Регулювання опіки і піклування в цивільному праві

ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ.............................................................................................................................5
1.1. Завдання інституту опіки та піклування.................................................5
1.2. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування......................6

РОЗДІЛ ІІ. ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ.................................14

РОЗДІЛ ІІІ. ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ. ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ..................................23
 3.1. Права та обов’язки опікуна та піклувальника.....................................23
 3.2. Підстави припинення правовідносин щодо опіки і піклування........28

ВИСНОВКИ....................................................................................................................32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.................................36
 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р.
3. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р., ратифікована Постановою Верховної Ради Української РСР від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 13. – Ст. 145.
2. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. – К.: Велес, 2005. – 96 с.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. – К.: Велес, 2004. – 184 с.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
2. Цивільний кодекс України від 10.01.2003 р.: Науково-практичний коментар:  У 2-х ч. / За заг. Ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін юре”, 2004. – Ч. 1. – 692 с.
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. – К.: Велес, 2004. – 128 с.
4. Закон України “Про загальний військовий обов’язок та військову службу” від 25.03.1992 р.// Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 27. – Ст. 385.
4. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоровۥя” від 19.11.1992 р.// Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
5. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р.// Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р.// Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
5. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 р.// Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 28. – Ст. 230.
5. Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини” від 16.07.1999 р.// Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 41. – Ст. 377.
6. Закон України “Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 р.// Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 19. – Ст. 143.
 5. Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р.// Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
6. Закон України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 р.// Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
6. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї ” від 15.11.2001 р.// Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 49. – Ст. 259.
7. Закон України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р.// Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 20. – Ст. 134.
8. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р.// Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 37. – Ст. 308.
9. Указ Президента України “Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків” від 17.10.1997 р. // Офіційний вісник. – 1997. – № 53. – Ст. 249.
10. Правила опіки і піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерством освіти України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством праці та соціальної політики від 26.06.1999 р. // Офіційний вісник. –  1999. – № 37. – Ст. 164.
11. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатними чи недієздатними” від 28.03.1972 р.
12.  Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про визнання угод недійсними” від 28.04.1978 р.
13. Доліненко Л.О. Долі ненко В.О., Сарчевська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 356 с.
14. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – К.: Атака, 2005. – 560 с.
15. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.
16. Сімейне право України: Підручник. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.
17. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, в історичному аспекті // Право України. – № 2. –  2005. – С. 108-112.
18. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 1. – 520 с.
19. Цивільне право України: Навчальний посібник. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та інші. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
20. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах. / За заг. ред. О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та інші. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн.. 1. – 736 с.
21. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учебное пособие. – К.: А.С.К., 2002. – 832 с.