Проблеми адаптації законодавства України про інтелектуальну власність

Зміст

Прелік умовних скорочень………………………………………………………..3
Вступ............................................................................................................................4
Розділ 1 Поняття Світової Організації Торгівлі та інтелектуальної власності, її правове регулювання в Україні……………………………….......8
1.1 Поняття інтелектуальної власності в Україні і за кордоном та її правове регулювання…………………………………………………………….……………8
1.2 Поняття і функції Світової Організації Торгівлі……………………………..34
Розділ 2 Механізм правового регулювання  інтелектуальної власності згідно вимог правил СОТ і напрями адаптації і вдосконалення законодавства України про інтелектуальну власність………………………42
2.1 Механізм правового регулювання інтелектуальної власності згідно вимог правил СОТ(угода TRIPS)…………………………………………………………42
2.2. Напрями і механізм адаптації законодавства України про інтелектуальну власність згідно вимог правил СОТ……………………………………………….70
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..............85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ. . ………….......90

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові акти

1.    Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С.141.
2.    Цивільний процесуальний Кодекс України  від 18 березня 2004 // Відомості Верховної Ради. - 2004. -  №40-41.
3.    Цивільний Кодекс України від 1 травня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - . - 2003. - №40-44. – С. 358.
4.    Кримінальний кодекс України від 1 вересня 2001 року// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №40-42
5.    Кодекс про адміністративні правопорушення від 1червня 1985 року // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984. - № 51. -  ст.1122
6.    Про авторське право і суміжні права: Закон України від 22 січня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 3. – С.23.
7.    Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради. -  1994. -  № 7. -  ст. 32
8.    Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 // Відомості Верховної Ради. -  1994. -  № 7. -  ст. 34
9.    Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999 р. - № 32
10.     Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. N 697-XII : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004.
11.     Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 2003 року// Відомості Верховної Ради. -  1994. -  № 7. -  ст. 36
12.    Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради. -  1998. - № 8. - ст. 28
13.     Про інноваційну діяльність: Закон України  від 4 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради. -  2002. - № 36. -  ст.266
14.     Про особливості введення в цивільний оборот об\'єктів інтелектуальної власності, що створені з використанням коштів державного та/або місцевого бюджетів, спеціальних фондів та державних фондів цільового призначення: Проект Закону України  від 3 червня 2004 року
15.    Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов\'язаних з вступом України до СОТ: Закон України // Відомості Верховної Ради України. -  2008. -  № 23. -  ст.217 
16.    Паризька Конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. -  № 1. -  ст. 320
17.    Бернська Конвенція про охорону літературних та художніх творів від 9 вересня 1886 року 14 // Офіційний вісник України вiд 18.10.2007. – 2007. -  № 75. -  ст. 173
18.    Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 32. -  ст.265
19.     Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності від 14 червня 1967 року //
20.    Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 2004. -  № 4. -  ст. 61
21.    Договір ВОІВ про виконання і фонограми 20 грудня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. -  2002. -  № 2. -  ст.15
22.     Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року
23.    Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року // Офіційний вісник України. - 2006 р. - № 34. -  ст. 41
24.    Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) від 15 квітня 1994 року // [Електронний ресурс]/
2. Монографії, статті, навчальні та практичні посібники
25.    Бачун О. М. Досудова підготовка справ щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності/ О.М.Бачун // Юридичний журнал. – 2002.  - № 1.- 69 с.
26.     Бондаренко Г. Н. Зміни у законодавстві щодо інтелектуальної власності/ Г.Н.Бондаренко // Юридична газета. – 2003. - №8.- 52 с.
27.     Бошицький Ю.Т. Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України у сфері інтелектуальної власності / Ю.Т.Бошицький // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ. -  2002. – 116 с.
28.     Ващук Я. С.Правовий захист об’єктів інтелектуальної власності в Україні в 2004 році/ Я.С.Ващук //
29.     Ващук Я. С. Світовий ринок інтелектуальної власності щороку зростає / Я.С.Ващук // Галицькі контракти. – 2003. - № 28.- 93 с.
30.     Вступ до СОТ - перший крок до ЄС // Урядовий кур\'єр.- 2008.- № 51.- 13 с.
31.     Гура М.Р. Система правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності / М.Р.Гура // Юридична газета. – 2004. -  № 5.- 17 с.
32.     Дорошенко О. С. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом йти? / О.С.Дорошенко // Право України. – 2002.  - № 2.- 64 с.
33.     Жаров В.Р. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності. Проблемні питання та шляхи їх вирішення/ В.Р. Жаров, Н.С.Максимова// Інтелектуальна власність. – 2002. - № 2-3.- 104 с.
34.    Жаров В.О. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності: Захист прав на об’єкти промислової власності. Захист авторських і суміжних прав / В.О.Жаров // Конспект лекцій: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності”. – Київ. – 2000.- 215 с.
35.     Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и в судебной практике/ В.Я.Ионас.- М., 1963.- 262 с.
36.     Ионас В.Я. Произвидения творчества в авторском праве/ В.Я. Ионас.- М., 1985 – 117 с.
37.    Иоффе О.С. Советское гражданское право. – В 3-х томах. – Т.3., Л., 1965. – 409 с.
38.    Історія держави і права України: у 2 ч. : Підручник для студ. юрид. вузів і фак. / [А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д. Гончаренко]; за ред. А. Й. Рогожина. - К.: Ін Юре, 1996.- 442 с.
39.     Кириченко І. М. Вирішення судових спорів з питань інтелектуальної власності. Експертне дослідження/ І.М.Кириченко // Юридичний журнал. – 2003. - № 3.- 84 с.
40.      Коваль А. С. Чи захистить автора кодекс?/ А.С.Коваль // Юридична газета. – 2003. – №3.- 17 с.
Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки: [Електронний ресурс]/
41.    Лебідь С. Т. Позитивні зрушення у боротьбі з правопорушеннями / С.Лебідь // Інтелектуальна власність. – 2002. - № 1.- 63 с.
42.    Опейда З. П. Франчайзинг чи комерційна концесія? / З.П.Опейда // Юридична газета. -  2006.- №18(78).- 13 с.
43.    Осика С.Г. Світова організація торгівлі / С.Г. Осика, В.Т. Пятницький// ”К.І.С”. – 2001. -  491с.
44.     Паладій М. Р. Патентний суд: аргументи “за”/ М. Р.Паладій // Інтелектуальна власність. – 2002. - № 4.- 126 с.
45.    Паладій М.Р. Потрібен спеціальний суд для захисту прав інтелектуальної власності / М.Р.Паладій // Юридичний вісник України. – 2002. - №3.- 19 с.
46.     Паладій М. Р. Шляхи розбудови інфраструктури державної системи права охорони інтелектуальної власності / М.Р. Паладій // Інтелектуальна власність. – 2002. - № 5.- 94 с.
47.     Підопригора О. А. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність / О.А.Підопригора // Інтелектуальна власність. - 2000. - №3. – 121 с.
48.     Підопригора О. А. Реалізація захисту прав інтелектуальної власності в Україні/ О. А. Підопригора, С. В. Кравченко, С.П. Теленик // Інтелектуальна власність. – 2003. - № 8.- 93 с.
49.     Підопригора О.А. Проблеми кодифікації законодавства про інтелектуальну власність / О.А.Підопригора // Українське право. - 1997. - Число 1. -93 с.
50.     Пічкур О.Т. Проблемні питання правової охорони об\'єктів права інтелектуальної власності/ О.Т. Пічкур, О.Т. Крижанівський // Інтелектуальна власність. – 2003. - № 8.- 142 с.
51.     Попов В.А. О понятии и признаках обьекта авторского права / В.А.Попов // Проблемы советского авторского права. М., 1979. – 104 с.
52.    Право інтелектуальної власності Академ, курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. А. Підопригора. О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб\'язко та ін.; За ред. О. А. ІІідопригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., переробл. та допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 672 с.
53.    Розенберг П. П. Основы патентного права США./ П.П. Розенберг.- М., 1979.- 145 с.
54.     Руденко Є.О. Інтелектуальна власність на світовому ринку (короткий аналіз Угоди ТРІПС та її відповідність українському законодавству) /Є.О.Руденко // Наукові записки інституту журналістики.- 2006.- Т. 23.- 134 с.
55.     Сайт Державного департаменту інтелектуальної власності
56.    Серебровский В.И. Вопросы советского авторського права/ В.И. Серебровский.- М., 1956.- 251 с.
57.     Сиденко В.М. Охорона інтелектуальної власності в Україні: проблеми й розв’язання / В.М.Сиденко // Дзеркало тижня. – 2001. - № 43.- 17с.
58.    Сіренко І.Т. Юридична природа прав на об\'єкти інтелектуальної власності / І.Т.Сіренко // Українське право. - 1997. - № 3. -135 С.
59.    Україна та світова система торгівлі ГАТТ/СОТ: проблеми і перспективи // Право України. - 2002. - № 6. -147 с.
60.     Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. Д. Гончаренка.— 3-тє вид., перероб. Уклад. В. Д. Гончаренко, О. Д. Святоцький.— К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.- 363 с.
61.     Чеботарьов В. О. Формування ринку інтелектуальної власності в Україні / В.О.Чоботарьов // Світ інтелектуальної власності. – 2003. - № 34.- 28 с.
62.    Что такое ВТО?// Юридическая консультация.- 2008.- № 4.- 65 с.
63.    Шишка Р. Б. Охорона прав інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія/ Р.Б. Шишка – Харків. -  2002.- 132 с.