Роль лідера у формуванні іміджу політичної партії

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИКА В ПОЛІТИЦІ 6
1.1 Загальне поняття про імідж 6
1.2 Підходи до вивчення політичного лідерства 9
РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 14
2.1 Природа та визначення поняття лідерства 14
2.2 Стилі лідерства 17
РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ ЛІДЕРСТВА НА ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 21
Висновки 26
Список використаних джерел та літератури 28
 
Список використаних джерел та літератури

1.    Акулич И. Политика продвижения товара. - БРИ., 2000.
2.    Альтшуллер А. А. Суперменеджер: имидж самореализация/ Серия "Бизнес-класс".- Ростов н/Д: "Феникс", 2004.- 160 с.
3.    Арихеим Р. Исскуство и визуальное восприятие.- М., 1974.
4.    Б. Кухта, Н. Теплоухова. Політичні еліти і лідери. – Львів: Кальварія, 1997. – 224 с.
5.    Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг.-Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001.- 216 с.
6.    Берд П. Продай себя. Тактика совершенствования Вашого имиджа.- Минск, 1997.
7.    Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR: учебное пособие. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.
8.    Браун Л. Имидж - путь к успеху. - СПб., 1996.
9.    Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: Навчально-методичний посібник. – К.: Ельга, Ніка-центр, 2003. – 400 с.
10.    Вишняк О.І., Шевель І.П. Дослідженняі прогнозування виборів у Росії та Україні: досвід і проблеми (1990-1998). - К.: Стилос, 1998.
11.    Гринберг Т. Портрет лидера. - М., 1995.
12.    Гуревич П. Приключения имиджа. - М., 1991.
13.    Зазыкина Е.В. Политический PR: символы. – М.: ООО "ЮрИнфоР-Пресс", 2003. 125 с.
14.    Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. - М., 1994.
15.    Королько В. Г. Основи паблик рилейшнз. М., "Рефолбук", К.: "Ваклер".- 2001.-528 с.
16.    Королько В.Г. Павлик рилейшнз. Наукові основи, методика, практика. - К.: Видавничий дім "Скарби", 2001.
17.    Королько В.Г. Политическая реклама: уроки выборов (цели, задачи, методы, нормы, опыт). - Мн.: Харвест, 1999.
18.    Королько В.Г. Репутаційний менеджмент // M.A.DE. - 2001.
19.    Кошелюк М. Е. Технология политических выборов.- 2-е издание, перераб. и доп.-СПб.:Питер, 2004.- 239 с.
20.    Лебедева Т. Исскуство обольщения. ПР по-французски. - М., 1996.
21.    Масенко В.Ф. Технологія створення іміджу // Практична психологія та соціальна робота .- 1992. ?2.
22.    Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологи масс. - М., 1996.
23.    Підготовка і проведення виборчих кампаній / Автор-укладач В.О. Наумов. - 2-ге вид., - К.: Інтер-технодрук, 2004.
24.    Политическая реклама. - М.: Николо. Медиа, 2002.
25.    Политический PR/ Д. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
26.    Політологія/за ред. Ф. М. Кирилюка. – К.: Здоров`я, 2004. – 776 с.
27.    Почепцов Г.Г. Імідж і вибори. - К., 1997.
28.    Почепцов Г.Г. Іміджелогія: теорія і практика. - К.: АДЕФ-Україна, 1998.
29.    Почепцов Г.Г. Как становятся президентами: избирательные технологии XX века. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – 380 с.
30.    Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. - К., 1996.
31.    Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. - М.: Дело, 2002.
32.    Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посібник.- К.: МАУП, 2001.- 104 с.
33.    Справочник по политическому консультированию/ під ред. Дэвида Д. Перлматтера: пер. з англ. - М.: Консалтинг группа "Имидж-контакт"; ИНФРА - М, 2002. – 330 с.
34.    Хома Н. М., Піча В.М. Політологія.
35.    Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех: Пер. с нем. - М.: А/О Издательская группа "Прогресс", "Прогресс Интер", 1993.