6) характеристика основних властивостей Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста, що впливають на професійну адаптацію та  запобігають професійній деформації юриста.
 Об’єкт дослідження –  становлення та розвиток складових самосвідомості юристів в процесі професійної діяльності.
Предмет дослідження – взаємозв’язок Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій юриста та їх вплив на його професійну діяльність.
При написанні роботи були використанні наступні методи: аналіз, порівняння, синтез, узагальнення та систематизація емпіричних та теоретичних даних, метод анкетування, математичні методи обробки даних. Загалом в основу дослідження покладено комплексний підхід, що обумовлено специфікою предмета дослідження, який  стосується не лише  психологї, але й торкається проблем у галузі юриспруденції.
Теоретико-методологічну основу дослідження склали: загальнопсихологічні теорії свідомості та самосвідомості особистості ; праці Бернса К., Кона І. та Налчаджяна А., присвячені теорії розвитку самосвідомості та Я-концепції зокрема , автореферати дисертацій  з вивчення проблеми формування Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій особистості . Важливу роль при написання кваліфікаційної роботи відіграли також наукові статті , підручники з юридичної психології та деонтології , а також нормативно-правові акти .
Наукова новизна роботи полягає у дослідженні взаємозв’язку Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій особи як представника юридичної професії, з’ясування значення цих категорій для формування особи професіонала та визначення тих характеристик Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста, які найбільшою мірою впливають на його професійну діяльність з метою звернути увагу на  необхіднвсть формування у майбутніх правників саме таких їх якостей.
З метою чіткого та зрозумілого викладу інформації дана робота містить наступні структурні елементи: вступ, два розділи (перший з яких поділяється на два підрозділи) та висновків. Основна частина дослідження включає: Розділ І Теоретичний аналіз поняття Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій юриста та їх взаємозв’язок, що поділений на два підрозділи: 1.2. Поняття Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста та 1.2. Взаємозв’язок Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій та чинники, що впливають на їх формування, а також Розділ ІІ Взаємозв’язок Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста як фактор впливу на його професійну діяльність.