Способи забезпечення податкових зобовязань

ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ І. Правова природа способів забезпечення податкових зобов’язань…..6
Розділ ІІ. Характеристика способів забезпечення податкових зобов’язань:
2.1.Податкова застава………………………………………………..………9
2.2.Податкова пеня……………………………………………………........13
2.3.Податкова порука………………………………………………..……..17
2.4. Адміністративний арешт активів платника податків…………..……19
Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика способів податкових зобов’язань у поточному законодавстві та проекті Податкового кодексу..…………………27
Висновок………………………………………………………………………….30
Список використаної літератури ……………………………………………….32
Список використаних джерел та літератури

1.    Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради. -  1996.-  N 30.- Ст. 141.
2.    Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року № 2181- III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.
3.    Порядок застосування податкової застави органами державної податкової служби: Наказ ДПАУ від 28.08.2001. - N 338. [електонний ресурс] //http://www.zakon.gov.ua.           
4.    Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені: Наказ ДПАУ  від 01.03.2001.-  N 77. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5.- Ст. 31.
5.    Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків: Наказ ДПАУ  від 25.09.2001.- N 86. [електонний ресурс] // http://www.dpa.gov.ua.
6.    Щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (справа про податкову заставу): Рішення Конституційного Суду України  від 24 березня 2005 року N 2-рп/2005.// Вісник Конституційного Суду України.- 2005. - № 7. – Ст. 29.
7.    Щодо відповідальності платника податків: Лист ДПАУ від 11.11.2003.-  N 17579/7/24-1117// [електонний ресурс] http://www.dpa.gov.ua.
8.    Щодо деяких питань застосування підпункту 17.1.8 пункту 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»: Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності: Лист ДПАУ від   26.09.2002. -  N 06-10/414//Бізнес-Бухгалтерія: право-податки-консультації»,  N 43/1-2, 21.10.2002. –     Ст. 9.
9.    Щодо застосування органами державної податкової служби права податкової застави на майно: Лист ДПАУ від 11.11.2003  N 17578/7/24-1117 [електонний ресурс] // http://www.dpa.gov.ua
10.    Щодо здійснення арешту активів у вигляді зупинення операцій на рахунку платників податків: Лист ДПАУ від 19.11.2004 N 520/2/10-1111/2756 [електонний ресурс] // http://www.dpa.gov.ua.
11.    Щодо здійснення операцій платником податків, активи якого перебувають у податковій заставі: Лист ДПАУ від  29.07.2003.-              N 6659/5/24-1116. //Бізнес-Бухгалтерія: право-податки-консультації. – 2003.- №15.- Ст. 23.
12.    Щодо порядку стягнень штрафних санкцій, пені за порушення нормативно-правових  актів, контроль   за   виконанням  яких  покладено  на  органи  державної податкової служби: Лист ДПАУ від 19.11.2004 .- N 519/2/10-1111/2752 //Бізнес-Бухгалтерія: право-податки-консультації. – 2002.- № 32.- Ст.13.
13.    Щодо практики застосування податковими органами адміністративного арешту активів платника податків без обмеження терміну його застосування: Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності від 09.09.2002 N 06-10/364 //Бізнес-Бухгалтерія: право-податки-консультації. -  2002.- N 40/1-2.- Ст. 22.
14.    Проект Податкового кодексу від 19.03.2008 №2215 [електонний ресурс]//http://www.zakon.gov.ua.
15.    Висновок наукових експертів щодо проекту Податкового кодексу [електонний ресурс] //http://www.dpa.gov.ua.
16.    Гега Т.П. Основи податкового права: навч. пос. – К.: Знання,  2003 р. – Ст. 307.
17.    Германова О. Прийняття Податкового кодексу наближається // Вісник Податкової служби України. – 2007.- № 16 – 11-12 с.
18.    Ежов Ю.А. Налоговое право: уч. пос.— М.: Маркетинг, 2001 р. – Ст. 172.
19.    Євген Хорошаєв. Чого очікувати від Податкового кодексу// Вісник Податкової служби України.- 2008.- № 25.- 17-18 с.
20.    Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2001. – Ст. 584.
21.    Кучерявенко Н.П. Науково-практичний коментар до ЗУ «Про систему оподаткування». – Х.: Консум, 1998р. – Ст. 125.
22.    Налоговое право: уч. / под. ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юрист, 2004р. – Ст. 591.
23.    Петрова Г.В. Общая теория налогового права. – М.: ФБК-Пресс, 2004. – Ст. 224.
24.    Податкова політика в Україні та її норматвно-правове забезпечення: матеріали міжнародної науково-практичної коференції. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000р. – Ст. 349.
25.    Правовой режим пени в налоговом праве: уч. пос / під ред. Стрельникова В.Р. – М.: Статут, 2004р. – Ст. 155.
26.    Сергій Міняйло, Владислав Розмош. Адміністративний арешт як спосіб захисту інтересів держави // Вісник Податкової служби України.- 2008.- №33
27.    Сергій Міняйло. Вирішення окремих категорій справ за участю органів ДПС про донарахування податкових зобов'язань комерційним банкам // Вісник Податкової служби України.- 2008.- №32. – 20 с.