Правове регулювання конкуренції в Україні

дипломна робота, 121 сторінка

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНЦІЇ ВУКРАЇНІ
1.1.   Конкуренція та принципи її правового регулювання
1.2. Визначення суті поняття «недобросовісна конкуренція» з позиції  законодавця
1.3.  Правове визначення монополізму та монополії
1.4.  Сутність узгоджених дій та економічної концентрації
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
2.1.  Регулювання конкуренції як одна із форм діяльності держави
2.2. Правовий статус органів, які забезпечують захист та розвиток конкуренції в Україні
2.3. Правова характеристика законодавства про захист економічної конкуренції
2.4.  Концепція Конкуренційного процесуального кодексу України
РОЗДІЛ З ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  ТА МОЖЛИВІ  ШЛЯХИ  ЗАХИСТУ ВІД ТАКИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
3.1.  Загальні засади відповідальності за вчинення посягання на економічну конкуренцію та основні види таких посягань
3.2.  Можливі шляхи захисту від недобросовісної конкуренції
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28.06.96 р. (Зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-ІV від 08.12.04р.) // Відомості Верховної Ради, 2005, №2, ст.44.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.84 р., № 51, стор. 1122.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 р. № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради, 2001, № 25-26, ст. 131.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.03 № 435-ІV // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, стор. 356
5. Господарський кодекс України від 16.01.03 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 18, 19-20, 21-22.
6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91р №959-ХП (зі змінами від 16.11.2006) // Відомості Верховної Ради, 1991, №29, ст.377.
7. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.93р. № 3659-ХІІ (зі змінами і доповненнями). // Відомості Верховної Ради, 1993, № 50, ст. 472.
 8 Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.01. // ВВР України. – 2001. - № 5-6. – ст. 30.
9. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96р. №23б/9б-ВР. // Відомості Верховної Ради, 1996, № 36, 164.
10. Про рекламу: Закон України від 03.07.96р. № 270/96-ВР (зі змінами від 11.07.03).//Відомості Верховної Ради, 1996,№39, ст. 181.
11. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні: Закон України від 22.12.98р. № 332-ХІУ (зі змінами і доповненнями). // Відомості Верховної Ради, 1999, №11, ст. 78.
12. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.92р. (втратив чинність) // ВВР України. – 1992. - № 21. – ст. 296.
13. Про природні монополії: Закон України від 20.04.00р. № 1682-ІП (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 2000, № ЗО, ст. 238.
14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.01р. № 2210-ІІІ (зі змінами і доповненнями). //Відомості Верховної Ради, 2001, №12, ст. 64.
15. Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції; Постанова Верховної Ради України від 21.12.93р. //Відомості Верховної Ради, 1994, № 9, ст. 42.
16. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії,концентрацію суб'єктів господарювання; Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N219                
Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.93р. // Зібрання Постанов Уряду України. – 1993. - № 12. – ст. 269.
14. Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання від 01.04.94р. (Редакція 27.08.02) див:
15. Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій: Указ Президента України від 19.08.97 р. // Урядовий кур'єр від 28.08. 97р.
16. Положення  про  порядок проведення перевірок дотримання антимонопольного законодавства України від 29.11. 99 р. // Офіційний вісник України від 31.12. 99 р., № 50, стор. 378.
18. Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.2001р. // Офіційний вісник України від 20.04.01 р., №14, стор. 227, стаття 622.
Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію): Розпорядження Анимонопольного комітету України від 19.02.02р. // Офіційний вісник. – 2002. - № 13. – ст. 679.
19. Про основні напрямки конкурентної політики на 2002-2004 роки: Указ Президента України від 19.11.01. // Урядовий кур'єр від 28.11. 01 р., № 221.
20. Концепція Конкуренційного процесуального кодексу України. Офіційний вісник України від 05.04.02, № 12, с. 137, ст. 607.
21. Положення про комісію з питань оцінки позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання від 11.02.03р. // Офіційний вісник України від 06.06.03 р., № 21, стор. 481, стаття 975.
22. Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання від 07.03.02 № 239/6527 див:
31. Автореф. дис.на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук//Чернелевська О.Л. – Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток.-К.-2006. -12с.
32. Автореф. дис.на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук//Лук’янець В.С. – Правове регулювання відносин конкуренції в Євросоюзі.-К.-2008. -14с.
33. Автореф дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук//Бакалінська О.О.- Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади державного управління.  – К. 2003. - 17с.
34. Андрощук Г. Захист від недобросовісної конкуренції // Бізнес Інформ. - 1997. - № 4. - С. 25 - 27.
35. Барбарова Е. «Как обставить монополиста красными флажками». – Бизнес. – 1995р. - № 21. – ст. 26 - 29.
36. Біленчук П., Удалов Т. «Програма курсу: Конкурентно-антимонопольне право України». // Юридичний вісник України - 2001.- № 40.- ст. 37 - 40.
37. Дахно Т.Т. Антимонопольне право. - К.: Четверта хвиля, - 1998.
38. Дідківська Л. І. Методологічні підходи до трактування категорії «економічна конкуренція» та їх практичне значення // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету. - 2006. - № 2. -С. 29 – 34.
39. Дойников И.В.Предпринимательское право. - Москва. - 1997. 
40.  Жук Л.А., Жук О.Л., Неживець О.М. Господарське право - К.: Кондор, - 2003.
41. Журик Ю. В. Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 2. - С. 10 - 12.
42. Караваєв А. Боротьба з несумлінною конкуренцією. // Право України. – 2001. - № 7. – ст. 46-54.
43. Кваснюк Б.Є.. Конкурентоспроможність української економіки. – К.:Інститут економіки та прогнозування, 2006. – 96 с.
44. Кінах А.К. Ефективна конкурентна політика - основа розвитку цивілізованого підприємництва // Конкуренція. - 2004. - №2.
45. Коломієць О. «Право громадянина на здійснення підприємницької діяльності» // Підприємство, господарство і право. – 2002. - № 4. – ст. 28-30.
46. Корчак Н. М. Загальні положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 2. – С7-9
47. Кощий В. «На страже конкуренции». – Компаньйон. – 2001р. - № 20. – ст. 20.
48. Курило В. «Комерційна таємниця». – Адвокат. – 2004р. - № 1. – ст. 33.
49. Літкевич В. Правове регулювання монополізму в економіці України // Право України. 1992.
50. Литкевич В. «Правовое регулирование монополизма в экономике Украины». // Право України. – 1992. - № 10. – ст. 12-26.
51.  Мельник С. Злоупотребления монопольным положением на рынке // Підприємництво, господарство та право. — 2000. — № 12. — С. 14—16.
52. Мельник С. Б. Экономико-правовое определение понятия «монопольное (доминирующее) положение субъекта хозяйствования» // Научные работы Одесской национальной юридической академии. - 2003. - С. 117 – 124.
53. Мельниченко О. Цілісна система захисту конкуренції // Конкуренція.- 2004.-№3.
54. Мельниченко О.  Як боротися з недобросовісною конкуренцією? // Юридичний журнал: Юстиніан.  2004.  № 4.
55. Мельниченко О.,Клименко О. Проблеми розвитку конкурентного законодавства України// Конкуренція. - 2008.-№2.
56. Мороз  С. «Антимонопольний комітет України». – К., 2002. – ст. 36 - 40.
57. Ніколаєва Л.В., Старцев О.В. «Підприємницьке право». – К., Істина. – 2001. – ст. 56 - 90.
58. Онопрієнко С. «Деякі питання захисту від недобросовісної реклами». – Юстініан. – 2003. - № 12. – ст. 1 - 12.
59. Панченко М. Добросовісність, розумність, справедливість – правові засади цивільного права України // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 12. - С. 147 — 149.
60. Полуянов В. Монополізованість промисловості України і тенденції формування ринкових суб’єктів господарювання// Економіка України. 2001.-№9.-с.36-42.
61. Саніахметова Н.А. Правовий захист підприємництва в Україні. - Київ.- 1999.
62. Сальников Е. «Монополія: вчора, сьогодні, завтра».// Право України. – 2003. - № 5. – ст. 72 - 75.
63. Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право / Курс лекцій. К.; ЕУФІМ, - 1999.
64. Старцев О.В. «Підприємницьке право». – К., 2005. – ст. 140 - 145.
65. Струк В. Через конкуренцію - до прискореного економічного зростання // Конкуренція. - 2004. - №1.
66. Талах В., Галузинский С., Бараш М. Що слід знати про контроль за економічною концентрацією. // Українська інституція розвитку конкуренції. -Київ.-1999.
67. Тотьев К. «Державна і природна монополія». // Право України.- 1999. - № 3. – ст. 34 - 36.
68. Тотьев К.Ю. Конкурентное право. — Москва. - 2000. 37. Цивільне право України: Підручник у 2 кн.(за ред. О.В. Дзери, Н.Є. Кузнецової) - К.: Юрінком Інтер.- 2005.
69. Удалов Т.Г. До проблеми розвитку антимонопольної політики в Україні // Наук. метод, зб. Проблеми освіти. - Київ. - 1999.
70.  Удалов Т.Г. Конкурентне право. - К.: Школа. - 2004.
71. Цьіганов А.Г. Конкуренция й антимонопольное регулирование. - М.:Логос, 1999.
72. Шумило І. Антиконкурентні узгоджені дії // Підприємництво, господарство та право. — 2001. — № 1. — С. 15-18.
73.  Щербина В.С. Господарське право. -К.:Юринком Інтер. -2001.
74. Щербина В.С. «Попередження господарських правопорушень». – К., - 1993. – ст. 120 - 123.
75. Юридична енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1998.
76. Ячеистова Н. Пресечение антиконкурентных действий: международный опыт правового регулирования // Российская Юстиция. 2000 г. № 6, июнь.
77. Яременко В. І. Припинення недобросовісної конкуренції у французькому праві // Питання винахідництва. - 1990. - № 4. - С. 22 - 28.