.

Аналіз джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів підприємства


Зміст


Вступ……………………………………………………………………………………………..
Розділ 1.Джерела формування фінансових ресурсів………………………………………….                                        
           1.1. Прибуток і амортизаційні відрахування
           1.2. Кредиторська заборгованість та ресурси від
            продажу цінних паперів…………………………………………………………………
           1.3. Кредит та інші джерела надходження фінансових ресурсів ресурсів....................
Розділ 2.Аналіз фінансового стану підприємства………………………………………….......
            2.1.Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання ……………………….......
            2.2.Аналіз використання майна………………………………………………………….

Розділ 3 Контроль та вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах

Висновок
Література
ВИСНОВОК
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.
Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.Використана література:1.    Закон України "Про підприємство" від 25 листопада 1998 року.
2.    Балабанов И.Т. "Основи финансового менеджмента"// Москва 1994р.,с.381 Шеремет А.Д., 3.Кэмпбелл Р. Макконнелл Стэнли Л. Брю "Экономикс" т.2 // Москва "Республика" - 1995 г., с.400
3.    Бандурка А.М. и др. Финансово-економический анализ: Учебник. – Харьков, 1999.  -  394с.
4.    Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. – К, 1995. – 110с.
5.    Климко Г.Н. "Основи економічної теорії"// Київ "Знання" - 1997 р., с.742
6.    Колчина Н.В. "Финансы предприятия"// Москва "Финансы" - 1998 г., с.415
7.    Коробов В.А. "Финансы предприятия"// Москва "Инфра" - 1997 г., с.3215.
8.    Костіна Н.І., Алексєєв А.А. Фінанси: система моделей і прогнозів. – К., 1998. – 304с.
9.    Нікбахт Е. Гроппеллі А. "Фінанси"// Київ "Основи" - 1992 р., с.382
10.    Обухов Н.П. "Кредитный рынок и денежная политика"// Москва "Финансы" -  1995 г., с.21
11.    Павлова Л.Н. Финнансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия. – М.: Юнити, 1995. –  400с.
12.    Сайфулин Р.С. "Методика финансового анализа"// Москва  "Инфра-М" - 1995 г., с.343
13.    Уилсон П. Финансовый менеджмент в малом бизнесе. – М.: Аудит, 1995. – 256с.
14.    Чедвиг Л. Основы финансового учета. – М.: Банки и биржи, 1997.  – 252с.
15.    Экономика предприятия / под редакцией Горфинкеля В.Я. – М., 1998. – 742с.