Правовий статус фізичної особи як субєкта цивільного права

дипломна робота, 65 сторінок


Невмержицька Ганна Вікторівна
Правовий статус фізичної особи як суб’єкта цивільного права

Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика правового статусу фізичної особи як суб’єкта цивільного права:
1.1.  поняття фізичної особи як суб’єкта цивільного права;
1.2.  правоздатність і дієздатність фізичної особи.
Розділ 2. Зміст правового статусу фізичної особи як суб’єкта цивільного права:
 2.1. особисті немайнові права фізичної особи яке суб’єкта цивільного права;
 2.2. майнові права фізичної особи як суб’єкта цивільного права.
Висновки
Список використаної літератури

 

 

 

Список використаної літератури
І. Нормативні акти
1.    Конституція України від 28.06.1996 р. – К., 1996. – 55 с.
2.    Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. №  435-IV // ВВР. – 2003. - №  40-44. – Ст. 356.
3.    Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. №  436- ІV // ВВР. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144.
4.    Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 р. № 5464-Х // ВВР. – 1983. - № 28. – Ст. 573.
5.    Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості ВРУ. – 2002. - № 3-4. – Ст. 27.
6.    Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості ВРУ. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
7.    Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. // Відомості ВРУ. – 1993. - №4. - Ст. 19.
8.    Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. №  531/97 // ВВР. 1997. - № 46. – Ст. 292.
9.    Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992р. № 2343- ХІІ // ВВР. – 1992. - № 32. – Ст. 440.
10.    Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ // ВВР. – 1991. - № 20. – Ст. 249.
11.    Про державну податкову службу в Україні: Закон України від  4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ // ВВР. – 1990. - № 6. – Ст. 36.
12.    Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-ІV // ВВР. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.
13.    Про друковані засоби інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ // ВРВ. – 1992. - № 1. – Ст. 1.
14.    Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості ВРУ. – 2000. - № 36. – Ст. 229.
15.    Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. №  281-XIV // ВВР. – 1998. - № 1. - Ст. 2.
16.    Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. №  2135-ХІІ // ВВР. – 1992. - № 22. – Ст. 303.
17.    Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402 – ІІІ // Відомості ВРУ. – 2001. - № 30. – Ст. 12.
18.    Про право власності на окремі види майна: Постанова ВРУ від 17 червня 1992 р. №  2471-ХІІ // ВВР. - 1992. - № 35 – Ст. 517.
19.    Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1194 р. № 3929 – ХІІ // ВВР. – 1994. - № 23. – Ст. 161.
20.    Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року // Відомості ВРУ. – 2000. - № 19. – Ст. 143.
21.    Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96 // ВВР. – 1996. - № 19. - Ст. 80.
22.    Про свободу совісті та релігійні організації в Україні: Закон України від 23 травня 1991 року // Відомості ВРУ. – 1991. - № 25. – Ст. 283.
23.    Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ // ВВР. – 1992. - № 30. - Ст. 414.
24.    Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. №  3759-ХІІ // ВВР. 1993. - № 10. – Ст. 43.
25.    Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ МЮУ від 3 березня 2004 р. № 20/5 // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 4. – Ст. 456.
ІІ. Література
26.    Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. – М.: Книга-сервис, 2002. – 410 с.
27.    Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 2. – М., 1982. – 517 с.
28.    Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юристь, 2002. – 336 с.
29.    Баліцька О. Як я розумію право на життя // Право України. – 1999. - № 7. – С. 89-92.
30.    Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2003. – 472 с.
31.    Бобрик В. Конституційні засади цивільно-правової охорони особистого життя фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 12. – С. 29-31.
32.    Боброва Д.В. Основні новели проекту нового Цивільного кодексу // Українське право. – 1997. - №3. – С. 39 - 40.
33.    Болотіна Н. Медичне право у системі права України // Право України. – 1999. – № 7. – С. 116-121.
34.    Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація та гарантії реалізації // Право України. – 2001. - № 12. – С.32-33.
35.    Братусь С.Н. Субъекты гражданского права: Курс советского гражданского права – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. – 77 с.
36.    Бурак В. Правосуб’єктність неповнолітніх при вирішенні індивідуальних трудових спорів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 289-293.
37.    Васькин В.В., Харитонов Е.О. Дифференциация гражданской правосубъектности // Правовое положение несовершеннолетних: Сб. науч. тр. – Краснодар, 1985. – С. 14-15.
38.    Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976. – 234 с.
39.    Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. – М.: ОМЕГА, 2006. – 608 с.
40.    Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. – М., 1979. – 346 с.
41.    Гаджиев К. Основные экономические права и свободы предпринимателей в Российской Федерации // Правоведение. – 1997. - №1. – С. 7-8.
42.    Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми // Право України. – 2001. - № 1. – С. 97-100.
43.    Галянтич М. Приватно-правове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні // Право України. – 2003. - № 7. – С. 70-72.
44.    Гамбаров Ю.С. Гражданское право: Общая часть / Под ред. В.А. Толкинова. – М.: Зерцало, 2003. – 816 с.
45.    Гладун З. Права людини у сфері охорони здоров’я // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 8-23.
46.    Гладун З. Право людини на життя та проблеми його юридичного забезпечення в Україні // Український часопис прав людини. – 1994. – №1. – С. 47-54.
47.    Гладун З. Правове забезпечення охорони здоров’я громадян // Право України. – 1994. - №10. – С. 34-37.
48.    Головченко В., Грузова Л. Законодавство України про охорону здоров’я: проблеми реформування та оновлення // Право України. – 2000. – №11. – С. 93-94.
49.    Гончаренко С.В. Права людини інформаційної доби // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – Вип. 5. – С. 5-19.
50.    Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: ФЗ от 22 декабря 1995 г. – М., 1998. –  355 с.
51.    Гражданский кодекс Украины: комментарии. В двух томах. Том II. – Х.: Одиссей, 2004. – 1024 с.
52.    Гражданское право: В 2 т. Т. І: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 2003. – 816 с.
53.    Гражданское право: Учеб.: В. 3 т. / Отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. – М.: ТК  Велби, Проспект, 2004. – 1632 с.
54.    Гражданское право: Энциклопедический словарь / Под ред. В. В. Пиляевой. – М.: Экономика, 2003. –  1024 с.
55.    Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник нормативных актов: гражданские и торговые кодексы / Под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина. – М., 1986. – 919 с.
56.     Гражданско-правовое положение личности в СССР / Под ред. М.С. Малеина. – М.: Наука, 1975. – 104 с.
57.    Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2001. – 411 с.
58.    Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і громадянина // Право України. – 2001. – 2001. - №8. – С. 54-55.
59.    Грищук В. Еутаназія: кримінально-правові проблеми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 387-390.
60.    Грищук О. Гідність людини: юридичні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 14-20.
61.    Гурська Т. Право на здоров’я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №6. – С. 38-42.
62.    Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.
63.    Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні: Монографія. – К.: Вентурі, 1996. – 272 с.
64.    Дмитренко Ю., Дмитренко А. Наслідки вчинення правочинів особою, яка не досягла 14 років, за межами цивільної дієздатності // Економіка, фінанси, право. – 2006. - № 4. – С. 37-39.
65.    Добрянський С. Права людини з позицій універсалізму та релятивізму // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 3-7.
66.    Довбуш О. Право на гідну смерть // Право України. – 2002. - № 10. – С. 122.
67.    Дождев Д. В. Римское частное право. – М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997. –  704 с.
68.    Доліненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.
69.    Домбровська О. Забезпечення реалізації суб’єктивного права на життя людини (теоретико-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 3. – С. 98-101.
70.    Ермолова О.Н. Нематериальные блага и их защита: Дис… канд. юрид. наук. 12.00.03 / Саратовская государственная академия права.  – Саратов, 1998. – 174 с.
71.    Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетних по советскому гражданскому и семейному праву. – М.: Юрид. лит., 1965. – 101 с.
72.    Європейська конвенція з прав людини від 4 листопада 1950 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – С. 239-283.
73.    Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. – К.: В-во Європейського університету, 2004. – 292 с.
74.    Журавлев Н.П. О соотношении гражданской правоспособности, дееспособности и субъективного права: Лекция. – М.: Всесоюзный юридический заочный институт, 1988. – 12 с.
75.    Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – С. 9-12.
76.    Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической  мысли. – М.: Статут, 2003. – 510 с.
77.    Иоффе О. С. Советское гражданское право: Курс лекций. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1958. – 680 с.
78.    Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. – М.: Юристь, 2000. – 608 с.
79.    Кадыров Ф.Н. Платные медицинские услуги (экономико-правовые основы организации оказания платных медицинских услуг). – М.: Грать, 2003. – 512 с.
80.    Калюжний Р.А. Римське приватне право: Курс лекцій. – К.: Істина, 2005. – 144 с.
81.    Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М.: Юнити, 2000. – 303 с.
82.    Кидалова А. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів // Право України. – 2003. - № 5. – С. 51-56.
83.    Кіселевич О. Розвиток права власності іноземних юридичних і фізичних осіб в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2002. – №2. – С. 10.
84.    Кононова Л. Право на свободу та гарантії його реалізації // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2005. – С. 110-111.
85.    Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян: Монографія. – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2002. – 164 с.
86.    Крылова Н.Е. Ответственность за незаконное производство аборта и необходимость уголовно-правовой защиты  «будущей» жизни // Вестник Московского университета. – 2002. - № 6. – С. 38-53.
87.    Кузьменко П. Класифікація основних прав і свобод людини та громадянина за Конституцією України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 3. – С. 95-97.
88.    Кузьменко П. Поняття, основні риси та класифікація обмежень особистих конституційних прав і свобод людини  // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 6. – С. 40-43.
89.    Мазур О.С. Цивільне право України: Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Ун-т «Україна», 2005. – 287 с.
90.    Максимов С. Суб’єкт права в філософсько-антропологічному вимірі // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 4. – С. 170-178.
91.    Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление и защита): Автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Московская государственная юридическая академия. – 1997. – 49 с.
92.    Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: Понятие, осуществление, защита. – М.: МЗ Прес, 2000. – 187 с.
93.    Малеина М.Н. Право индивида на телесную (физическую) неприкосновенность // Государство и право. – 1993. – № 2. – С. 122-129.
94.    Матвійчук В.К., Хар І.О. Цивільне право України: Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 736 с.
95.    Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р.// Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – С. 13-23.
96.    Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р.// Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – С. 23-35.
97.    Муромцев С. А. Гражданское  право Древнего Рима. – М.: Статут, 2003. –  685 с.
98.    Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / Під ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с.
99.    Нецька Л. Право власності та право інтелектуальної власності: співвідношення понять // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2005. – С. 270-271.
100.    Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // Русская философия собственности. – СПб, 1993. – С. 34-39.  
101.    Новый Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Краткий научно-практический комментарий / Гапеев В.Н., Зинченко С.А., Лукьянцев А.А. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 447 с.
102.    О несостоятельности (банкротстве): Закон Российской Федерации от 8 января 1998 года // СЗ РФ . – 1998. - № 2. – Ст. 222. 
103.    Окунєв І. Правовий статус суб’єкта права: поняття та ознаки // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2005. – С. 52-53.
104.    Олійник А. Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи // Право України. – 2002. - № 10. – С. 126-129.
105.    Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканість: поняття та характерні риси // Право України. – 2000. - № 12. – С. 33-36.
106.    Омельянчук С. Захист майнових прав жінки у Київській Русі // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2005. – С. 54-55.
107.    Палинюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та особистих свобод. – К.: Фенікс, 2004. – 264 с.
108.    Петрухин Л.И. Человек как социально-правовая ценность // Государство и право. – 1999. - № 10. – С. 89-90.
109.    Підопригора О. А. Основи римського приватного права. – К.: Вища шк., 1995. –  267 с.
110.    Плаксін В., Кабалдіна А. Охорона лікарської таємниці: її вирішення на практиці // Право України. – 1996. - № 1. – С. 54.
111.    Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 2 / Под ред. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2003. – 656 с.
112.    Покровский А.И. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. – 353 с.
113.    Попундопало В. Права и свободы человека и гражданина в экономической сфере как основа гражданского общества // Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження». – 2005. – № 1. – С. 97-102.
114.    Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах / Під ред. П.Л. Толстікова. – К.: Скіф, 2005. – 304 с.
115.    Право власності в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
116.    Право інтелектуальної власності: Академічний курс / Під ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Ін Юре, 2004. – 672 с.
117.    Прасов О. Право на медичну допомогу // Вісник Прокуратури України. – 2006. - № 1. – С. 118-122.
118.    Предпринимательское право Украины: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. Н.А. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2001. – 544 с.
119.    Примак В. Дієздатність юридичної особи та її цивільно-правова відповідальність // Юридична Україна. – 2003. - № 10. – С. 57-63.
120.    Примаченко О. Негативна інформація є недостовірною: записано в новому ЦК // Дзеркало тижня. – 2003. – 24-30 травня. – С. 1-7.
121.    Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій: Постанова Пленуму ВСУ від 28 вересня 1990 р. № 7 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах / Під ред. П.Л. Толстікова. – К.: Скіф, 2005. – С. 48-50.
122.    Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму ВСУ від 23 березня 1973 р. № 3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах / Під ред. П.Л. Толстікова. – К.: Скіф, 2005. – С. 34.
123.    Проблемы общей теории права и государства / Под  общ. Ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА, 2001. – 832 с.
124.    Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: Монографія. – Хмельницький – Київ, 2005. – 436 с.
125.    Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. – М.: Зерцало, 1999. – 448 с.
126.    Рєзнікова В.В. Проблема обмеження права фізичної особи на інформацію про стан здоров’я // Економіка, фінанси, право. – 2004. - № 4. – С. 31-34.
127.    Римское частное право / Под ред. И. Б.Новицкого, И. С. Перетерского. – М.: Юрист, 1999. –  544 с.
128.    Рішення Конституційного Суду України від 25.11.1998 року по справі № 1-29/98 (справа про платні медичні послуги) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. -№1. – С.10.
129.    Рішення Конституційного Суду України від 29.05.2002 року по справі № 1-13/2002 (справа про безоплатну медичну допомогу) // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. - № 3. – С.19.
130.    Рогова О. Право на життя: розвиток законодавства і суспільно-правової практики // Вісник Академії правових наук України. – 2004. - № 2. – С. 206-213.
131.    Рогова О. Про час виникнення права людини на життя: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України. – 2005. - № 4. – С. 198-206.
132.    Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. – К.: Атіка, 2005. – 516 с.
133.    Ромовська З.В. Науковий аналіз змін, внесених до Цивільного кодексу України // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – Вип. 9. – С. 5-15.
134.    Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. - №1. – С. 47-60.
135.    Ромовська З.В. Цивільна дієздатність громадян // Право України. – 1995. - № 2. – С. 24-27.
136.    Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян // Право України. – 1994. - № 10. – С. 51-54.
137.    Сенюта І. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 24-36.
138.    Сенюта І.Я. Право людини на охорону здоров’я та його законодавче забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 // Львівський національний університет ім. Івана Франка. – 2006. – 16 с.  
139.    Сєрова І. Право людини на індивідуальний образ // Право України. – 1999. - № 8. – С. 50-51.
140.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консул, 2006. – 656 с.
141.    Скоромоха В. Конституційне правосуддя і права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування та їх забезпечення державою // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. - № 5. – С. 62-68.
142.    Советское гражданское право. Ч.1. / Под ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина. – К.: Вища шк., 1977. – 373 с.
143.    Соловйов А. До питання про часові межі права людини на життя // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 305-307.
144.    Стефанчук Р.О. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи // Право України. – 2003. - № 11. – С. 115-119.
145.    Стефанчук Р.О. Проблеми спеціальних способів захисту особистих немайнових прав фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. – 2007. - № 7. – С. 36-42.
146.    Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 525 с.
147.    Трофанчук Г.В. Римське приватне право: Навч. пос. – К.: Атака, 2006. – 248 с.
148.    Тулуш Д.М. Права человека и гражданина Российской Федерации на благоприятную окружающую среду: некоторые проблемы теории и практики // Российская юстиция. – 2005. - № 5. – С. 97-99.
149.    Федюк Л. Право на життя у цивільному законодавстві // Право України. – 2004. - № 9. – С. 107-109.
150.    Флейшиц Е.А.  Соотношение правоспособности и субъективных прав // Вопросы общей теории советского права. – М., 1960. – С. 259-268.
151.    Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право: Підручник. – К.: Істина, 2003. – 776 с.
152.    Харитонов Є.О., Каліненко О.М., Зубар В.М. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. – Харків: Одіссей, 2002. – 640 с.
153.    Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. У 2 т. Т. 2 / За ред. В.А. Гончаренка. – К.: ІН Юре, 1998. – 608 с.
154.    Цивільне право / Під ред. Д.В.Бобрової, О. В.Дзери, Н. С. Кузнєцової, О. А. Підопригори. – К.: Вентурі, 1997. –  980 с.
155.    Цивільне право України / Під ред. О.Г. Брагеля, С.В. Губаря, В.П.Мироненко. – К.: ПАЛИВОДА, 2005. – 256 с.
156.    Цивільне право України: Академічний курс: Підр.: У двох томах. Т.2 / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. – 408с.
157.    Цивільне право України: В двох томах / Під ред. В.І. Борсова, Л.М. Баранової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.
158.    Цивільне право України: Загальна частина / Під ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки, В.М. Співака. – К.: Наукова думка, 2000. – 304 с.
159.    Цивільне право України: Навчальний посібник / За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
160.    Цивільне право України: Підручник. У 2 т. / Під ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.
161.    Цивільне право України: Підручник. У 3 кн. Кн. 1. / За ред. Харитонова Є.О., Дрішлюка А.І. – Одеса: Юридична література, 2005. – 528 с.
162.    Цивільний кодекс України. Коментар. Видання друге із змінами станом на 15 січня 2004 р. / За ред. Є. О. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2004. – 856 с.
163.    Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. У 2 ч.  / За ред. Я. М. Шевченко. – К.: Ін Юре., 2004. – 692 с.
164.    Цивільний кодекс України: Постатейні матеріали. У 2 ч. Ч.1 / за ред. А.С. Довгерта, Н.С. Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005. – 680 с.
165.    Цивільний кодекс УРСР. У 3-х книгах. Кн. III. / Відп. ред. В. Ф. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 245 с.
166.     Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ж.Л. Чорна. – Львів, 2005. – 18 с.
167.    Чорна Ж. Корпоративні права малолітніх та неповнолітніх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 237-241.
168.    Шандровська Л. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи // Юридична Україна. - 2004- № 7. – С. 33-34.
169.    Шемчушенко Ю.С. Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду // Государство и право. – 1993. - № 10. – С. 120-125.
170.    Шепель Т.П. Госпитализация в психиатрический стационар без согласия пациента: гражданский закон и практика его применения // Российская юстиция. – 2006. - № 2. – С. 13-15.
171.    Шершель О.В. Форми та засоби захисту прав та інтересів психічно хворих громадян // Наукові записки: Серія «Право». - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». -  2004 – Вип. 3. – С. 368.
172.    Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – 378 с.
173.    Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Харків, 2002. – 368 с.
174.    Штефан А. Способи захисту честі, гідності й репутації: окремі питання // Юридична Україна. – 2005. - № 4. – С. 59-63.
175.    Явор О.А. До проблеми особистих немайнових прав дитини // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2006. - № 2. – С. 68-74.
176.    Янкова О. До питання про дієздатність громадян-підприємців // Українське право. – 1997. - №3. – С. 91-92.

 
 

Студентські статті