Особливості укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна в нотаріальній практиці

ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 8
1.1 Поняття нерухомого майна 8
1.2 Нотаріат як орган забезпечення прав на нерухоме майно 15
РОЗДІЛ 2 ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА
ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 21
2.1 Поняття, зміст і загальні положення договору купівлі-продажу 21
2.2 Сторони договору купівлі-продажу, їх права та обов’язки 39
2.3 Особливості правового регулювання правочинів з нерухомим
майном 31
2.4 Науково-правовий висновок щодо можливості укладання
договору 38
2.5 Правовстановлювальні документи, що підтверджують право
власності на нерухоме майно, у нотаріальній практиці  43
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-
ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 55
3.1 Особливості укладення договору купівлі-продажу об’єктів
державної та комунальної власності 55
3.2 Особливості укладення договору купівлі-продажу нерухомого
майна належного дітям 65
ВИСНОВКИ 69
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 73
ДОДАТКИ 77СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

І. Нормативно-правові акти

1.    Закон України „Про приватизацію державного майна” із змінами від 03.06.2008 // ВВР.  – 2008. –  № 27-28
2.    Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)» // ВВР. – 1996. –№34.
3.    Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 121 від 9 червня 1998 р., зареєстрований Міністерством юстиції України 26 червня 1998 р. за № 399/2839 «Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб» // Офіційний вісник України від 16.07.1998.- 1998. -№ 26. - С. 203.
4.    Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 121 від 9 червня 1998 р., зареєстрований Міністерством юстиції України 26 червня 1998 р. за № 399/2839 «Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб».
5.    Наказ Міністерства юстиції України № 7/5 від 7 лютого 2002 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за № 157/6445 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно» // Офіційний вісник України від 07.03.2002.-2002. -№ 8.-С. 471.-Ст. 383.
6.    Німецьке цивільне уложення. – К.: Восход, 2004. – С. 91.
7.    Повітряний кодекс України № 3167-Х1І від 4 травня 1993 р.  Відомості Верховної Ради України. – 1993. –№25. –Ст. 274.
8.    Постанова Кабінету Міністрів України №1114 від 22.07.98 «Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації».
9.    Цивільний кодекс Російської Федерації. - М.: Юрист, 2003. – С. 88.
10.    Цивільний кодекс України № 435-ІУ від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №44. – Ст. 356.
11.    Цивільний кодекс Франції . – К.: Восход, 2004. – С. 58.

ІІ. Наукова література

12.    Бірюков І.А. та ін. Цивільне право України: Заг. ч.: [Навч. посіб. для студентів спец. вузів] / Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М.. – К.: Наук. думка, 2000. – 304 с.
13.    Боброва Д.В. Цивільне право України: підручник 2-кн. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864с.
14.    Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №38.
15.    Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №24.
16.    Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №6.
17.    Гончаренко М.Б. Речові права на нерухомість: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – X.: Ун-т внутр. справ, 1999. – С. 9.
18.    Гражданское и семейное право / Под ред. Харитонова Е. - Харьков: Одиссей, 2000.- 651 с.
19.    Гражданское право / Под ред. А. Г. Калинина, А. И. Масляева. - М.: Юрист, 1997. - с. 390 - 392.
20.    Гражданское право / Под ред. Толстого Ю.К., Сергеева А.П.- М., 1996.- Т.2.- 518 с.
21.    Гражданское право Украины. Учебное пособие в двух частях//Под ред. В.А. Кройтора, С.А. Слипченко. – Харьков: Эспада, 2000. – 781 с.
22.    Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1997. – №3. - с. 34 – 58.
23.    Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1998. – №12. - с. 18 – 22
24.    Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1998. – №8. - с. 19-23.
25.    Доліненко Л.О. Доліненко В.О., Сарчевська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 356 с.
26.    Жиделева А. Ю. Недвижимое имущество как разновидность объектов гражданского права. // Проблеми законності: Вип. 61. – X., 2003. – С. 79-84.
27.    Основные институты гражданского права зарубежных стран / Под ред. Залесского В. - М.: Норма, 2000. – 491 с.
28.    Офіційний вісник України. – 1997. – № 41.
29.    Офіційний вісник України. – 1999. – № 39.
30.    Ромовська З. В. Цивільна правоздатність громадян // Право України. –1994. – № 10 – 68 с.
31.    Ромовська З. В. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – К.: Атака, 2005. – 560 с.
32.    Спасибо-Фатеева Момент виникнення права власності за договором. Правовстановлювальні документи // Нотаріат для вас. - 2007. - № 3 - С. 51-56;
33.    Спасибо-Фатеева Оформлення переходу права власності на нерухомість // Нотаріат для вас. - 2007. -№ 1-2. - С. 87-92;
34.    Спасибо-Фатеева Проблематика державної реєстрації права власності та набуття майна добросовісним набувачем // Нотаріат для вас. - 2007. - № 4. - С. 37-42.
35.    Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. Пособие. – К.: А.С.К., 2001. – 832 с.
36.    Цивільне право / За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В – К., 2004. – 876 с.
37.    Цивільне право України / За ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С. - К.: Юрінком Інтер, 2000.- Т.2.- 910 с.
38.    Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 1. – 520 с.
39.    Цивільне право України: Навчальний посібник. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та інші. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
40.    Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. , О.В. Дзера (керівник авт. Кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер. 2002. – 685 с.
41.    Цивільне право: [Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак.] За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К.: ВЕНТУРІ, 1997. – 478 с.
42.    Цивільне право: підручник для студентів юридич. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1997. – 544 с.
43.    Чубаров В. В. Вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Проблемы современного гражданского права. – М.: «Городец». 2000. – С. 145-173.
44.    Шевченко О. Некоторые особенности отношений с недвижимостью: понятие и проблемы ее регистрации в Украине // Підприємництво, господарство та право. – №2. – 2002. – С. 34-37.