Система оподаткування підприємства критерії оптимізації

дипломна робота, 98 сторінок

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р.
2.    Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.1997 р.
3.    Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» 17.12.1998 р.
4.    Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 3.07.1998 р.
5.    Декрет Кабінету міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.03.1993 р.
6.    Декрет Кабінету міністрівУкраїни «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.1992 р.
7.    Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження методичних рекомендацій про складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання» від 11.10.2005 р.
8.    Атцподіна Л. М. Пряме оподаткування та шляхи його вдосконалення // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
9.     Бурковський В.В. Податки: Учбовий посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. с. 25 – 30.
10.    Вишневський В.П. До питання про ідею єдиного податку // Фінанси України. – 2000. - № 7. – с. 15 – 17.
11.     Вишневський В.П., Липницький Д.В. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря // Фінанси України, - № 1, - 2000, - с.93 – 105.
12.     Гавриленко Н.В. Вплив податкового навантаження підприємницької сфери на національну економіку// Науковий вісник. – О., 2007. – №3(40). – с.43 – 47. 
13.     Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К.: Юрінком, 1997. – с.53 – 113.
14.    Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Харків: ХДЕУ – Торнадо, 2003, - c.114 – 122.
15.    Іваненко В.О. Оподаткування прибутку – ключові підходи // Економіка, фінанси, право. – 2004. - № 4. – с. 11 – 13.
16.    Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 260 с.
17.    Карлін М.І. Державні фінанси України. Навч.посіб. – К.: «Знання», 2008. – с.202 – 209.
18.     Капланець І. Пільги в оподаткуванні // Вісник податкової служби України. – 2005. - № 44. – с. 43 – 45.
19.    Квасов В., Корнус В., Пономарьов О. Оцінка податкового навантаження на рівні підприємства // Економіст. – 2007.- №10. – с.47 – 49.
20.    Корнус  В.  Оцінка  регулюючого  впливу  системи  оподаткування  на  економічні процеси // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №7. – с.142 – 149.
21.     Крисоватий А.І., Десятинюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – с.41 – 45. 
22.    Лекарь С. Особливості розвитку податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіст. – 2005. - № 4. – с. 29 – 30.
23.    Лисюк В.С. Особливості методики розрахунку податкового тягаря//Фінанси України, №11, - 2000, - с.79 – 85.
24.    Литвиненко Л.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2004. – с.10 – 15.
25.    Матвієнко П. Реформування податкової системи України – нагальна потреба державного управління економікою // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В. Сьоміна. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Вип. 2. – 384 с.
26.    Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2003. – с. 180 – 195.
27.     Мельник В.М. До питання про податкову реформу //  Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
28.     Мельник П. Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи їх подолання // Економіка України. – 2005. - № 7. – с. 15 – 18.
29.    Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.c. 122 – 154.
30.     Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник / За загальною редакцією С.М. Онисько. – Львів: „Магнолія Плюс”, 2004.с.33 – 35.
31.     Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник. – 3 тє видання, виправлене та доповнене / За загальною редакцією С.М. Онисько. – Львів: „Магнолія Плюс”; видавець В.М.Піга, 2006. - с.295 – 304.
32.    Оподаткування підприємств: Навчальний посібник: у 2-х ч.. Ч1 / Кер.авт.кол. і наук. ред. доцент С.В.Климчук. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- c.37- 42.
33.     Паєнтко Т. Деякі аспекти оптимізації оподаткування корпоративних доходів // Економіст. – 2006. - № 10. – с.37 – 39.
34.     Палєй С. Застосування фінансової та податкової звітності для оцінки податкового тягаря // Бухгалтерський облік та аудит. – 2007.- №8. – с.41 – 47.
35.     Піхоцький В. Сучасні вимоги до реформування податкової системи в Україні // Економіст. – 2004. - № 10. – c. 20 –23.
36.     Податкова система держави: теорія і практика становлення – К.: Знання – Прес, 2004. с. 18 – 22.
37.    Ревун В.І. Про реформування і модернізацію податкової системи // Фінанси України. – 2004. - № 11. – с. 27 – 29.
38.     Римарська Р. Лінійний податок: причини популярності, економічні засади та потенційні обмеження // Економіст. – 2007. - № 12. – с.56 – 59.
39.     Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.
40.     Соколовська А.М. До питання про податкову реформу в Україні // Фінанси України. – 2006. - № 4. – с.58 – 61.
41.    Соколовська А.М. Податковий кодекс України як засіб правового обмеження дискреційної податкової політики // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
42.    Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки //Економіка України. – 2006. –  №7. – c.4 – 12.
43.     Сторожук О. Вплив тіньової економіки на оподаткування // Вісник податкової служби України. - №10. – 2007. – с. 57 – 62.
44.    Сторожук О. Облік та оптимізація оподаткування // Вісник податкової служби України. – 2006. - № 6. – c. 58 – 60.
45.    Сторожук О. Регулювання підприємницької діяльності через податковий механізм // Вісник податкової служби України. – 2006. - № 14. – с. 58 – 61.
46.    Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток  (теорія і практика): Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.- c. 159 – 164.
47.    Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 387 с.
48.     Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с., іл.
49.    Фліссак Н. Шляхи реформування податкової системи України // Вісник податкової служби України. – 2007. - № 1-2. – c. 5 – 9.
50.    Якушик І.Д., Литвиненко Я.В. Податкові системи зарубіжних країн: Довідник. – К.: «МП Леся», 2004. – c. 17 – 25.