Становлення та розвиток податкової системи в Україні

ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти дослідження податкової системи держави...................5
1.1 Поняття, структура та принципи побудови податкової системи України...............5
1.2 Характеристика основних видів податків у податковій системі України.............10
1.3  Етапи становлення податкової системи України....................................................14
РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та особливості функціонування податкової системи України у 2005 – 2007 роках.............................................................................................19
2.1 Особливості прямого та непрямого  оподаткування в Україні...............................19
2.2 Характеристика надходжень до Бюджету України від прямого оподаткування..24
2.3 Оцінка надходжень до Бюджету України від непрямого оподаткування..............29
РОЗДІЛ 3 Вдосконалення напрямків розвитку податкової системи України.............33
3.1 Прийняття Податкового кодексу України, як основного напрямку у реформуванні податкової системи...................................................................................35
3.2 Прогнозні показники податкових надходжень до Бюджету України....................38
3.3 Зарубіжний досвід у побудові податкових систем...................................................43
ВИСНОВКИ.......................................................................................................................49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................................54
ДОДАТКИ

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р.
2.    Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р.
3.    Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р.
4.    Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р.
5.    Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 20.05.93 року
6.    Атцподіна Л. М. Пряме оподаткування та шляхи його вдосконалення // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
7.    Бичков С. Треба йти до європейських податків // День. – 2007. - № 15. – с. 5.
8.     Бурковський В.В. Податки: Учбовий посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. с. 25 – 30.
9.    Вишневський В.П. До питання про ідею єдиного податку // Фінанси України. – 2000. - № 7. – с. 15 – 17.
10.    Іваненко В.О. Оподаткування прибутку – ключові підходи // Економіка, фінанси, право. – 2004. - № 4. – с. 11 – 13.
11.    Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 260 с.
12.     Капланець І. Пільги в оподаткуванні // Вісник податкової служби України. – 2005. - № 44. – с. 43 – 45.
13.    Кирієнко Н. Податкова підбиває підсумки і робить прогнози // Вісник податкової служби України. – 2005. - № 48. – с. 10 – 12.
14.    Крисоватий А.І., Десятинюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – с.41 – 45. 
15.    Лекарь С. Особливості розвитку податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіст. – 2005. - № 4. – с. 29 – 30.
16.     Матвієнко П. Реформування податкової системи України – нагальна потреба державного управління економікою // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В. Сьоміна. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Вип. 2. – 384 с.
17.     Мельник В.М. До питання про податкову реформу //  Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
18.     Мельник П. Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи їх подолання // Економіка України. – 2001. - № 7. – с. 15 – 18.
19.     Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник / За загальною редакцією С.М. Онисько. – Львів: „Магнолія Плюс”, 2004.с.33 – 35
20.     Піхоцький В. Сучасні вимоги до реформування податкової системи в Україні // Економіст. – 2004. - № 10. – c. 20 –23.
21.    Податкова система держави: теорія і практика становлення – К.: Знання – Прес, 2004. с. 18 – 22.
22.    Ревун В.І. Про реформування і модернізацію податкової системи // Фінанси України. – 2002. - № 11. – с. 27 – 29.
23.    Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.
24.    Рябошлик В. З чиїх грошей збирається ПДВ? // Економіст. – 2007. - № 1. – c.17 – 19.
25.     Рябошлик В. Європа відмовляється від ПДВ // Економіст. – 2006. - № 10. – c. 17 – 20.
26.    Соколовська А.М. До питання про податкову реформу в Україні // Фінанси України. – 2006. - № 4. – с.58 – 61.
27.      Соколовська А.М. Податковий кодекс України як засіб правового обмеження дискреційної податкової політики // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
28.    Сторожук О. Облік та оптимізація оподаткування // Вісник податкової служби України. – 2006. - № 6. – c. 58 – 60.
29.    Сторожук О. Регулювання підприємницької діяльності через податковий механізм // Вісник податкової служби України. – 2006. - № 14. – с. 58 – 61.
30.    Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток  (теорія і практика): Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.
31.    Фліссак Н. Шляхи реформування податкової системи України // Вісник податкової служби України. – 2007. - № 1-2. – c. 5 – 9.