Розвиток системи поділу влади та зміна конституційно-правового статусу Верховної Ради України

курсова робота, 40 сторінокЗміст

Вступ………………………………………………………………………………

Розділ1. Положення Парламету в системі поділу влади в сучасних республіканських формах правління
1.1. Принцип поділу влади як спосіб її організації в республіканських формах правління;
1.2. Положення парламенту в системі поділу влади в парламентських республіках;
1.3. Положення органу законодавчої влади в системі поділу влади у президентських республіках;
1.4. Положення представницького органу в системі поділу влади у змішаних республіках.

Розділ 2. Розвиток системи поділу влади та зміна конституційно-правового статусу Верховної Ради України в сучасній Україні
2.1. Форма правління та конституційно-правовий статус Верховної Ради України у період із 30 березня 1990 р. по 28 червня 1996 р.;
2.2. Форма правління та конституційно-правовий статус Верховної Ради України за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р.;
2.3. Зміна форми правління та конституційно-правового статусу Верховної Ради України за змістом Закону України “Про внесення змін до Конституції України”

Розділ 3. Актуальні проблеми організації системи поділу влади та положення в ній Верховної Ради України на сучасному етапі
3.1. Організація системи поділу влади за результатами політичної реформи від 8 грудня 2004 р.: спроба критичного аналізу;
3.2. Труднощі та ускладнення, що супроводжують розвиток українського парламентаризму як критерій в оцінці сучасного положення Верховної Ради України в системі поділу влади;
3.3. Перспективи корекції форми правління в Україні та зміни положення в системі поділу влади Верховної Ради України.


Список використаних джерел та літератури:
1.    Бунь В. Роль парламенту в президентській і парламентській республіках.// Центр політичного моніторингу і прогнозування "Варіанти"
2.    Гелей С., Рутар С.. Політико – правові системи світу: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. – 668 с.
3.    Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 432 с.
4.    Глава держави хоче спільно з парламентом реформувати Основний Закон. // Голос України. – 2008. - №83-84. – 24 с.
5.    Грабовський С. Криза парламентаризму: самоочевидні телесимптоми
6.    Даниляк О.О. Принцип поділу влади: досвід України
7.    Декларація про державний сувернітет України // Історія української Конституції. – К.: Право, 1997. – 464с.
8.    Журавський В.С. Парламент України: шляхи розвитку і вдосконалення функцій. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2000. – 63 с.
9.    Журавський В.С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль в політичному структуруванні парламенту. – К.: ЛІТ, 2003. – 378с.
10.    Закон України «Про внесення змін до Конституції України» // Відомості Верховної Ради (ВВР). -  2005. - N 2. - Ст.44
11.    Захаров Є. Нова Конституція – Nie et nunc! // Дзеркало тижня. – 2008. - №8. – 24 с.
12.    Іллєнко А. Парламентаризм – єдиний шлях? //
13.    Козиряк В. Реформування інститутів політичної системи// Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. – К.: УАДУ, 2001. – 264с.
14.    Конституційні засади організації державної влади: теорія і практика /Петришин О., Шемшученко Ю. та ін. // Голос України. – 2008. - №68. – 24 с.
15.    Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / за ред. Ріяки В. О. – Київ: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
16.    Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / под ред. Баглая М. В. – М.: НОРМА-ИНФА-М, 2001. – 832 с.
17.    Конституція України (із змінами і доп.). – К. : Атіка, 2006. – 64 с.
18.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.
19.    Королюк В. А. Яценюк: «Конституційна реформа має підтримуватися нацією...» // Голос України. – 2008. - №78. – 24 с.
20.    Кочубей Л. Виборчі технології як механізм досягнення політичного результату // Людина і політика. – 2003. - №4. – 160 с.
21.    Мироненко Є. Політологічний аналіз теорії дослідження парламентаризму: умови розвитку в сучасній Україні //
22.    Мостова Ю. Сокира миру // Дзеркало тижня. – 2008. - № 15. – 24 с.
23.    Мустафін О. «Совєт да любов». До Конституції. // Дзеркало тижня. – 2008. - № 7. – 24 с.
24.    Національна безпека і оборона. // Український центр економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова. - 2007. -   № 1 (85). – 68
25.    Національна безпека і оборона. // Український центр економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова. - 2003. - № 2. – 28 с. //
26.    Національна конституційна рада: нова редакція Конституції України. // Голос України. – 2008. - №78. – 24 с.
27.    Недоторкана недоторканість. // Дзеркало тижня. – 2008. - №9. – 24 с.
28.     Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку./За ред. Ф. М. Рудича. – К., 2002. – 304 c.
29.    Президент наполягає на конституційній реформі через НКР. // Дзеркало тижня. – 2008. - №15. – 24 с.
30.    Рахманін С. Законне запитання. // Джеркало тижня. – 2008. - №8. – 24 с.
31.    Рахманін С. Чи ПРиБЮТ  Президента? // Дзеркало тижня. - 2008. -  № 16-17. – 32 с.
32.    Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Европи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 193
33.    Романюк А. С. Україна після виборів – перспективи відповідності демократичним стандартам
34.    Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів: Пер. з 2-го англ. вид. – К. : АртЕк, 2001. – С. 79-80.
35.    Свєтлова С. Практика парламентаризму. – К.: Заповіт, 1997. – 137 с.
36.    Спочатку зміни до Конституції – потім референдум. // Дзеркало тижня. – 2008. - № 15. – 24 с.
37.    Томенко М. Самовизначення України: від історії до політики(державна стратегія України в контексті історичних традицій та світового довіду). Монографія. -  К.: Заповіт, 1998. – 272 с.
38.    Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 496 с.
39.    Шляхтун П. Порядок формування парламенту як ключова ланка в удосконаленні політичної системи України. // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. – К.: УАДУ, 2001. – 264с.
40.    Шауршкевич С. Парламенська відповідальність уряду в змішаних республіках. Імпічмент президента
41.    Ющенко В. Україні потрібна конституція національного творення. // Дзеркало тижня. – 2008. - №7. – 32 с.
42.    Янукович В. : Змінювати Конституцію неконституційно не можна // Дзеркало тижня. – 2008. - №8. – 24 с.

 
 

Студентські статті