Право на імя як особисте немайнове право фізичної особи

Зміст


Вступ 3
Розділ І. Загальна характеристика немайнового особистого права 6
1.1 Поняття особистого немайнового права 6
1.2 Зміст особистого немайнового права 7
1.3 Здійснення особистих немайнових прав 9
1.4 Обмеження особистих немайнових прав 10
Розділ ІІ Право на ім’я як особисте немайнове право фізичної особи 12
2.1 Загальна класифікація немайнових прав фізичних осіб 12
2.2 Особисті немайнові права, що забезпечують природне
існування фізичної особи 13
2.3 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне
буття фізичної особи 19
2.4 Право на ім’я за ЦК України 24
Розділ ІІІ. Захист особистих немайнових прав 27
3.1 Передумови і правові відносини основи захисту
особистих немайнових прав в Україні 27
3.2 Характеристика способів захисту особистих немайнових прав 28
Висновки 34
Список використаних джерел та літератури 37Список використаних джерел та літератури


1.    Бірюков І.А. та ін. Цивільне право України: Заг. ч.: [Навч. посіб. для студентів спец. вузів] / Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М.. – К.: Наук. думка, 2000. – 304 с.
2.    Боброва Д.В. Цивільне право України: підручник 2-кн. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864с.
3.    Гражданское и семейное право / Под ред. Харитонова Е. - Харьков: Одиссей, 2000.- 651 с.
4.    Гражданское право / Под ред. Толстого Ю.К., Сергеева А.П.- М., 1996.- Т.2.- 518 с.
5.    Гражданское право Украины. Учебное пособие в двух частях//Под ред. В.А. Кройтора, С.А. Слипченко. – Харьков: Эспада, 2000. – 781 с.
6.    Доліненко Л.О. Долі ненко В.О., Сарчевська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 356 с.
7.    Основные институты гражданского права зарубежных стран / Под ред. Залесского В. - М.: Норма, 2000. – 491 с.
8.    Ромовська З. В. Цивільна правоздатність громадян // Право України. –1994. – № 10 – 68 с.
9.    Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – К.: Атака, 2005. – 560 с.
10.    Указ Президента України "Про порядок зміни громадянами прізвищ, імен і по батькові" від 31 грудня 1991 р.
11.    Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. Пособие. – К.: А.С.К., 2001. – 832 с.
12.    Цивільне право / За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В – К., 2004. – 876 с.
13.    Цивільне право України / За ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С. - К.: Юрінком Інтер, 2000.- Т.2.- 910 с.
14.    Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 1. – 520 с.
15.    Цивільне право України: Навчальний посібник. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та інші. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
16.    Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – Кн. 1. – 736 с.
17.    Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. , О.В. Дзера (керівник авт. Кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер. 2002. – 685 с.
18.    Цивільне право: [Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак.] За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К.: ВЕНТУРІ, 1997. – 478 с.
19.    Цивільне право: підручник для студентів юридич. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1997. – 544 с.
20.    Цивільний кодекс України змінений і доповнений законом від 15 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України. – К., 2005.
21.    Яворицький Д. Правове регламентування захисту особистих прав громадян//Український часопис.-2000-№№.-с. 18-20.