Рабство і работоргівля як злочин міжнародного характеру

                                                 Зміст
Вступ……………………………………………………………………..3
Розділ І    Поняття та загальна характеристика рабства і работоргівлі у міжнародному праві.
1.1 Поняття рабства та работоргівлі в системі міжнародних злочинів…..7
1.2 Форми рабства і работоргівлі...................................................................11
 Розділ ІІ    Історичні передумови розвитку рабства і работоргівлі як злочину  міжнародного характеру
 2.1 Період рабства і работоргівлі у Стародавньому світі………………...16
 2.2 Розвиток  рабства і работоргівлі у Новітній історії..............................19
Розділ ІІІ  Особливості  боротьби з работоргівлею і рабством
 3.1 Відповідальність за примушування до рабства і за работоргівлю…..23
 3.2 Міжнародно правові акти, які регулюють дане питання……………26
 3.3 Міжнародні організації, які захищають права потерпілих………….30
 3.4 Співробітництво держав у боротьбі із рабством і работоргівлею.....34
Висновки………………………………………………………………………….37
Використані джерела та література…………………………………………..40

                      Використані джерела та література
Блищенко И.П., Каламкарян Р.А., Карпец И.И.  Международное уголовное право.- М.:Наука.- 1995.-412с.
       15.  Говард Зинн. Народная история США: с 1492 года до наших дней / Пер с англ. - М.: Издат-во "Весь мир", 2006, с. 46
16. История Древній Грецыи Учеб./Андрєєв Ю.В., Кошеленко Г.А., И 90.- 3-е изд.,- перероб. И доп.-М. Висш. Шк.., 2003.-366с.
17. Крашенникова Н. А., Жидкова О.А. История  государарства и права зарубіжних стран . Часть 1. И 90 для вузов.-2-е изд. стер.-М.: ИНФРА..М,- 2000.- 560.
18.Лукашук И.И.- Международное право. Особенная  часть. Учебник.- М.:Издательство БЕК.- 1998.-632с.
19.Международное право.- под общ. ред. Тункина Г.И.- М.-„Юридическая литература”, 1982,- 568с.
20.Мацко А.С. Міжнародне право: Навч. посіб.-2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2003.- 216с.
21.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Атіка, 2005.-1064 с.
      22.Панов В.П. Международное уголовное право:Учеб. П 16 пособие. – М.:ИНФРА- М, 1997. –320с.
23.Тодоров И. Я., Субботін  В.Н. , Филонов А.В. Международное публичное право.: Учеб. пос.-К.: Знання, 2005.- 448с.
24.Шостенко І.І., Шостенко О.І.  Історія держави і права зарубіжних країн: Навч.- метод. посіб.-К.:МАУП, 003.-216с.
25.Сучасні форми рабства. Виклад фактів / Харківська правозахисна група; – Харків, 2004. – 16 с.
26.Права людини. Виклад фактів / Харківська правозахисна група; – Харків, 2004. – 14с.
27.Надьон.О Торгівля жінками: Чинники, складові ташляхи подолання// Право України.-2003.-№6.- ст..16-21
28.Петращук О.П. Захист дітей від найгірших форм праці// Адвокат. – 2003.- № 3(36).- ст..36-38
 
 

Студентські статті