Розгляд кримінальних справ за апеляцією

дипломна робота, 65 сторінок


РОЗДІЛ І 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
1.1. Теоретичні основи апеляційного провадження
1.2. Історія виникнення і розвитку розгляду кримінальних справ в апеляційному порядку
1.3. Особливості апеляційного розгляду кримінальних справ в окремих країнах
1.3.1. Розгляд кримінальних справ за апеляцією в країнах континентальної правової системи (Росія, Франція, Німеччина)
1.3.2. Апеляційний розгляд кримінальних справ в країнах англосаксонської правової системи (Англія та США)
РОЗДІЛ ІІ
АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
2.1. Історія виникнення і розвитку  апеляційного провадження 
2.2. Становлення апеляційного провадження в Україні, його характерні риси та значення
2.3. Оскарження судових рішень як передумова розгляду кримінальних справ в апеляційному порядку
РОЗДІЛ ІІІ
РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ СУДОМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА  ЛІТЕРАТУРИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1.    Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –– 1996. ––  № 30. ––  Ст. 141.
2.    Загальна декларації прав людини: Міжнародний договір  вiд 10.12.1948р. // Международные акти о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин и Е.А. Лукашева. –– М.: Норма, 2000. –– С. 39-44.
3.    Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний договір  вiд 16.12.1966 р.; ратифіковано  Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.73 р. // Международные акти о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин и Е.А. Лукашева. –– М.: Норма, 2000. –– С. 53– 69.
4.     Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 22.11.84р // Международные акти о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин и Е.А. Лукашева. –– М.: Норма, 2000. –– С. 556– 557.
5.    Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4.11.1950 р.; ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 року // Международные акти о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин и Е.А. Лукашева. –– М.: Норма, 2000. –– С. 539– 551.
6.    Віденська декларація про злочинність і правосуддя: відповіді  на виклики XXI ст.: Міжнародний договір  вiд 17.04.2000 р.
7.    Конвенція Співдружності незалежних держав  про права та основні свободи людини від 26.05. 1995 р. // Международные акти о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин и Е.А. Лукашева. –– М.: Норма, 2000. –– С. 648– 659.
8.    Конвенція про передачу засуджених осіб від 21.03.1983 р. // Международные акти о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин и Е.А. Лукашева. –– М.: Норма, 2000. –– С 426-435.
9.    Закон України “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України” від 21 червня 2001 р. //  Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 34. – Ст. 187.
10.    Закон України “Про судоустрій України ” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.
11.    Загальнодержавна програма адаптації Законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Затверджено Законом України Від 18 березня 2004 р. // Голос України. –– 2004. –– № 101. ––              С. 24-25.
12.    Про внесення змін до деяких законів України: Закон України від 09.02.2006 р.// Офіційний вісник України. –– 2006.–– № 9. ––С. 32.
13.    Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію судово-правової реформи в Україні” від 28 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 426.
14.    Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 // Вісник Верховного Суду України. ––  2005. –– №3. –– С. 17-20.
15.    Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ // Вісник Верховного Суду України. ––  2005. –– №2. ––  С. 27-33.
16.    Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 // Адвокат. –– 2005. –– №7. –– С.54-59.
17.    Конституція Сполучених штатів Америки // Каррі Д.П. Конституція Сполучених штатів Америки: посібник для всіх / Пер. з англ. О.М. Мокровольський. –– К, 1993. –– С. 133-157.
18.    Уголовно-процессуальний кодекс Российской Федерации. ––М., 2003.––432 с.
19.    Александров А. С., Ковтун Н. Н. Апелляционное производство в уголовном процессе / А. С. Александров, Н. Н. Ковтун. //Правоведение. -2001. - № 5. - С. 153 – 161.
20.    Беднарская. Пересмотр судебных решений и контроль за ними // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 p., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (голова ред.) та ін. – К.; X.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 216-219.
21.    Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. –– К: Україна., 1999. –– 554 с.
22.    Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. –– М.: Норма, 1997. ––333 с.
23.    Богословська Л.О. Апеляційне провадження: історія виникнення в Україні // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 p., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (голова ред.) та ін. – К.; X.: Юрінком Інтер, 2002. – С 206-209.
24.    Бойко В.Ф. Проблеми розвитку законодавства з питань судоустрою та судочинства // Концепція розвитку законодавства України: матеріали науково-практичної конференції –– К: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. –– С. 17- 20.
25.    Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.С. Крутских. –– М.: Инфра ––М, 1998.–– 790 с.
26.    Бородинов В. В. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апелляционной инстанций в российском уголовном процессе: Автореферат диссертации на соискание ученой  степени кандидата юридических наук: Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс ; Криминалистика и судебная экспертиза  ; Оперативно-розыскная деятельность /В. В. Бородинов ; Науч . рук. А. А. Тушев. -Краснодар,2003. - 22 с.
27.    Бортник Ю.М. Історичний розвиток апеляційного провадження // Судова апеляція. –– 2006. ––             № 1. –– С. 124-135.
28.    Бринцев В. Апеляція: хто «за»? // Право України. ––1992. –– № 12. –– С.19-21.
29.    Брянский В.Ю. История возникновения апелляционного уголовного  судопроизводства в Древнем Риме и странах Западной Европы // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета. Выпуск 5.-Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2004. -С. 165 – 173.
30.    Брянский В. Ю. Регулирование апелляционного производства : Сравнительный анализ /В. Ю. Брянский. //Труды юридического факультета Северо- Кавказского государственного технического  университета. Выпуск 7. -Ставрополь : Изд-во  СевКавГТУ, 2005. -С. 171 – 178.
31.    Глінін Б. Якою має бути реформована судова система? // Закон і бізнес 2004. –– № 2. –– С. 8.
32.    Головков В.Л. Апелляционное производство по уголовным делам в Российской Федерации: Проблемы и пути решения: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  юридических наук: Специальность 12.00.09 - Уголовный  процесс ; Криминалистика и судебная экспертиза ; Оперативно -розыскная деятельность /В. Л. Головков ; Науч. рук. Л. Г.  Татьянина. -Ижевск,2004. -30 с.
33.     Гребенюк І., Соловйов О. Розгляду справ –– розумні строки // Урядовий кур’єр. –– 2004. –– № 235. –– С.8.
34.    Декрет о суде № 1(24 ноября 1917 г.) // Антологія мировой правовой мысли. В 5-т / Нац. обществ.- науч. фонд; Руководитель научного проекта Г.Ю. Семичин. ––М.: Мысль, 1999 –– Т. 5. –– С. 523.
35.    Декрет о суде № 2 // Антологія мировой правовой мысли. В 5-т / Нац. обществ.- науч. фонд; Руководитель научного проекта Г.Ю. Семичин. ––М.: Мысль, 1999 –– Т. 5. –– С. 524..
36.    Димитров Ю. Навіщо нам потрібний апеляційний суд? // Право України. –– 1994. –– № 3-4. –– С. 44-46.
37.     Динер Александр Артурович Становление и развитие апелляционного производства в российском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 Москва, 2004. ––  25 с.
38.    Захаров Д.О. Рішення апеляційного суду та їх правові властивості // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 p., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (голова ред.) та ін. – К.; X.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 273-276.
39.    Зейкан Я. Проблемні питання апеляції // Закон і бізнес. –– 2002. –– № 25-26. –– С.1, 47.
40.    Зубар В. Національне законодавство та Європейська Конвенція з прав людини та основних свобод // Право України 2004. –– № 8. –– С. 93-95.
41.    Зубар В. Проблемні питання застосування Кримінально-процесуального закону// Право України 2003. –– №11. –– С. 85-89.
42.    Історія держави і права України. У 2-х т.: Підручник для юридичних навчальних закладів і факультетів // А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д. Гончаренко та ін.; За заг ред. академіка АПН України А.Й. Рогожина. –– К.: І н Юре. –– 1996. –– 448 с.
43.    Карась А. Нові засади судової реформи // Голос України. –– 2001. –– № 111. –– С. 2
44.    Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник / Є.Г Коваленко, В.Т. Маляренко. –– К., 2004. –– 688 с.
45.    Коваль Володимир Миколайович. Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 19 с.
46.    Костюченко. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.Ю. Костюченко; Академія адвокатури України. – К., 2005. — 20 с.
47.    Костюченко О.Ю. Поняття та значення інституту апеляції в кримінальному процесі України // Судова апеляція. –– 2006. –– № 1. –– С. 30-44.
48.    Курило О. Проблеми організації апеляційного розгляду та правові наслідки відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді // Юридична Україна. ––2006. –– № 3. –– С. 75-78.
49.    Кучинська О.П., Кучинська О.Л. Кримінальний процес України: Навч. посіб. ––К.: Прецедент, 2005. –– 202 с.
50.    Липитчук О. Судова система Другої Речі Посполитої: основні періоди розвитку (1918-1939 рр.) // Право України. – 2001. - № 6. – С. 109-112.
51.    Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій. Навч посібник. –– К.: Істина, 2005. ––456 с.
52.    Лобойко Л.М.  Стадії кримінального процесу: Навч посібник. –– К.: ЦНЛ, 2005. ––352 с.
53.    Мала судова реформа в Україні та захист прав громадян / В.О. Попелюшко. – Острог, 2003. – 124 с.
54.    Маляренко В. Кримінально-процесуальне законодавство України: питання становлення і розвитку // Право України. – 2003. – № 9. – С. 3-14.
55.    Маляренко Василь Тимофійович. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 35с.
56.    Маляренко В.Т. Щодо повернення судом кримінальних справ на додаткове розслідування та прокурору // Голос України. –– 2004. –– № 207. –– С. 8-9.
57.    Маляренко В.Т. Про публічність та диспозитивність  у кримінальному судочинстві України та її значення // Голос України 2004 № 212 С. 8-9.
58.    Маляренко В.Т. Про подання апеляції на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – С. 42 – 53.
59.    Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду // Право України. – 2004. – № 1. – С. 4-10.
60.    Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальних справ в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України. –– 2002. –– № 2. –– С. 48  – 55.
61.    Маляренко В.Т. Про стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції та реформування судової системи: доповідь на VІІ з’їзді суддів України 2-3 листопада 2005 р. в м. Києві // Вісник Верховного суду України. ––2005. ––№ 11. –– С. 4-9.
62.    Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Про відмову прокурора від підтримання обвинувачення в суді та її правові наслідки // Вісник Верховного Суду України. ––2002. –– № 4. –– С. 31-41.
63.     Манжас В. Закон не підкріплений фінансуванням – це також тиск на суддю // Закон і бізнес. –– 2004. ––№ 22. –– С. 8.
64.    Мідор Дніон Даніел. Суди в Сполучених штатах. –– Сент –Пол, 1991. ––  185 с.
65.    Мірошников І.Ю. Особливості  судового слідства апеляційної інстанції // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 p., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (голова ред.) та ін. – К.; X.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 276-279.
66.    Мірошников І.Ю. Реалізація принципу змагальності на судовому слідстві в апеляційному суді // Вісник прокуратури. – 2003. – № 8. – С. 62-64.
67.    Михєєнко М., Шишкін В. Апеляційне провадження як резерв змагальності в судах другої іистаиції // Право України. - 1995. - № 1. -С. 20.
68.    Молдаван В.В., Молдаван А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН. Франція, Англія, США. – К., 1999. – 400 с.
69.    Молдаван А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН. Франція, Англія, США. – К., 2005. – 352 с.
70.    Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. –– М.: Госполитиздат, 1955. –– 800 с.
71.    Німченко В., Селиванов А. На шляху до реального правосуддя // Голос України. –– 2004. –– №101. –– С. 3,8. 
72.    Омельяненко Г.М. Понятття, суть і форми перегляду вироків, постанов, ухвал суду в кримінальних справах Право України 2003 № 10 С. 90-94.
73.    Палиева О. Н. Субъекты права на апелляционное обжалование не  вступивших в законную силу решений мировых судей // Труды юридического факультета Северо- Кавказского государственного технического  университета. Выпуск 7. -Ставрополь : Изд-во  СевКавГТУ, 2005. -С. 193 – 203.
74.    Пасенюк О.М. Реформування процесуального законодавства та проблеми реалізації нового закону “Про судоустрій України” // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 p., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (голова ред.) та ін. – К.; X.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 22-28.
75.    Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в ХVII-ХVIII ст. (1648-1782). – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 179 с.
76.    Пеклушко О. Військовий суд –– найслабша ланка в судовій системі України // Голос України. ––  2005. –– № 108.–– С. 8-9.
77.    Пилипчук П.П. Проблеми удосконалення українського законодавства про перевірку судових рішень в кримінальних справах // Концепція розвитку законодавства України: матеріали науково-практичної конференції –– К: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. –– С. 417-419.
78.    Попелюшко В.О. Рівність громадян перед законом і судом в аспекті повноважень (компетенції) суду та підсудності кримінальних справ // Наукові записки. Серія «Право». –– Острог: НаУОА, 2002. –– 304-308.
79.    Права, за якими судиться малоросійський народ 1743. // Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до ХVІІІ століття: Навч. посібник з історії держави і права України. – Львів, 2003. – С. 138- 150.
80.    Резинкина А.Н.Апелляция в уголовном судопроизводстве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный  процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность /А. Н. Резинкина; Науч. рук. В. В. Мельник. -М.,2003. -27 с.
81.    Романов А.К. Правовая система Англии.: Учеб. пособие / А.К.Романов. –– 2-е изд., испр. –– М,: Дело, 2002. –– 344 с.
82.    Севастьяник И.К. Участие прокурора в суде апелляционной и кассационной инстанции: Автореферат диссертации на соискание ученой  степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.09 - Уголовный процесс ; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность /И. К. Севастьяник;  Науч. рук. В. И. Рохлин. -СПб.,2004. -26 с.
83.    Сердюк В.В. До питання розирення підсудності військових судів України //  Вісник Верховного суду України. ––№ 5.–– С. 41-45.
84.    Сидорова Н. В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции  в уголовном процессе России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук :  Специальность 12.00.09. - Уголовный процесс ;  Криминалистика и судебная экспертиза ; Оперативно-розыскная деятельность /Н. В. Сидорова ; Науч. рук. С. Л. Лонь. - Томск, 2005. -27 с.
85.     Сиза Н.П. Суд і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини / Автореф. дис... канд. юрид. наук. – К., 2002. – 19 с.
86.    Судова реформа: час уточнити орієнтири // Вісник Верховного Суду України. ––  2005. –– №4. –– С. 2-9.
87.    Судова статистика. Дані про роботу судів загальної юрисдикції у 2002 р. – І півр. 2005 р. // Вісник Верховного суду України. – 2005. – № 11. – С.10-11.
88.    Теремецький В. Повідомлення про надходження апеляції –– гарантія забезпечення права на оскарження вироку // Прокуратура, людина, держава. –– 2005. –– № 8. –– С 82-89.
89.    Теремецький В. Процесуальна природа заперечення на апеляцію в кримінальному судочинстві України // Юридична Україна. –– 2005. –– № 7. ––  С. 82-89.
90.    Теремецький В. Проблеми реалізації принципів кримінального судочинства у стадії апеляційного провадження. –– С. 239-242.
91.    Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до ХVІІІ ст.: Навч. посібник з історії держави і права України. – Львів, 2003. – 156 с.
92.    Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-е вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2003. – 1120 с.
93.    Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учеб. Пособие / Отв. Ред. П.А. Лупинская. –– М.: Юристъ, 2004. –– 815 с.
94.    Уголовный процесс / Под ред.Лупинской П.А. – М: Юрист, 1995. – 543 с.
95.    Устав уголовного судопроизводства // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. Т. XXXІX. – СПб.: Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1867. – С.  215-283.
96.    Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. ––К.: Вища школа, 1994. ––464 с.
97.    Филимонов Б.А. Уголовный процес ФРГ. –– М., 1974. –– 117 с.
98.    Филимонов Б.А. Об институтах апелляции и ревизии в уголовно мпроцессе ФРГ  // Правоведение. –– 1988. –– № 4. –– С. 99-102.
99.    Филин Д. В. Проблемы апелляции в современном уголовно- процессуальном законодательстве Украины / Д.В. Филин //Государство и право. -2005. - № 2. - С. 76 – 83.
100.    Филиппов С.В. Судебная система США. –– М.: Наука, 1980. ––173 с.
101.    Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – СПб.: Альфа, 1996. – Т. 1. – 552 с.
102.    Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – СПб.: Альфа, 1996. – Т. ІІ. – 606 с.
103.    Черниловский З. М. Всеобщая истрия государства и  права. М.: Юристъ, 1996.  –– 576 с.
104.    Чернушенко Є А. Передумови запровадження апеляції в цивільному процесі України //  Судова апеляція. –– 2006. –– № 1. –– С. 66-75.
105.    Шаренко С. Проблеми скороченого судового розгляду кримінальної справи // Вісник Академії правових наук. –– 2005. –– № 1 (40). –– С 175- 181.
106.    Шишкін В. Організаційна структура судової системи Німеччини // Право України 1996. –– № 1. –– С. 47-52.
107.    Шишкін В. Система судів загальної юрисдикції у Франції// Право України. –– 1996. –– № 6. ––                            С. 18-22.
108.    Шумилов В.М. Правовая система США. – М.: Дека, 2003. – 400 с.
109.    Штогун С.Г. Судова реформа чи криза судової системи? // Прокуратура, людина, держава 2004 № 1. –– С. 99- 103.
110.    Штогун С.Г. Судова реформа як шлях до незалежного правосуддя в Україні // Прокуратура, людина, держава. –– 2005. –– № 12. –– С. 109-112.
111.    Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. –– К.: Вентурі, 1995. –– 256 с.
112.    Шевченко Т.В. Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 4. – С. 49-50, 59.
113.    Шевченко Т.В. Нове кримінально-процесуальне законодавство потребує подальшого вдосконалення // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 30-31.
114.    Шибіко В. П. Про межі раціоналізації кримінального процесу України // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - С. 454.
115.    Юридична енциклопедія: в 6т.// ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. –– К.: Українська енциклопедія, 1998. ––  Т.1: А-Г –– 672 с.