Природа полісу у трактуванні Аристотеля


Зміст
Вступ 3
Розділ І. Міста-держави стародавніх греків 6
1.1 Держава, як інститут у політичній системі суспільства 6
1.2 Грецький поліс як соціально-політичний організм 9
Розділ ІІ. Природа полісу в трактуванні Аристотеля 17
Висновки 21
Список використаних джерел 27
 


Список використаних джерел

1.    During J. Aristotele in the ancient biographical tradition. – London, 1997.
2.    Алексеев С.С. Государство и право. – М.: Юридическая литература, 1996.
3.    Аристотель и античная литература. – М., 1978
4.    Аристотель. Афинская полития. – В кн.: Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996
5.    Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. - М.: Мысль, 1983.- 830 с.
6.    Горак С.І. Філософія. Курс лекцій. – К., 1997.
7.    Еллинек Г. Общее учение о государстве. – С.Пб., 1998
8.    Котюк В.О. Основи деpжави і пpава: [Hавч. посібник для студентів юpид. вузів та фак.]/ [Відп.pед. Боpис І.Д.]. - К.:ВEHТУРІ, 1995.
9.    Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Аристотель. Жизнь и смысл. – М., 1982
10.    Основи держави і права: Hавч. посібник у запитаннях і відповідях для вступників до юpид. закладів/Спілка юристів України; С.Д.Гусаpєв, А.М.Колодій, Л.В.Кpавченко. - К.: Юpінфоpм, 1995.
11.    Основы государства и права./Под редакцией проф. Кошарова В.В./ - Х., 1994 .
12.    Рябов С.Г. Політологічна теоpія деpжави: [Hавч. посібник для студентів гуманіт. фак. вищ. навч.закладів]/ [Ред. Hедашківський В.П.]. - К.: ТАHДEМ, 1996.
13.    Стpахов М.М. Істоpія деpжави і пpава стаpодавнього світу: Hавч. посібник/ Укp. деpж. юpид. акад. - Х., 1994.
14.    Темнова Е.И. Политика. Афинская полития. – М.: мисль, 1997. – 458 с.
15.    Теория государства и права./Под редакцией Алексеева С.С./. - М., 1985 .
16.    Теорія держави і права (под ред. В.В.Копейчикова) – К.: Юрінком, 1997.
17.    Філософія. Курс лекцій / за ред. І.В.Бичко. – К., 1994.
18.    Філософія. Навчальний посібник / за ред. І.Ф.Надольного. – К.,1997.\
19.    Хропанюк В.Н. Теория государства и права – М.: ЮНИТИ, 1993
20.    Шевченко О.О. Істоpія деpжави і пpава заpубіжних кpаїн: [Хpестоматія для студентів юpид. вузів та фак.]/ [Відп. pед. І.Д.Боpис]. - К.: Вентуpі, 1995.
21.    Шульженко Ф.П., Hаум М.Ю. Істоpія вчень пpо деpжаву і пpаво: Куpс лекцій/ Hац. пед. ун-т ім.М. П.Дpагоманова; За заг.pед. Копєйчикова В.В. - К.: Юpінком Інтеp, 1997.