Політична свідомість неформальних рухів в Україні

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 6
1.1 Поняття політичної свідомості 6
1.2 Основні категорії політичної свідомості 12
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МОЛОДІ НЕФОРМАЛЬНИХ РУХІВ В УКРАЇНІ 
2.1 Молодіжні субкультури та неформальні рухи 20
2.2 Неформальні об\'єднання молоді 22
2.3 Формування політичної культури молоді 27
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2003. – 424 с.
2.    Белов Г.А. Политология: Учебное пособие.– М.: ЧеРо, 1997.– 304 с.
3.    Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук.-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1998. – 419 с.
4.    Волинський А. Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів // Політичний менеджмент. - 2004. - №5.
5.    Гелей С., Рутар С. Основи політології. –Львів, 1996. – 487 с.
6.    Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навч. посібник. – К., 2005. – 391 с.
7.    Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология.– Ростов-н/Д: Феникс, 1996. – 448 с.
8.    Корнхаузер В. Політика масового суспільства // Політол. читання. – К., 1992. — № 1.
9.    Крол Эд. Все об Internet: Пер. с англ. – К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1995 – 592 с.
10.    Музыкальный энциклопедический словарь / Глав. редактор Г.В. Келдыш. - М.: Советская энциклопедия, 1990
11.    Основи політології: Курс лекцій /Під ред. Доленко – Саранськ: Изд-во Мордов. ун-та, 1996. – 111с.
12.    Основи політології: Навч. посібник / Керівник авт. кол. Ф.М. Кирилюк.– К.: Либідь, 1995. – 336 с.
13.    Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов.– М.: Изд-во Моск. коммерч. Ун-та, 1993.– 431 с. (в пер).
14.    Політологічна енциклопедія. – К., 2001.
15.    Політологія / За ред. О.І. Семківа.– Львів: Світ, 1994.– 592 с.
16.    Політологія: курс лекцій / За заг. ред. професора І.С.Дзюбка. – К., 2006. – 418 с.
17.    Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка.– К.: Видавничий центр «Академія», 1998.– 368 с.
18.    Рибалка О.Я. Формування моральних цінностей у міжстатевих стосунках підлітків // Постметодика. - №5-6. - 2001. - С. 146-149
19.    Рябов С. Політологія: словник термінів і понять. – К., 2003. – 419 с.
20.    Семківа О.І. Політологія. – К., 2001. – 315 с.
21.    Сінькевич Н. Особливості формування морально-ціннісних орієнтацій у дівчат-підлітків // Рідна школа. - №12. - 2000. - С.22-23
22.    Хижняк И.А. Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность. - К.: Изд-во ЦК ЛКСМУ. Молодь, 1989. – 115 с.