Маркетингова цінова політика підприємства

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Цінова політика підприємства 6
1.1 Сутність цінової політики 6
1.2 Методи ціноутворення 11
Розділ ІІ Коротка характеристика господарської діяльності Приватного
 підприємства “Джерело” 17
2.1 Загальна інформація про ПП 17
2.2 Дослідження рівня цін, застосовуваних приватним
підприємством “Джерело” та оцінка впливу цінової політики
на результати його діяльності 21
Висновки 25
Список використаних джерел 27
 


Список використаних джерел

1.    Акимова И.М. Промышленный маркетинг. - К.: Знання, КОО, 2000. - 294с.
2.    Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки. – Тернопіль. Економічна думка, 2002., - С. 13.
3.    Бороздин Ю.В. Ценообразование и потребительная стоимость продукции. М.: Экономика, 1975. – С.13.
4.    Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. - К.:КНЕУ,1998. - 268с.
5.    Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 2002. – 384 с.
6.    Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. – К.: Вища шк., 2001. - 327с.
7.    Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник у 2-х частинах. – Тернопіль. Лідер., - 2005., С. 8
8.    Закон України „Про ціни і ціноутворення” від 03.12.1990р. (із змінами і доповненнями), //Закони України, Т1 – К., 1996.
9.    Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.-К.: КНЕУ, 2000.-124с.
10.    Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростинтэр, 2002. - 704с.
11.    Котлер Ф., Армстронг Гари. Основы маркетинга: Пер. с англ.-2-е европ. изд.- К.;М.; СПб.: Издат. Дом “Вильямс”, 2001. - 1056с.
12.    Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. – К., 2001. – С.32.
13.    П.Г. Перерва. Управление маркетингом на машиностроительном предприятии. – Харьков: Основа, 1999. – 285 с.
14.    Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. - К.: КНЕУ, 2003. - 384с.
15.    Панкрухин А.П. Маркетинг. - М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2001. – 398 с.
16.    Парижак Н.В. Ціни: фінансовий аспект. – Тернопіль: Лідер, 2005. - С. 8.
17.    Працевский И.П. Ценообразование: Учебное пособие. – Минск: ООО Новое знание, 2000. – С.5.
18.    Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації /Під ред. Старостіной Л.А. - К.: Іван Федоров, 2001. – 400 с.
19.    Тормос Ю.Г. Ціни та цінова політика. Навчальний посібник. – К., 2001. – 289 с.
20.    Цацулин А.И. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учебное пособие. – М.: Вилинь, 1998. – 338 с.
21.    Цены и ценообразование /Под ред. В.Е. Есипова. - СПб: Питер, 2003. – 464 с.