Проблеми подвійного оподаткування та способи їх уникнення

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………..………..3
Розділ 1 Загальна характеристика явища подвійного оподаткування………………………………………………………………………8
1.1. Поняття суб’єкта та об’єкта оподаткування в контексті розгляду проблеми подвійного оподаткування……………………………………………8
1.2. Причини та умови виникнення явища подвійного оподаткування. Поняття подвійного оподаткування та його види……………………………17
Висновки до Розділу 1………………………………….…………………………26
Розділ 2 Уникнення подвійного оподаткування………………………….......27
2.1. Шляхи та методи уникнення подвійного оподаткування……………....27
2.2. Міжнародна угода як механізм уникнення подвійного  оподаткування……………………………………………………………………..44
Висновки до Розділу 2…………………………………………………………….62
Висновки……………………………………………………………………….......63
Список використаних джерел ……………….………………………………….67
Додаток А…………………………………………………………………………..74


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нормативно-правові акти

1.    Конвенция между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Испании об избежании двойного налогообложения доходов и имущества выд 1 марта 1985 г. // Сборник международных договоров Российской Федерации по устранению двойного налогообложения. – М.: Спартак, 1995. – С. 238.
2.    Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 18 января 1986 г. // Сборник международных договоров Российской Федерации по устранению двойного налогообложения. – М.: Спартак, 1995. – С. 273.
3.    Конституція України // Відомості Верховної ради України. – 1996. –         № 30. – Ст. 141.
4.    Про Затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. – №20. – Ст. 862.
5.    Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 4. – Ст. 28.
6.    Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня    2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. –  №37. – Ст. 308.
7.    Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Королівством Нідерланди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно: Закон України від 12 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 44. – Ст. 220.
8.    Про ратифікацію Конвенці між Урядом України та Урядом Республіки Індія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал: Закон України від 20 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №2. – С.20.
9.    Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Фінляндія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно: Закон України від 6 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 36. – Ст. 276.
10.    Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків: Закон України від 06 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №36. – Ст. 275.
11.    Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал: Закон України від 26 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 20. – Ст. 147.
12.    Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Французької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно: Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 26. – Ст. 166.
13.    Про ратифікацію Угоди між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно: Закон України від 22 листопада 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 44. – Ст. 323.
14.    Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 39. – Ст. 510.
15.    Соглашение между правительствами государств-участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики 13.03.1992 г. // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. – 1992. – №3. – С. 13-15.
16.    Щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування: Лист ДПА від 9 січня 2008 року // Вісник Податкової Служби України. – 2008. – 4 березня (10). – С. 12-13.
17.    Щодо тлумачення статті 20 Українсько-Російської угоди про уникнення подвійного оподаткування: Лист ДПА від 15 січня 2007 р. // Вісник Податкової Служби України. – 2007. – 24 січня 2007 ( №4 ). – С. 19-21.

2.  Статті, навчальні та практичні посібники, матеріали конференцій

18.    Базуленко О. Я. Особливості впливу податкової конкуренції на економічний розвиток  / О. Я. Базуленко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Українська наука XXI століття»], Чернівці, 15-17 червня 2007 року). – Чернівці: Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ, 2007. – С. 236-239.
19.    Бармак  М. В. Основи податкового права: Підручник / М. В. Бармак. – Т.: АСТОН, 2005. – 368 с.
20.    Богун В. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод: окремі питання практики застосування / В. Богун // Предпринимательство, хазяйство и право. – 1999. – № 7. С. 34-38.
21.    Бондаренко М. Формализм фискальных лиц. О принципах работы налоговых  инспекций  / М. Бондаренко // Юридична практика. – 2007. –  27 березня (№13). – С. 37-41.
22.    Боровик С. Угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна – запорука стабільності іноземних інвестиці / С. Боровик //  Право України. – 2001. – № 4. – С. 34-37.
23.    Боровик С. Сучасна практика застосування угод по уникненню подвійного оподаткування доходів та майна / С. Боровик // Зовнішня торгівля. –    1999. –  №1-2. – С. 49-50.
24.    Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник / Л.К. Воронова. – К.: Юридична бібліотека, 2006. – 448 с. 
25.    Гапоненко О. Фінансова система в умовах транзитивної економіки / О. Гапоненко // Інвестор. – 2006. – №15. – С. 23-34.
26.    Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навчальний   посібник / П. Т. Гега, Л. М. Доля. – К.: Т-во «Знання», КОО. – 2005. – 320 с.
27.    Гудий В. «Правовой занавес» для иностранцев. Аспекты пребывания иностранных субьектов на Укране в святи со вступлением страны в ВТО / В. Гудий // Юридична практика. – 2009. – 24 лютого (№8). – С. 29-33.
28.    Даценко Л. Деякі аспекти оподаткування доходів фізичних осіб у межах застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування / Л. Даценко // Вісник Податкової Служби Украни. – 2005. – 11 жовтня 2005 р (№38). – С. 38-44.
29.    Деньги. Путь к финансовой независимости. Двойное налогообложение. 11. 01. 08.: [Електронний    ресурс]. –
30.    Диба І. Уникнення подвійного оподаткування. Які документи є підставою для звільнення від оподаткування доходів нерезидента із джерелом їх походження з України?:
31.    Золотько І. А. Податкова система: Навч. підручник  / І. А. Золотько. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
32.    Каменська Н. П. Правові аспекти ратифікації угод про уникнення подвійного оподаткування  / Н. П. Каменська // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: 3б. наук. праць. –  Ірпінь: Акад. ДПС України, 2000. — С. 163–165.
33.    Козак Ю. Г., Сліп В. М. Міжнародне оподаткування: Навч. посібник / Ю. Г. Козак, В. Мю Сліп. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –  550 с.
34.    Козырин. А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики / А.Н.  Козырин. – М.: Манускрипт, 1993. – 112 с.
35.    Крисоватий А. Т., Десятнюк О. М. Податкова система: Навч. посібник / А. Т. Крисоватий. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 331 с.
36.    Кузнєцов К. Інвестиційний клімат України в контексті міжнародних податкових угод / К. Кузнєцов // Вісник податкової служби України. – 2005. – 10 вересня (№34). – С. 26-32.
37.    Кучерявенко М.П. Основи податкового права / М. П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – 443 с.
38.    Лазебник Л., Андресюк Н., Корж М. Застосування угод про уникнення подвійного оподаткування в Україні / Л. Лазебник, Н. Андресюк, М. Корж // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. –  2002. – № 4. – С. 277–279.
39.    Лазебник Л., Корж М. Уникнення подвійного оподаткування як напрям удосконалення інституту зовнішньоекономічного співробітництва в Україні  / Л. Лазебник, М. Корж // Науковий вісник Академії державної податкової службиУкраїни. – 2002. – № 2. – С. 146–151.
40.    Ларютина И.А. Международное налоговое право / И. А. Ларютина //  Московский журнал международного права. – 2001. – № 4. –  С. 98-102.
41.    Лебедєв В. Осторожно: антиоффшорные меры, или Как борются с оффшорными фирмами / В. Лебедев // юридична практика. – 2008. –    № 41. – С. 4-10.
42.    Лекарь С. Особливості розвитку податкової політики в Україні на сучасному етапі / С. Лекарь // Економіст. – 2005.  – №4. – С.29-31.
43.    Литвиненко Я. В., Якушик І. Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник / Я. В. Литвиненко, І. Д. Якушик. – К.: МАУП,   2005. – 208 с.
44.    Ларютина И.А. Международное налоговое право / И. А. Ларютина //  Московский журнал международного права. – 2001. – № 4. –  С. 98-102.
45.    Марченко В. Б., Легкова М. Ф. Податкове право: Навч.-медотод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. Б. Марченко. – К.: КНЕУ, 2004. – 225 с.
46.    Международная налоговая конкуренция и инвестиционный климат: подковерная борьба. 21 февраля 2007 года: [Електронний ресурс].
47.    Мещерякова О. Налоговые системи развитых стран мира / О. Мещерякова. – М., 1999. – 230 с.
48.    Морозов С.М. Уникнення подвійного оподаткування як засіб подолання колізій в сфері податкового регулювання / С. М. Морозов // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 367-370.
49.    Мусійчук І. Правові засоби боротьби з уникненням від міжнародного оподаткування / І. Мусійчук // Право України. – 2007. – №5. – С. 162-164.
50.    Орлюк Р. Н. Двойное налогообложение / Р.Н. Орлюк //  Деньги. – 2008. – 11 января. – С. 13.
51.    Пепеляєв С. Г. Налоговое право: Учебник  / С.Г. Пепеляева. – М.,    2004. – 603 с.
52.    Полякова В.В., Котляренко С.П. Международное многократное налогообложение // Налоговое право: Учеб. / Под ред. С.Г. Пепеляева. –  М., 2004. – 603 с.
53.    Пушкарева М.В. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие / М. В. Пушкарева. – М.: Инфра-М, 1996. – 693 с.
54.    Рева Т. М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник/ Т. М. Рева. – К.: Центр навчальної  літератури, 2003. – 282 с.
55.    Семенюта В. В., Семенюта Л. О. Норми міжнародного права в оподаткуванні юридичних осіб / В.В Семенюта, Л. О. Семенюта // Фінанси України. – 1999. – № 11. – С. 123–125.
56.    Сутырин С. Ф. , Погорлецкий А. М. Налоги и налоговое планирование в мировой економике / С. Ф. Сутырин, А. М. Погорлецкий. –  Санкт-Петербург: Полиус, 1998. – 577 с.
57.    Фалалєєва Л. Г. Угоди про уникнення подвійного оподаткування як один із правових засобів усунення проблеми подвійного оподаткування між Україною та державами Європейського Союзу // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: 3б. наук. праць. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2000. — С. 319–322.
58.    Федосова В.М. Податкова система України: Підручник / В. М. Федосова. – К.: Либідь, 1998. – 416 с.
59.    Чепленко І. Міжнародні договори про уникнення  подвійного оподаткування, укладенні Україною із зарубіжними державами / І. Чепленко // Вісник Податкової Служби України. – 2004. – 11 березня 2004  (№5). – С. 19.
60.    Чепленко І. Усунення подвійного оподаткування здійснюється лише за наявності відповідних міжнародних угод / І. Чепленко // Вісник податкової служби України. – 2008. – 10 червня (№ 23). – С.10-13.
61.    Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підручник / О. Х. Юлдашев. – К.: Ін Юре, 2004. – 576 с.
62.    Leach G. The negative impact of taxation on economic growth / G. Leach // Reform. – 2003. –  September – 94 р.