Реалізація права спадкування за заповітом

дипломна робота, 60 сторінок


ПЛАН
Вступ.
І. Реалізація права спадкування за  заповітом.
1. Поняття і форма заповіту.
2. Суб\'єкти права на складання заповіту.
3. Коло спадкоємців за заповітом та зміст заповіту.
4. Зміна, скасування, недійсність заповіту.
5. Особливі заповідальні розпорядження.
II. Здійснення, оформлення і охорона спадкових прав.
1.  Відкриття спадщини.
2.  Прийняття спадщини.
3. Оформлення спадкових прав.
4. Охорона спадкових прав.
Висновки.
Список використаних джерел та літератури.

Список використаних джерел та літератури.
І.Джерела:
1.   Конституція України від 28.06.1996//Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N30,ст. 142.
2.  Цивільний кодекс України від 18.07.1963 .//Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодексУкраїни. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах/ Відп. ред. П.І.Шевчук. - К.:Юрінком Інтер. -496с.
3.  Закон України "Про власність" від 07.02.1991 // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, №20, ст.249.
4.  Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000// Відомості Верховної Ради (ВВР) 2001, №5-6.
5.  Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 20.12.1992.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 14, ст.186.
3.    Закон України "Про нотаріат" від 02.09.1993// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N39, №383.
4.    Декрет Кабінету Міністрів України “ Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства ” від 05.07.1991.
8.  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994, N 419 "Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених"// Фурса С.Я. «Нотаріат в Україні». Загальна частина. - К., 1999.
9.  Міністерство юстиції України. Наказ №212 від 14.06.1994 "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"// Фурса С.Я. «Нотаріат в Україні». Загальна частина. - К., 1999.
10. Міністерство юстиції   України    Наказ N 51/5 від 17.10.2000. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2000, за N 714/4935 " Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ".
11. Про судову практику в справах про визнання угод недійсними. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28. 04. 1978.
12.  Про практику розгляду судами України справ про спадкування. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24,06.1983.
13. Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні. Постанова від 31.01.1992.
14. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995.

ІІ. Література:
15. Амфитеатров Г.Н й Солодовников А.П "Право наследования в СССР" -М.,1946.
16. Антимонов Б.С. Граве К.А. «Советское наследственное право» - М., 1955.
17.     Барщевский М.Ю.«Если открьілось наследство» - М.,1989.
18. Барщевский М.Ю. «Если открьілось наследство» - М.,1996.
19. Бондарев Н.И. Зйдинова 3. Б. «Право на наследство й его оформление» -М.,1971.
20. Бондарев Н.И. Зйдинова З.Б. «Завещания приравниваньїе к нотариальньїм й их исполнение» - М., 1975.
21. «Гражданско-правовая охрана интересов личности» — М.,1969// Под ред. О.С. Иоффе.
22. Гражданское право: Учебник / Под ред. А. П. Сергеева й Ю. К. Толстого. Т.З.-М.- 1999.
23. Гордон М. В. Обов'язкова частка при спадкоємстві. // «Радянське право»,
1963,№3.
24. Ю.Дронников В.К. «Наследственное право УССР» - К.,1974.
25. Иоффе О. С. . Советское гражданское право, т. III (курс лекций). Л., 1965.
26. Мазжухина З.И. "Наследование по завещанию в СССР" - М., 1955.
27.Международное частное право: Учебник / Под ред.Г.К. Дмитриевой; М.,2000.s
28.Немков А.М. «Очерки истории наследственного права» - Воронеж.,1979.
29.Никитюк П.С. «Наследственное право й наследственньїй процес.» -Кишинев.,1973.
30. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів / За ред.
В.М.Чершина.-К-1999.
31. «Правознавство»/ За ред. М.Настюка. - 2-ге вид. - Львів: Світ, 1995.
32. Проект Цивільного кодексу України. Станом на 12.05.1998 р.
33. Ромовська З.В. « Основні новели проекту нового цивільного кодексу» -Українське право., 1997., №3.
34. Рубанов А. «Право наследования» - М.,1978.
35.Сегалова Е.А. «Наследование членов семьи й ближайших родственников: история, практика, перспктивы" // "Государство и право",1998, №2, стр.55-63.
36.Серебровский В.Й. «Очерки советского наследственного права» - М.,1953.
37.Советкое гражданское право. / Под ред. О.А.Красавчикова.-М.-1969. 26-Халфина Р.О. «Право наследования вСССР» -М., 1951.
38.Фурса С.Я. «Нотаріат в Україні». Загальна частина. - К., 1999.
39."Цивільне право України" за ред. О.В. Дзери - К., -1999
40.  Чуйкова В.А.  «Правові  питання  спадкування за заповітом»//
АВТОРЕФЕРАТ ., Харків - 1999.
41. 3йдинова 3. Б.«Наследование по закону и завещанию» - М., 1984.