Правотворчість і законодавство


Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЙОГО СИСТЕМИ 6
1.1 Поняття про систему законодавства 6
1.2 Нормативно-правові акти та їх систематизація 9
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ 16
2.1 Поняття та фактори правотворчості 16
2.2 Принципи правотворчості 20
2.3 Методи та стадії правотворчості 24
2.4. Типологія правотворчості 32
Висновки 37
Список використаних джерел та літератури 39
 Список використаних джерел та літератури

1.    Алексеев О.М. Общая теория права. Юридическая литература. – М., 1981, т.1. - 424 с.
2.    Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988. – 342 с.
3.    Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності. – М., 1997. – 387 с.
4.    Копейчикова В.В. Загальна теорія держави і права. – К., 1997. – 424 с.
5.    Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й, Історія держави і права України. - Львів, 1996. – 453 с.
6.    Машков А. К. Правові системи світу // Світ сучасної людини.- К., 1996.- 366 с.
7.    Музиченко П. Історія держави і права України. – К., 1999. - с. 385 – 398
8.    Нода И. Сравнительное правоведение в Японии: прошлое и настоящее/ Очерки сравнительного права. – М., 1981. – 471 с.
9.    Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник - М.: Юридическая литература, 1993. – 356 с.
10.    Саідов А.Х. Порівняльне правознавство і юридична географія світу. – М., 1993. – 512 с.
11.    Синиціна И.Е. Звичай і звичайне право в сучасній Африці. – М.,1978. – 371 с.
12.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків: Консул, 2001. – 656 с.
13.    Суптаев М.А "Обычное право в странах Восточной Африки" - М. "Наука", 1984. - 256 с.
14.     Сюкияйнен Л.Р. Мусульманське право. – М., 1986. – 381 с.
15.    Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 247с.
16.    Теорія держави і права: Юрінком Інтер Навч. посіб./ За ред. С.Л. Лисенкова.– 2-ге вид, перероб. і доп. 2005. – 608 c.
17.    Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. – М., 1996. – 457 с.
18.    Хома Н. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посіб. для студент. вищ. закл. освіти.- Л.; К.: Магнолія плюс: Каравела: Новий світ-2000, 2003.- 474 с.
19.    Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений. - М.: И.П.П. "Отечество", 1993.- 525 с.
20.    Цвайгерт К., Кетц Х. Вступ в порівняльне правознавство в сфері приватного права. – М., 1995. – 310 с.
21.    Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2000. – 298 с.