Податкова система України

ЗМІСТ
 
 
ВСТУП............................................................................................................................ 3

РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ........................................................................................................................ 5
1.1. Поняття податкової системи та основні принципи її побудови........................ 5 
1.2. Основні елементи податкової системи................................................................. 9 
1.3. Суб’єкти  податкової системи............................................................................... 11
РОЗДІЛ 2 
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ І ЇЇ РОЛЬ В ФІСКАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ....................................................................................................................... 17
2.1. Податки як джерело наповнення державного бюджету..................................... 17
2.2. Система оподаткування України.......................................................................... 21
2.3. Система податкових органів України.................................................................. 31
РОЗДІЛ 3 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ
СИСТЕМИ...................................................................................................................... 35
3.1. Зарубіжний досвід побудови податкової системи.............................................. 35
3.2. Вдосконалення діючої системи оподаткування в Україні................................. 38

ВИСНОВКИ................................................................................................................... 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................................... 48

ДОДАТКИ....................................................................................................................... 51 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
2.    Бюджетний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лип. 2006 р.: -К.: Вид. Паливода А.В., 2006.-84 с.
3.    Закон України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” , прийнятий 26.12.2006р. 
4.    Закон України „Про державну податкову службу в Україні”, прийнятий 04.12.1990р., зі змінами та доповненнями.
5.    Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” , прийнятий 28.12.2004р., зі змінами та доповненнями.
6.    Закон України „Про плату за землю” , прийнятий 03.07.1992р., зі змінами та доповненнями.
7.    Закон України „Про податок на додану вартість”, прийнятий 03.04.1997р., зі змінами та доповненнями.
8.    Закон України „Про систему оподаткування”, прийнятий 25.06.1991р., зі змінами та доповненнями.
9.    Декрет КМУ „Про місцеві податки і збори” від 20.05.1993
10.    Азаров М.Я. Податкова політика в Україні: принципи та реалії. // Вістник податкової служби України.-2000.-№10.
11.    Бабич Л.Я. Аналіз податкової системи і пропозиції щодо її вдосконалення. // Економіка України.-1999.-№9.
12.    Бабійчук А.Б. Напрямки вдосконалення системи оподаткування в Україні.  // Фінанси України.-1999.-№12.
13.    Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц.- К.,2000.
14.    Булгакова С.О. Податки в зарубіжних країнах.-К.: Основи, 1998.
15.    Буряковський В.В. Податки .-Дніпропетровськ: Пороги.-1998.-520 с.
16.    Бюлетень Національного банку України, грудень 2006, c.16-19
17.    Василик О.Д. Державні фінанси України :навч. посібник.-К.: Вища шк., 1997.
18.    Губський Б.В. Проблеми формування системи оподаткування як основи ефективності бюджетної політики. Доповіді, виступи міжнародної науково-практичної конференції «Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання». - К: НДФї, 2001.-С. 55-61.
19.    Данілов О.Д.,Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування.-К.: Парламентське видавництво, -2001.-215 с.
20.    Дорош Н.І. Податкова система України в розвинутих зарубіжних  країнах: порівняльний аналіз.// Фінанси Украіни.-2005.-№12.
21.    Захарченко Н.П. Податки .- Одеса: Кадр, 2001.-543 с.
22.    Захарін А.В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку.// Фінанси України. – 2007. -№2, с.92-100
23.    Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України.-1998.-№12.
24.    Кучерявенко Н.П. Налоговое право.- К.: Основа,1999, - 320 с.
25.    Левочкин С.О. Податкова структура в Україні та шляхи її вдосконалення // Економіка України.-1999.-№8.
26.    Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 362 с.
27.    Податкова система України : Підручник / В.М.Федосов , В.М. Опарін, Г.О.
28.    П’ятаченко та ін.; за ред. В.М. Федосова.- К.: Либідь, 1994.
29.    Розпутенко В.І. Податкова політика і економічні реформи. – К.: Либідь, 1998.
30.    Скворцов М.М. Все про податки в Україні.- К.: Конкорд, - 1999 .-315с.
31.    Соколовська А.М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід // Фінанси України.- 1999.№1.
32.    Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. – К.: НДФІ, 2001. – 372 с.:
33.    Стоїн В.Я. Удосконалення податкової системи України //Фінанси України.- 2001.№4.
34.    Суторміна В.М., Федосов В.М.  Держава – податки – бізнес .- К.: Либідь. - 1998. - 235с.
35.    Федосов В.М. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України.-1999. - №6.