Проблеми та перспективи подальшого розширення ЄС

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКА РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПИ 5
1.1 Історичні етапи розширення ЄС 5
1.2 Розширення ЄС за рахунок ЦСЄ 9
РОЗДІЛ 2. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЄС У РЕГІОНІ ЗАХІДНИХ БАЛКАН 14
2.1 Розвиток відносин ЄС з Хорватією 14
2.2 Македонія та Чорногорія на шляху до ЄС 16
2.3 Потенційні кандидати з регіону Західних Балкан 18
РОЗДІЛ 3. ТУРЕЧЧИНА ТА ІСЛАНДІЯ ЯК КАНДИДАТИ НА ВСТУП ДО ЄС 21
3.1 Європейські перспективи Туреччини 21
3.2 Ісландія на шляху до ЄС 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Указ Президента України “Про затвердження стратегії інтеграції України до ЄС” // Урядовий кур’єр. – 18 червня 1998.
2.    Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - К.: Знання”, КОО, 2005. – 469 с.
3.    Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук. думка, 2007. – 251 с.
4.    Дергачев В. Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе свободных экономических зон // Экономика Украины. – 1996. - № 7. – с. 43-51.
5.    Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 1997.
6.    Економічний розвиток і державна політика. Практикум. /За заг. Ред. Розпутенка І. – К.: К.І.С., 2001 – с.121
7.    Киреев А.П. – Международная экономика: В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движения товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунородные отношения, 2006 –498 с.
8.    Кириченко О. Деякі аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. – 2006. – № 7. – с. 75-82.
9.    Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 410 с.
10.    Международные экономические отношения / Под ред. Р. И. Хасбулатова. – М.: Новости, 2006. – 391 с.
11.    Международные экономические отношения: Учебник/Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. –255 с.
12.    Михайлов В. Економіка зарубіжних країн. – К.: Либідь, 2005. – 329 с.
13.    Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин / Керівник авт. кол. Філіпенко А. С. – К.: Либідь, 2005. – 358 с.
14.    Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 235 с.
15.    Пустовойтенко В. П. Україна зацікавлена в європейській інтеграції // Урядовий кур’єр. – 3 лютого 1998.
16.    Сіденко В. Прорив у Європу – яким чином? // Політика і час. – 2007. - № 11. – с. 18-27
17.    Скеленко О., Дрозденко В. Проблеми входження України до ЄС // Розбудова держави. – 2006. - № 2. – с. 31.
18.    Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини (система регулювання МЕВ). – К.: Либідь, 2004. – 397 с.
19.    Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – М.:ИНФА, 2001 – 510 с.
20.    Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. – 2005. - № 1. – с. 80-88.
21.    Школа І. М., Козменко В. М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція. Навчальний посібник. – Чернівці, 2007. – 399 с.
22.    Школа І.М. Міжнародні економічні відносини. – Чернівці, 2005. – 465 с.
 
 

Студентські статті