Податкові зобовязання

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….2
Розділ І. Правова природа способів забезпечення податкових зобов’язань…..4
Розділ ІІ. Характеристика способів забезпечення податкових зобов’язань:
2.1.Податкова застава………………………………………………………9
2.2.Податкова пеня……………………………………………………......13
2.3.Податкова порука……………………………………………………..17
2.4. Адміністративний арешт активів платника податків………………19
2.5.Обмеження операцій по рахункам платника податків в банках…...24
Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика способів податкових зобов’язань у поточному законодавстві та проекті Податкового кодексу..…………………27
Висновок………………………………………………………………………….30
Список використаної літератури ……………………………………………….32

Список використаних джерел та літератури
1.    Гега Т.П. Основи податкового права: навч. пос. – К.: Знання,  2003 р. – 307с.
2.    Ежов Ю.А. Налоговое право: уч. пос.— М.: Маркетинг, 2001 р. – 172с.
3.    Кучерявенко Н.П. – науково-практичний коментар до ЗУ «Про систему оподаткування». – Х.: Консум, 1998р. – 125с.
4.    Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2001. – 584 с.
5.    Налоговое право: уч. / под. ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юрист, 2004р. – 591с.
6.    Петрова Г.В. Общая теория налогового права. – М.: ФБК-Пресс, 2004. – 224с.
7.    Податкова політика в Україні та її норматвно-правове забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної коференції. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000р. – 349с.
8.    Порядок застосування податкової застави органами державної податкової служби: Наказ ДПАУ від 28.08.2001. - N 338.             
9.    Правовой режим пени в налоговом праве: уч. пос / під ред. Стрельникова В.Р. – М.: Статут, 2004р. – 155с.
10.    Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені: Наказ ДПАУ  від 01.03.2001.-  N 77.  
11.    Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків: Наказ ДПАУ  від 25.09.2001.-  N 386.
12.    Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року № 2181- III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.
13.    Проект Податкового кодексу
14.    Щодо відповідальності платника податків: Лист ДПАУ від 11.11.2003.-  N 17579/7/24-1117//
15.    Щодо здійснення арешту активів у вигляді зупинення операцій на рахунку платників податків: Лист ДПАУ від 19.11.2004 N 520/2/10-1111/2756
16.    Щодо здійснення операцій платником податків, активи якого перебувають у податковій заставі: Лист ДПАУ від  29.07.2003.-              N 6659/5/24-1116.
17.    Щодо практики застосування податковими органами адміністративного арешту активів платника податків без обмеження терміну його застосування: Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності від 09.09.2002 N 06-10/364 //Бізнес-Бухгалтерія: право-податки-консультації. -  2002.- N 40/1-2.