Процес доказування в кримінальній справі

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ...........8
1.1. Процес доказування як елемент процесу пізнання.....................................8
1.2. Процесуальна форма доказування та його елементи...............................16

РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ.................................................................................................................................19
 2.1. Збирання доказів..............................................................................................19
 2.2. Закріплення доказів........................................................................................23
 2.3. Перевірка доказів.............................................................................................29
 2.4. Оцінка доказів..................................................................................................31

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ НА ОКРЕМИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА.................................40
 3.1. Процес доказування на стадії порушення кримінальної справи та досудового слідства............................................................................................................40
 3.2. Процес доказування на стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею......................................................................................................................45
 3.3. Процес доказування на стадії судового розгляду кримінальної справи....................................................................................................................................48
 3.4. Процес доказування на стадії провадження по перевірці та виконанню вироків, постанов та ухвал суду......................................................................................69

ВИСНОВКИ.........................................................................................................................73

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ......................................78

ДОДАТКИ


CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
1.    Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання. Схвалена 10 грудня 1984
р. Генеральною Асамблеєю ООН і ратифікована Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 26 січня 1987 р. // Права людини: Міжнародні договори України.
– К., 1992. – С 92-109.
3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості
Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. - Ст. 131.
4. Кримінальний кодекс Української РСР. Затверджений Законом
Української РСР від 28 грудня 1960 року // Відомості Верховної Ради
Української РСР. – 1961.– №2.– Ст. 14.
5. Кримінально-процесуальний кодекс України. Затверджений Законом
Української РСР від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. –
1961.– №2. – Ст. 15.
6. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.
7. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000
року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
8. Закон України “Про електронні документи та електронний
документообіг” від 22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради
України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.
9. Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” від 15  лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № .10. – Ст. 62.
10. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради 1992. – № 22. – Ст. 303.
11.Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.
12. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
13. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
14. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів по кримінальним справам, цінностей і іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і судами. Затверджена листом Генеральної прокуратури СРСР, Верховного Суду СРСР, Міністерства внутрішніх справ СРСР, Міністерства юстиції СРСР, Комітету державної безпеки СРСР № 34/15 від 12.02.90.
15. Наказ Генеральної Прокуратури України “Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, забезпечення його відповідності кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству» від 28.10.2002 р. № 5.
16. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку” від 29 червня 1990 р. Із змінами, внесеними Постановою Пленуму від 4 червня 1993 р. і З грудня 1997 р.
17. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ” № 11 від 27.12.85. Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду № 3 від 04.06.93; № 3 від 13.01.95; № 12 від 03.12.97.
18. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про завдання судів України по підвищенню рівня правосуддя” № 1 від 22.02.91 р. Із змінами, знесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 3 від 04.06.93; № 12 від 03.12.97.
19. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування -законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист” № 10 від 07.07.95. Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленумів Верховного Суду № 12 від 03.12.97; № 21 від 25.12.98.
20. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.96 № 9.
21. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування судами України законодавства, що регламентує перегляд у порядку нагляду судових рішень в кримінальних справах” № 11 від 22.12.89. Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 3 від 4.06.93; № 3 від 13.01.95; № 12 від 03.12.97.
22. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування” № 3 від 25.03.88. Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховної Ради України № 3 від 04.06.93; № 3 від 13.01.95; № 12 від 03.12.97.
23. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” № 7 від 30.05.97.
24. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків” № 11 від 21.12.90. Із змінами, знесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 3 від 14.06.93; № 3 від 13.01.95; № 12 від 03.12.97.
25. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами України кримінальних справ у касаційному порядку” № 8 від 12.10.89. Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 3 від 04.06.93; № 3 від 13.01.95; № 12 від 03.12.97.
26. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” № 8 від 30.05.97 // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3. – С. 3-4. Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України № 15 від 25.05.98.
27. Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката-захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі України // Право України. – 2002.– № 10. – С. 100.
28. Алексеев В.В. Оценка доказательств в стадии надзорного производства. – М., 1971. – 458 с.
29. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. – М.: Юридическая литература, 1964. – 382 с.
30. Белкин А.Р. Теория доказывания. – М.: Норма, 2000.
31. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1966.
32. Бенедисюк И. Уклонение от уплаты налогов и его доказывание в уголовном процессе //Бизнес. – 1997. – № 40. – С. 14-15.
33. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування // Право України. – 2002. – № 5. – С. 131.
34. Винберг А.И. Криминалистика: Учебник. – М., 1959.
35. Винберг А.И., Миньковский Г.М., Рахунов Р.Д. Косвенные доказательства в советском уголовном процессе. – М., 1956.
36. Вышинский А.Я. Теория доказательств в советском праве. – М.: Госюриздат, 1950.
37. Георгиев Ф.И. Проблемы чувственного и рационального в познании // Вопросы философии. – 1955. – № 1. – с. 35-39.
38. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. – К., 1980.
39. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. – Воронеж, 1978.
40. Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства // Российская юстиция. – 1995. – № 8. – С. 39.
41. Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Харьков: Консум, –1997. – 264 с.
42. Грошевий Ю.М. Проблеми диференціювання порушень кримінально-процесуальних норм у доказуванні // Вісник Академії правових наук. – 1997. – № 2 (9).–С. 69-76.
43. Грошевой Ю.М. Судебная реформа в Украине: современное состояние и перспективы развития // Судова реформа в Україні. Проблеми і перспективи. – К.-Х.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 12.
44. Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми // Право України. – 2002. – № 12. – С. 125.
45. Домбровский Р.Г. Соотношение познания и доказывания в судебном исследовании. – Рига, 1975.
46. Досудебное расследование: юридические документы: Учебное пособие / В.М. Тертышник, СВ. Слинько, А.В. Петренко и др.; Под общ. ред. В.М. Тертышника. – Харьков: Арсис, 1999. – 352 с.
47. Золотих В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. – М.: АСТ; Ростов-на-Дону: Феникс, – 1999.
48. Карнеева Л.М. Развитие основных понятий теории доказательств в советском уголовном процессе. – Воронеж, 1970.
49. Кириченко І. Експертний висновок як джерело доказів у судових справах про порушення прав на обۥєкти інтелектуальної власності // Право України. – 2002. – № 11. – С. 78.
50. Коваленко А.Г. Исследование и оценка доказательств в судебном разбирательстве // Вопросы теории и практики судебного разбирательства гражданских дел. – Саратов, 1988. – С. 25.
51. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 576 с
52. Коваленко Є.Г., Гончар М.М. Принцип всебічного, повного та обۥєктивного дослідження обставин кримінальної справи: Поняття та зміст // Науковий вісник. – 1996. – №. 1. – С 244-251.
53. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.И. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. – Воронеж, 1995.
54. Кони А.Ф. Собрание сочинений. – М., 1966. – Т. 4.
55. Коновалов В.Н. Проблемы логики и психологии в следственной практике. – К., 1970.
56. Криміналістика: Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів / За ред. проф. В.Ю.Шепітька. – Харків: Право, 1998. – 376 с.
57. Криміналістика: Підручник для слухачів, адۥюнктів, викладачів вузів системи МВС України / П.Д.Білєнчук, О.П.Дубовий, М.В.Салтевський, П.Ю.Тимошенко; За ред. П.Д.Біленчука. – К.: Атіка, 1998. – 416 с
58. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах / Відп. ред. В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 720 с.
59. Кримінальний процес України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін.; За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Харків: Право, 2000.
60. Кримінально-процесуальне законодавство України / Автори-упорядники: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: А.С.К., 1998. – 480 с.
61. Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В.П.Шибіко. – К.: Юрїнком Інтер, 2000. – 840 с.
62. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка. – К.: Форум, 2003.
63. Кримінально-процесуальний кодекс України. Проект підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України. – К., 1996. – 255 с.
64. Кубинська О.П. Кримінальний процес України: Навчальний посібник./ О.П. Кубинський, О.А. Кубинська. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.
65. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. – Воронеж, 1983.
66. Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. – М.: Юридическая литература, 1966.
67. Ларін О.М. Доведення в попередньому розслідуванні в радянському кримінальному процесі. – Одеса: Вид-во Одеського університету, 1989.
68. Лобач В. Конституційні права людини у кримінальному процесі // Юридичний журнал „Юстиніан”. – 2003. – 4 серпня. – С. 45-56.
69. Лобойко Л.М. Допустимість спрощення судового розгляду справи у кримінальному процесі змішаної форми // Судова реформа в Україні. Проблеми і перспективи. – К.-Х.: Юрінком Інтер, 2002.
70. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 176 с.
 71. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Істина, 2005. – 456 с.
 72.  Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. – М., 1979.
 73.   Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования – М. 1969.
 74.  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1959.
 75. Макаренко В. Змагальність сторін у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 15-21.
76. Миньковский Г.М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе. – М., 1956.
77 .Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України. – К.: Генезис, 1999.
78. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К.: Вища школа, 1984.
79. Михеєнко М.М., Молдован В.В. Кримінально-процесуальне право: тези лекцій, задачі, ділові ігри. – К.: Вентурі, 1997. – 350 с.
80. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України / За заг. ред. С.В. Головко. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.
81. Міньковський Г. Процесуальне становище підозрюваного під час попереднього стідства і дізнання // Радяське право. – 1960. – № 6. – С. 30.
82. Мірошниченко Т.М. Принципи діяльності суду в судових стадіях кримінального процесу // Судова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2002. – С. 238.
83. Мухин И.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. – Л., 1971.
84. Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве. – М., 1961.
85. Петровский А.В. Общая психология. – М., 1976.
86. Попелюшко В.О. «Мала судова реформа» в Україні та захист прав громадян. – Острог; Національний університет «Острозька академія», 2003. –123 с.
87. Попелюшко В.О. Предмет доказування в кримінальному процесі (процесуально-правові та кримінально-правові аспекти). – Острог, 2001. –196 с.
88. Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі. – К.: Прецедент, 2005. – 232 с.
89. Попелюшко В.О. Протокол судового засідання // Радянське право. – 1987.–№8.– С 50-52.
90. Попелюшко В.О. Скорий суд – неправий суд // Юридичний вісник України. – 2001. – № 37. – С. 22-24.
91. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник. – Острог, 2003. – 196 с.
92. Попелюшко В.О. Ще раз про протокол судового засідання // Наукові записки Національного університету Острозька Академія. Серія «Право», Випуск 2, Частина 2. – Острог, 2001. – С 377-379.
93. Попелюшко В.О. Ще раз про спрощену процедуру правосуддя // Судова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2002. – С. 246-248.
94. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-1998).– К., 1998.
95.    Практика судів України у кримінальних справах (1993-1995) //
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К., 1996. – № 3.
96.    Растинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское государство и право. – 1964. – № 8. – С. 106-109.
97.    Салтевський М. Ще раз про поняття доказів у проекті КПК України //
Право України. – 2000. – № 11. – С 64.
98.    Салтевський М.В. Про поняття доказів у новому кримінально-
процесуальному законодавстві // Право України. – 1996. – № 1. – С. 52-54.
99.    Свиридов Б. Законодавчі парадокси // Юридичний Вісник України. –
2001.– №41 (329), 13-19 жовтня. – С 10.
100.    Смирнова Н.Н. Уголовный процесс: Конспект лекций. – СПб.:
Издательство Михайлова В.А., 2000. – 62 с.
101.    Советский уголовный процесс / Под ред. Д.С. Карева. – М., 1953.
102.    Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. - М., 1968.
103.    Степанов О. Допустимість доказів за кримінально-процесуальним законодавством України // Право України. – 2002. – № 11. – С. 61.
104.    Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М.: Наука,
1970.– Т. 2.
105.    Строгович М.С. Уголовный процесс. – М., 1964.
106.    Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая /
Под. ред. Н.В.Жогина. – М.: Юридическая литература, 1986.
107. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - К.: А.С.К., 2003. – 996с.
108.    Тертишник  В.М.   Науково-практичний  коментар  Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А.С.К. - 2002. – 1184 с.
109.    Тертышник В.М. Уголовный процесс: Учебное пособие. – Харьков:
Арсис, 1999. – 528 с.
110.     Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: Учебное
издание. – Харьков: Арсис, 1998. – 256 с.
111.     Топорина Л. Подготовлен проект нового Уголовно-процессуального
кодекса // Юридическая практика. – 1999. – № 11.
112.     Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском
гражданском процессе. – М., 1982.
113.     Удовенко Ж. Забезпечення процесу доказування на досудовому
слідстві: окремі проблеми // Право України. – 2002. – № 5. – С 51.
114.     Ульянова Л.Т. Оценка доказательств в суде первой инстанции. – М.:
Госюриздат, 1959.
115.    Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и защита по уголовным делам: Учебное
пособие. – Казань, 1976.
116.    Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. –
Казань: Издательство Казанского ун-та, 1976.
117.    Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – СПб, 1899. –
Т.Н.
118.     Хмыров А.А. Косвенные доказательства. – М.: Юридическая
литература, 1979.
119.     Цимбал М. Судова експертиза: проблеми та перспективи розвитку //
Право України. – 2002. – № 11. – С. 127.
120.     Чучукало О. Процесуальне та криміналістичне забезпечення
доказування у кримінальному судочинстві: актуальні проблеми // Право
України. – 2002. – № 10. – С 53.
121.     Шейфер С.А. Следственные действия – система и процессуальная
форма.– М., 1981.
122.     Шибіко В.П. “Мала реформа” судового розгляду кримінальної
справи: рух від істини до змагальності? // Судова реформа в Україні. Матеріали
науково-практичної конференції. – Харків, 2002. – С. 100-105.
Шумило М.Є. Наукові засади використання оперативно-розшукових
матеріалів у організуванні в кримінальних справах // Судова реформа в Україні.
Матеріали науково-практичної конференції. - Харків, 2002. - С. 188-1
 
 

Студентські статті