Сучасна політична еліта протиріччя формування і розвитку

дипломна робота, 55 сторінок


 
Зміст
Вступ 3
Розділ І. Роль політичної еліти у політичних процесах
Розділ ІІ Процес формування політичної еліти в Україні
Розділ ІІІ Сучасні проблеми розвитку та перспективи формування політичної еліти в Україні 
Висновки 
Список використаних джерел та літератури 
 
Список використаних джерел та літератури
 До розділу І
1. Рывкина Р. В. Влияние новой правящей элиты на ход и результаты экономических реформ // Социологические исследования. Социс – 1995. – №11. – С. 35 - 43.
2. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 травня 2001 р., Київ) / За заг. ред. В. І. Луговського, В. М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 424 с. - С. 52.
3. Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. - М.: „Три квадрата”, 2003. - 328 с. - С. 195 - 196.
4. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 травня 2001 р., Київ) / За заг. ред. В. І. Луговського, В. М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 424 с. - С. 53.
5. Томенко М. Суспільство не боїться цієї держави, оскільки не вірить у неї. „Час”. - №37. - Вер. - жов. 28 - 4. - 2001. - С. 4.
6. Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. - М.: „Три квадрата”, 2003. - 328 с. - С. 197.
7. Траверсе О. Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації суспільства // Політичний менеджмент. - 2006. - №1. - С. 27 - 36.
8. Там само. С. 33.
9. Войтенко Т. О., Гончарук О. С., Привалов Ю. О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання. Наукова збірка / Відп. ред.: Ю. Саєнко – К.: Стилос, 2002. – С. 38 - 39.
10. Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994 – 2003 / За ред. Н. В. Паніної. – К.: Ін-ут соціології НАН України, 2003. - С. 111 - 112.
11. Ходаківський М. Громадянське суспільство і національна держава // Віче. – 1998. - № 9. – С. 34 - 46. - С. 41.
12. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 травня 2001 р., Київ) / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 424 с. - С. 42.
13. Українське суспільство 1994 - 2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 2004. - С. 589.
14. Там само. – С. 588.
15. Іскакова Г. Особливості посткомуністичної трансформації і проблеми прав та свобод людини // Політичний менеджмент. - 2005. - № 2. - С. 138 - 144. - С. 140.
16. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 травня 2001 р., Київ) / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 52.
17. Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. - М.: „Три квадрата”, 2003. - 328 с. – С. 161.
18. В. Карасев. Лучший „якорь” - евроидеология // День. - 2005. - 17 июня. - С. 7
До розділу ІІ
1.    Конституція України.
2.     А. Реймон. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. – с. 42-43.
3.    Ашин Г.К. Современные теории элиты: критический очерк. – М., 1985.
4.    Гальчинський А. Помаранчева революція і нова влада. – К.: Либідь, 2005. – с. 6-11.
5.    Гарань О. Еліти в історії України // Сучасність, 1993. – №13.
6.    Дж.Мейс. Блукання лабіринтом або дисфункціональність українських еліт // Сучасність, 1997. – №3.
7.     Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. / За ред. Девіда Міллера. – К.: Дух і Літера, 2000. – с. 469.
8.    Журавський В. С. Політична еліта України: теорія і практика трансформації. – К.: Логос, 1998. – с.264.
9.    Крип’якевич І. П. Історія України.- Львів, 1990. – С. 163.
10.    Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. Львів, 1996.
11.     Марченко Ю., Телепко О. – К.: “К.І.С.”, 2001. – с. 55.
12.    Основи політичної науки. Під ред. Б.Кухти. – Львів, 1987. – Ч.2.
13.    Политология: Хрестоматия. Под ред. М.А. Василика. – М., 2000.
14.    Політологія. За ред. А.Колодій. – Київ, 2000.
15.     Полонська-Василенко Наталія. Історія України: в 2-х т. – К., 1992.- т.І.- C.220.
16.    Скуратовський В. Історична ритміка українських еліт // Політична думка.–1994. - №3.
17.     Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1993.-С.70-71.
До розділу ІІІ
1. Україна – 2002. Моніторинг соціальних змін / За ред. д. ек. наук В. Ворони, д. соц. наук М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2002. – 668 с.
2. Закон “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3720-ХІІ Вісник державної служби України. – 1995. – № 1. – С. 9 – 28.
3. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 3 – 4. – С. 60 – 67.
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції ротації кадрів на окремих посадах державних службовців» від 18 березня 2002 р. № 144 - р. // Офіційний вісник України. – 2002 – № 12. – С. 606.
5. Жданов І., Якименко Ю. Україна у ХХІ столітті: виклики для політичної еліти // Дзеркало тижня. – № 144. 15 лист. 2003.
 6. Пірен М. Проблеми формування сучасної української еліти // Соціальна психологія. - 2004. - № 2 (4). - C.38-48