Судовий контроль за органами виконавчої влади

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 7
1.1 Сутність і призначення державного контролю 7
1.2 Види державного контролю та їх правове регулювання 20
1.2.1 Загальний підхід до класифікації видів державного контролю 20
1.2.2 Внутрішній контроль у сфері виконавчої влади 33
1.3 Контроль у сфері місцевого самоврядування та його зв’язок з державним управлінням 40
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 50
2.1 Особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні 50
2.2 Судовий контроль і верховенство закону 59
2.3 Об’єкти судового контролю та його види 61
ВИСНОВКИ 67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 70СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 01.06.2010// ВВР. – 2010, N 33. – ст.471
2.    Конституція України. – К.: Юрінком, 1996.
3.    Законодавство України про охорону працю // Зб. норматив. документів. – К., 1995. – Т. 3.
4.    Коментар до Конституції України. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.
5.    Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2000. – 1072 с.
6.    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 09.07.2010 // ВВР. – 2010, N 40. – ст.524
7.    Закон України «Про підприємства» від 20.11.2003//ВВР. – 2004, N 13. – ст.181
8.    Закон України «Про Рахункову палату» від 01.06.2010// ВВР. – 2010, N 33. – ст.471
9.    Закон України «Про плату за землю» від 09.07.2010//ВВР. – 2010, N 22-25. – ст.263
10.    Закон України «Про охорону праці» від 23.09.2010//ВВР. – 2010, N 34. – ст.486
11.    Закон України «Про Антимонопольний комітет» від 07.10.2010//ВВР. – 2010, N 37. – ст.496
12.    Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. – 1998. – № 7.
13.    Авер’янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права // Право України. – 1998. – № 8.
14.    Адміністративне право України. Підручник. / За ред. проф. Ю. П. Битяка. – Харків, 2000.
15.    Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. - М.: ЗЕРЦАЛО, 1997. -С. 364-368.
16.    Андрийко О. Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции. - К., 1994. -165 с.;
17.    Бандурка О. М. Адміністративна діяльність. Частина особлива. –Харків, 2000.
18.    Бахрах Д. Н. Административное право. Общая щасть. - М., 1993.
19.    Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997. – 345 с.
20.    Битяк Ю.П., В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. – Харьков, 2003. – 451 с.
21.    Біла Л. Р., Картузова І. О. Організація державної служби в Україні: Навч.-метод, посіб. Одеса: Юрид. літ., 2000.
22.    Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Консум, 1998.
23.    Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 1999.
24.    Гончарук С.Т. Адміністративне право України. – К., 2001. – 387 с.
25.    Господарське право України / Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. – К., 2005. – 419 с.
26.    Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. – К., 1999.
27.    Державне управління в Україні: Навч. посібник / За зап ред. В.Б. Авер’янова. - К., 1999. - С. 126
28.    Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. -К.: Юрінком Інтер, 1998. - 432 с.
29.    Драго Р. Административная наука. – М., 1982. – 195 с.
30.    Зітер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. - К., 1996. -С. 366.
31.    Камлик М.І. Відповідальність і санкції за податкові правопорушення: Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 2002. – 120 с.
32.    Ківалов С. В. Державний контроль в Україні: Тези наук.-практ. конф. –Одеса, 1992.
33.    Ківалов С.В., Біла Л.P. Адміністративне право України. – Одеса: 2002. – 431 с.
34.    Клименко Г.Б. Адміністративне право. – Харків, 2005. – 478 с.
35.    Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998. – 298 с.
36.    Коваль Л.В. Административное право. – К., 2005. – 420 с.
37.    Козлов Ю.М. Административные правоотношения. – М., 1976. – С. 152.
38.    Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К., 1999. -С. 663.
39.    Колпаков В.К.Административное право Украины. – К., 2005. – 358 с.
40.    Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999. – 638 с.
41.    Красноокий О. Ще раз про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду // Право України. - 1998. - №3. - С. 89-90.
42.    Неумивайченко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України. – 2001. – № 2. – 80 c.
43.    Овсянко Д. М. Административное право. – М., 1997. – 416 с.
44.    Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки // Право України. – 1998. – № 1.
45.    Павловский Р.С. Административное право. – К., 1996. – 501 с.
46.    Подцерковный О. Проблемы примирения сторон в арбитражном процессе // Підприємництво, господарство та право. —2001. - № 4. - С. 10-14.
47.    Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
48.    Руденко М. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (Концептуальні зауваження на перехідний період) // Право України. - 1997. -№5. - С.29-33.
49.    Селивон Н. Ф. Контрольная функция местных Советов народных депутатов. - К.: Наукова думка, 1980. - 147 с.
50.    Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. – М., 1972.
51.    Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. – М., 1968.
52.    Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. - М., 1974. - С.12.
53.    Сурілов А. В. Основи загальної теорії держави і права. – Одеса: Одеський університет, 1995.
54.    Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. - М., 2005. – 476 с.
55.    Тихомиров Ю. А. Публичное право. – М., 1995. – 396 с.
56.    Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик; За ред. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
57.    Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник - К.: АртЕк, Вища шк., 1997..- С. 161;
58.    Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. - М., 1981. - С. 78-82.
59.    Щербина В.С. Господарське право України: Навчальний посібник — К.: Юрінком Інтер, 2001 с. - 384 с.
60.    Юсупов В. А. Теория административного права. – М., 1985. – 341 с. Бірюков О.Н. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз: Монографія. – К.: Вид. Київ, ун-т, 2000. – 163 с.