Поняття права спільної сумісної власності подружжя

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І Поняття права спільної сумісної власності подружжя ……………..8
1.1. Принцип спільності нажитого у період шлюбу майна 8
1.2.Правовий режим спільного майна подружжя………………………...16
РОЗДІЛ ІІ “Власна справа”, як об’єкт права спільної сумісної власності подружжя 23
2.1. Поняття “власної справи”, як об’єкта права спільної сумісної власності подружжя 23
2.2. Особливості виникнення і здійснення права спільної сумісної власності на  “власну справу”, як об’єкт спільної сумісної власності подружжя 30
РОЗДІЛ ІІІ  Поділ “власної справи”, як об’єкта права спільної сумісної власності подружжя 39
ВИСНОВКИ 53
СПИСОК ВИКОИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 59

 
СПИСОК ВИКОИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Нормативні акти:
1.    Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30
2.    Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України №№ 21 – 22, ст. 135
3.    Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України №№ 40 – 44, ст. 365
4.    Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //  Відомості Верховної Ради України № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144
5.    “Про цінні папери та фондовий ринок” Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України № 31, ст. 517
6.    “Про господарські товариства” Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49. - ст. 682.
7.    “Про осіб-підприємців” Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31-32, ст. 263
8.    “Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України” Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 року // Постанова Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. – К., 1999. - ст. 223.
9.    “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя.” Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року // Постанова Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. – К., 2007. – ст. 243
10.    Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ / Відп. ред. П.І.Шевчук. – К.: 1998. – ст. 111
11.    Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про право власності на окремі види майна” від 17 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України 1992, № 35 ст. 517

Література:
12.    Лекции о праве собственности Суханов Е.А. - М., 2003. – 546 с.
13.    Гражданское право: В 2т. Том 1: Ученик / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: БЕК, 2003. – 816 с.
14.    К вопросу о соотношении общетеоретической модели субьектного права и цивилистической модели права собствености Трофименко А.В. // Государство и право. – 2003. - №2. – С. 114-119
15.    Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової .- К.: Юрінком Інтер, 1999. – 876 с.
16.    Цивільне право України: підручник для ст. Юр. Вузів.-К.: Вентурі, 1997. – 670 с.
17.    Цивільне право України. Ч.І. / За ред. Ч. Н. Амізова, С. Н. Приступи, В.М. Ігнатенко. – Х.: Право, 2003. – 700 с.
18.    Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 302 с.
19.    Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2005. – 640 с.
20.    Цивільний кодекс України: Коментар / За ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2004. – 1009 с.
21.    Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю. С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 455 с.
22.    Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. – Вид. друге, доповнене / За ред. Є.О.Харитонова. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2008. – 560 с.
23.    Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с.
24.    Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: (В 4 т.) / А.Г.Ярема, В.Я.Короболь, В.В.Кривенко, В.Г. Ротань. – Т.І. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. – 928 с.
25.    Гражданское и семейное право. Учебно-практическый справочник. / Под ред. Е.О. Харитонова. – Х.: ООО “Одиссей”, 2002. – 628 с.
26.    Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін.. – К.: “Укр. енциклопедія”, 1998. – Т. 1: А-Г. – 672 с.
27.    Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г.Гончаренко, П.П. Андрушко та ін. / За ред. В.Г.Гончаренка. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Либідь, 2004. – 320 с.
28.    Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел – К.: Ірпінь,  ВТФ “Перун”, 2004. – 1250 с.
29.    Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т.В.Ковальової, Худ.-оформлення Б.П.Бублик. – Харків; Фоліо, 2005. – 767 с.
30.    Великий енциклопедичний словник української мови / За ред. В.Т.Бусел – К.: Ірпінь,  ВТФ “Перун”, 2004. – 830 с.
31.    Сучасний словник іншомовних слів / За ред. Нечволод Л.І. – Х.: Торсінг Плюс, 2007. – 760 с.
32.    Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука – Головна редакція Укр. Рад. енциклопедії Академії наук. – К.: - 1974 р. – 765 с.
33.    Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних сполучень / Уклад. Л.О.Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.
Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С.Я.Яременко. – Харків, Фоліо, 2006. – 623 с.