Порівняльна характеристика договорів позики та кредиту


ЗМІСТ


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Розділ І. Загальна характеристика договорів позики та кредиту . . . . .  . . . . . . . . .7
1. 1. Поняття позикових відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. 2. Поняття та ознаки договорів позики і кредиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
1. 3. Відмежування  договорів позики та кредиту  від суміжних цивільно-правових конструкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Розділ ІІ. Зміст та виконання договорів позики та кредиту. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2. 1. Зміст позикового та кредитного договорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
2. 2. Виконання договорів позики та кредиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Список використаних джерел та літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ1. Конституція України від 28 червня 1996 року. – К.: Вид-во „Право”, 1996. – 64 с.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 192 с.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 352 с.
4. Цивільний кодекс УРСР / Кодекси України. У 3-х книгах. Кн. ІІІ. Відпов. ред. В.Ф. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 479 с.
5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 8. – 17 січня.
6. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 37. – 17 серпня.
7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 року // Офіційний вісник України. – 2002. - № 15. – С. 858 - 899.
8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 року (зі змінами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. – 1997. - № 46. – 25 червня.
9. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. - № 36. – 28 квітня.
10. Про підприємства: Закон України від 27 березня 1991 року // Навчально-методичний  посібник  „Господарське право” / Відп. ред.  Ковальчук В.Б. – Острог, 2000.
11. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // Навчально-методичний  посібник  „Господарське право” / Відп. ред.  Ковальчук В.Б. – Острог, 2000.
12. Правила надання   довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року // Зібрання постанов Уряду України. – 1998. - № 56. – С. 56.
13. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року // Вісник асоціації українських банків. – 2001. - № 3.
14. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року // Вісник асоціації українських банків. – 1999. - № 1.
15. Положення про кредитування: Постанова Правління Національного банку від 28 вересня 1995 року // Вісник асоціації українських банків. – 1995. - № 10.
16. Інструкція про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку від 21 лютого 1995 року // Вісник асоціації українських банків. – 1995. - № 2.
17. Агарков М. М. Основы банковского права. – М.: 1994. – 310 с.
18. Бабаскін А. Ю.  Кредитний договір / Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч. 1. – К., 2000. – С. 74.
19. Банківське   право:   Навчальний посібник / Упорядник М.П.Кучерявенко. – Харків, 1999. – 784 с.
20. Белов В. Н. Финансовые договоры. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 165 с.
21. Беляков М. М. Вексель как важнейшее платежное средство. – М.: Трансферт, 1992. – 147 с.
22. Блащук Т. В. Право власності: Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2005. – 174 с.
23. Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Кн. 1. – М.: Статут, 2001.  – 459 с.
24. Виноградова Г. Іноземне позикове інвестування в Україні: стан, перспективи розвитку законодавчого регулювання // Право України. – 2000. - № 1. – С. 67 - 71.
25. Гражданское право: В 2 т. Том ІІ. Полутом 2: Учебник / Отв. ред.проф. Е. А. Суханов. – М.: Изд-во БЕК, 2003. – 544 с.
26. Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – М.: ТЕИС, 1996. – 531 с.
27. Гуревич И. С. Очерки советского банковского права. – Л., 1959. - 193 с.
28. Дашков П. П., Бризгалін А. В. Комерційний договір: від укладення до виконання. – К.: МПП „Капрал”, 1998. – 172 с.
29. Деньги на зарплату по договору займа // Все о бухгалтерском учете. – 1998. – 9 декабря. - № 114 (296). – С. 25 – 29.
30. Договори в новому Цивільному кодексі: мистецтво складання / Все про бухгалтерський облік. – 2003. - № 116 (904). – 4 грудня.
31. Дождев Д. В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под ред. проф. В. С. Нерсесянца. – М.: Изд. Группа ИНФРА М – Норма, 1997. – 704 с.
32. Ефимова Л. Г. Банковское право. – М.: БЕК, 1994. – 381 с.
33. Завидов Б. Д. Договоры кредитно-финансовой сферы / Библиотека журнала “Финансовые и бухгалтерские консультации”. – М.: ФБК – ПРЕСС, 1997. – С. 41.
34. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / За ред. О. В. Дзери. – К., 1998. – 638 с.
35. Иоффе О.С. Обязательственное право. – Л., 1976. – 854 с.
36. Компанеец Е. С., Полонский Э. Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. – М.: 1967. – 250 с.
37. Ломидзе О., Ломидзе Э. Проблемы защиты права кредитора по неденежному обязательству при банкротстве организации-должника // Хозяйство и право. – 2001. - № 3. – С. 108 – 112.
38. Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. – М., 1999. – 189 с.
39. Луць В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин // Українське комерційне право. – 2003. - № 4. – С. 24 – 29.
40. Майданик Р. А. Позика // Цивільне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер. – Кн. 2. – С. 417.
41. Мейер Д. И. Русское гражданское право. Ч. 2. – М., 1997. – 383 с.
42. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 176 с.
43. Нам К. Правовая природа договора банковского счета // Хозяйство и право. – 1996. - № 7. – С 105 – 113.
44. Новоселова Л. А. О правовой природе средств на банковских счетах // Хозяйство и право. – 1996. - № 7. – С. 82 - 90.
45. Новоселова  Л. А. О правовых последствиях денежного обязательства // Вестник ВАС РФ. – 1999. - № 1. – С. 83 – 87.
46. Ойгензихт В. А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. Учебное пособие. – Душанбе, 1984. – 163 с.
47. Подцерковний О., Рябко Л. Правова природа договору банківського рахунку // Право України. – 1999. - № 7. – С. 46 – 49.
48. Полонский Э. Г., Плинер В. А. О правовом регулировании расчетных и кредитных отношений // Советское государство и право. – 1962. - № 6. – С. 75.
49. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. – М.: Юристъ, 1999. – 544 с.
50. Рябко Л. Розмежування понять позички і кредиту // Право України. – 2001. - № 1. – С. 45 - 49.
51. Самцова А. Н. Кредитные и расчетные правоотношения по советскому гражданскому праву / Под ред. В. А. Рясенцева. – М., 1954. – 205 с.
52. Сергеев А. П. Гражданское право. Т. 1. – М.: Юридическая литература, 1998. – 320 с.
53. Синайский В. И. Русское гражданское право. – М.: “Статут”, 2002. – 638 с.
54. Судаков В. Договор займа как способ потери друзей // Юридическая практика. – 2001. - № 49 (207). – С. 9.
55. Суханов Е. Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования. Банковский вклад. Банковский счет (Комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право. – 1996. - № 7. – С. 3 - 26.
56. Теньков С. Договір позики: цивільно-правові та податкові аспекти // Юридичний вісник України. – 2000. – 24-30 серпня. – С. 6 - 12.
57. Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. / Под ред. проф. Гарбузова В.Ф. – М., 1984. – 378 с.
58. Хохлов С. А. Заем и кредит // Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. ІІ. Текст, комментарии. – М., 2000. - С. 420 – 467.
59. Цивільне  право  України:  Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – кн. 2. - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 784 с.
60. Цивільний кодекс України: Коментар /  За заг. ред. Харитонова А. О., Калітенко О. М.  – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2003. – 856 с.
61. Червонный Ю. С. Некоторые вопросы правового регулирования отношений собственности в связи с разработкой проекта Гражданского кодекса Украины // Актуальные проблемы государства и права: Научный сб. ОГУ им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1998. – С. 40.
62. Чубаров С. Договор банковского счета // Хозяйство и право. – 1996. - № 12. – С. 95 – 109.
63. Шаповалова О. Кредит як власність позичальника // Право України. – 2004. - № 10. – С. 88 – 91.
64. Шемшученко Г. Ю. Банківський кредит у системі кредитних відносин // Держава і право. – 2001. - № 10. – С. 316 - 324.
65. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – 725 с.
 
 

Студентські статті