Особливості організаціїі функціонування блоків політичних партій в Україні

Зміст
Вступ 3
Розділ І Сутність поняття блоку політичних партій 7
1.1Теоретичне визначення поняття блоку політичних партій 7
1.2.Визначення блоків політичних партій як суб’єктів виборчого процесу в українському законодавстві 14
1.3 Блокування політичних партій як виборча стратегія 23
Розділ II Особливості організації блоків політичних партій в Україні 31
2.1.Характеристика і динаміка обєднань українських політичних партій у блоки  31
2.2 Івент- аналіз основних блоків політичних партій в Україні 38
2.3 SWOT-аналіз блоків політичних партій, представлених у парламенті України 70
Розділ ІІІ Діяльність блоків політичних партій в Україні 75
3.1 Функціонування фракцій блоків політичних партій у парламенті 75
3.2.Стан реалізації виборчих обіцянок блоків політичних партій, представлених у парламенті 84
3.3. Діяльність місцевих блоків політичних партій на прикладі Тернополя і Рівного 90
Висновки 98
Список використаних джерел і літератури 101
 Список використаних джерел та літератури
1.    Закон України «Про вибори народних депутатів України» № 2766-ІІІ від 18.10.2001
2.    Закон України “Про політичні партії в Україні”.
3.    Закон України “Про об\'єднання громадян"
4.    Законодавство про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: науково-практичний посібник / Кол. авт.: Панов М.І., Серьогіна С.Г. та ін. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 446 с.
5.    Передвиборна програма блоку «Наша Україна» //
6.    Програма Виборчого блоку політичних партій „Блок Юлії Тимошенко”
7.    Програма Народної партії
8.    Анохина Н. Пропорциональные правила и опасности президенциализма: эффекты реформирования российского избирательного законодательства//Полис.–2007.–№5
9.    Бебик ВМенеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг.—К.: МАУП.-2001.—270с.
10.    Бєляков Г. Соціологія виборів //Віче. –№ 8– 2007. – С. 75-81.
11.    Головко О.Становлення та розвиток виборчого законодавства в Україні// Вісник центральної виборчої комісії.— №1.— 2007
12.    Граніна В. Ресурси політичних партій//
13.    Грановський В. Підсумки виборів, аналіз коаліційного процесу і перспективи нового політичного циклу в Україні//Вісник Академії управління при Президентові України—2007.— №3
14.    Давидович Я. Деякі порівняльні статистичні підсумки виборів народних депутатів України 2006 року //
15.    Дешко Т. Пропорційна виборча система в Україні: передумови запровадження та основні характеристики// Віче. – 2005. – № 7–8. –С. 118– 122.
16.    Древаль Ю. Вибори як каталізатор перцептивної партійної системи //Виборча кампанія-2002: реальність, результати, перспективи: Збірник наукових статей (за матеріалами ХІІІ Харківських політологічних читань). — Харків: «Право».- 2002—С.6-11.
17.    Електоральні портрети політичних партій. Вибори 2006: умови, суб’єкти, наслідки: Аналіт.доповідь Центру Разумкова// Національна безпека і оборона.-- №10.- 2006.—С. 2-36
18.    Жданов И., Яковенко Ю. Новые горизонты украинской многопартийности // Зеркало недели. - 2003.-№ 4.
19.    ЖУК П. Взаємодія інтересів різних політичних сил у процесі формування органів влади як прояв назрівання соціальної кризи //Центр з інформаційних проблем територій НАНУ Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, Львів, 17 червня 2006 року / Укл.А.Романюк, Л.Скочиляс. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006. - С.6-15.
20.    Замніус В., Ковриженко Д. Аналіз Закону України "Про політичні партії в Україні"// "Часопис ПАРЛАМЕНТ".— 2001. – №5.— С.4-15.
21.    Илясов Ф. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на виборах.—М.: Има-пресс, 2000.—380с.
22.    Іванов В. Івент-аналіз: методологія і методика дослідження.Навч. посібник / За ред. А. З. Москаленка. – К.: ІСДО, 1994. – 35с.
23.    Каак Г. Функції партійних програм // Політичні партії в демократичному суспільстві. Громадсько-політичне видання / За ред. Йозеф Тезінг, Вільгельм Гофмейстер. – К., 1997. – С.52- 60.
24.    Казанцев М.Ф. Политический договор: определение понятия //
25.    Кальниш Ю. Політичні партії: логіка об’єднавчого процесу// Вісник Української академії державного управління при Президентові України .—2005.-№2.—С.29-39
26.    Клайзнер А, Мансвєтов Ю. Муниципальние выбори в Венгрии, Словакии, Польше и Чехи: сравнительный анализ //Полисю- 2003.-№2.-С.24-31
27.    Ковтунець В. Надії та ілюзії пропорційної виборчої системи в українському варіанті// Віче. – 2006. – № 6. –С. 87-91.
28.    Колодій А. Вибори-98 і становлення громадянського суспільства в Україні //Українські варіанти. —1998. — № 2. — С. 20–29.
29.    Конончук С. Потреби і перспективи реформування виборчої системи України// Вісник української Академії державного управління при Президентові україни.—2009. – №1.- С.145-156
30.    Кресіна І. О., Перегуда Е. В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. Монографія. - К., 2003.
31.    Кресіна І., Перегуда Є. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми /Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К.: Ін-т держави і права іменіВ.М. Корецького НАН України, 2003. – 366 с.
32.    Лісничий В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн.—Х.,2001.—355с.
33.    Лялюк О. Блокування політичних партій: механізм реалізації у виборчому процесі// Вісник Центральної виборчої комісії-- № 3, - 2008
34.    Ляшенко О. "Регіони" стали найбільш активними, а БЮТ – "партією влади" // День .—2008.- № 6-С.7
35.    Мазуренко Г.М. Особливості взаємодії виборчої та партійної систем при різних формах державного правління // Політика і час. – 2002. – № 9. – С. 61–65;
36.    Мазуренко Г.М. Реформування виборчого законодавство та його вплив на партійну систему в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2003. – № 56. – С. 33-34.
37.    Мазуренко Г.М. Теоретичні засади взаємодії виборчої та партійної систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2002. – № 39. – С. 134–139;
38.    Малишко М. Парламентські вибори-2002: Довідник виборця / Українська академія наук національного прогресу.– К.:ТОВ ВВФ «Котигорошко», 2001. – 96 с.
39.    Малкин Е.Сучков Е. Основи избератильних технологий и партійного строительства—М., 2003.- 255с.
40.    Малкіна Г. Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України// Автореф.дис. канд.політ.наук/ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.—К.—2004
41.    Матеріали «круглого столу» на тему: «Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб’єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 року» (11 квітня 2001 р., м. Одеса) / Українська Академія держ. управління при Президентові України. О / О.П. Якубовський (ред.). – О.: Оптіум, 2001. – 177 с.
42.    МейтусВ. Политическая партия : стратегия и управление.--- К.,2004.-193с.
43.    Мороко В. Блоки політичних партій на виборах 2006 року // Вісник української Академії державного управління при Президентові україни.—2008. – № 4. С.141-150.
44.    Мошес А. Росссийский фактор в украинских парламентських виборах 2002 г. //Національна безпека і оборона. – 2005.- №10.
45.    Павленко І. Інституційні та ідеологічні трансформації провідних політичних партій в Україні// Вісник української Академії державного управління при Президентові україни.—2008. – № 4.- С.207-231.
46.    Павленко І. Партії і політичні блоки – учасники виборчої кампанії 2006//Україна .стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки .—№3. –2006.
47.    Пахарєв А. Багатопартійність і партійна система – поняття не тотожні // Віче. - 2002. - № 2. - С. 3 – 7.
48.    Пахарєв А. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики. Збірник. Центральна виборча комісія. - К., 2001.-199с.
49.    Пахарєв А. Д. Політика центризму в Україні. Проблеми формування та перспективи розвитку // Трибуна. - 2002. - № 3 – 4. - С. 23 – 25.
50.    Пахарєв А. Парламентські вибори в Україні: проблеми формування партійної системи // Держава і право. Збірник наукових праць. - К., 2002. - С. 397 – 403.
51.    Пахарєв А. Політичні ідеології та багатопартійність в Україні. Знайомі незнайомці // Віче. - 2002. - № 10. - С. 24 – 28.
52.    Петорв О. Стратегії політичних силна парламентських виборах 2006 року// Політичний менеджмент-№1,- 2006-С.30-39
53.    Политическая энциклопедия. В 2-х т. / Под ред. Г.Ю. Семигина. – М., 2000. – Т. 1. – 551 с.
54.    Политологический словарь: Учеб. пособ. / В. Г. Григорян, А. В. Гришин, П. И. Демин и др.; Под ред. В. Ф. Халимова. – М.: Высш. шк., 1995. – 392 с.
55.    Політологічний енциклопедичний словник/За ред. Ю.Шемшученка, В.Бабкіна – К., Ґенеза, 2004.—736 с.
56.    Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлача М. І. – Харків: Друкар. центр "Єдінорог", 2002. – С. 252.
57.    Поліщук І. Політичні партії як суб\'єкти виборчого процесу //Політичний менеджмент. — 2005. — № 6
58.    Полторак В. Избирательние кампании: научный подход к организации—К., Знанаия Украины,2004.—190с.
59.    Поляков В.“Що в твоєму імені? Особливості національного політичного ребрендингу”//
60.    Пресняков І. Помаранчеві” можуть створити коаліцію // День.- 2007.- №8 –С.6
61.    Процак О. Деякі наслідки пропорційних виборів// Вісник української Академії державного управління при Президентові україни.—2006. – № 5. С.211-217.
62.    Пшизова С.Н. Какую партийную модель воспримет наше общество? //Полис. — 1998. — №4. — С. 101–102.
63.    Райковський Б. Сучасні політичні партії та блоки у виборчих процессах//Вісник центральної виборчої комісії.—№1.—2008
64.    Рейтерович І. Перспективи зміни виборчої системи в Україні // Вісник української Академії державного управління при Президентові України.—2005. – № 7. - С.273-284.
65.    Рішення Тернопільської міської ради « Про програму економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2008 рік»//
66.    Рибачук М. Політичні партії у виборчому процесі 2004 року // Право вибору. – 2005. – С.34-39
67.    Романюк О. Виборчі системи посткомуністичних країн: проблема раціональності в контексті демократичного транзиту// Політичний менеджмент-№1,- 2007
68.    Семенюк Т. Фінансування політичних партій на парламентських виборах// Політичний менеджмент №1, -2008
69.    Сергєєв В. Стратегічне управління політичними партіями//Вісник Академії управління при Президентові України.—2005.-№7
70.    Сидоров О. Блоки партий как возможность выжить /
71.    Списки депутатів Тернопільської міської ради та їхня партійна приналежність/
72.    Стан політичних сил в Україні напередодні виборчої кампанії/ Звіт за підсумками моніторингу КВУ /
73.    СугакС."Моделі кращої України" у програмних концепціях опозиційних партій (БЮТ, КПУ, НУ, СПУ)
74.    Тодика О. Вибори в парламенти країн СНД (порівняльно-правовий аспект) .– Х.: Факт, 2003. – 147 с.
75.    Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Выборы органов местного самоуправления: конституционно-правовой аспект. – Х.: Факт,- 1998. – 158 с.
76.    Туркевич О. Консолідація політичних партій в Україні: визначення поняття // Вісник української Академії державного управління при Президентові україни.—2008. –№ 6.—С. 64-78
77.    Фесенко В. Аналіз програм політичних партій і блоків. // Право вибору. – 2007. – С.31-37
78.    Ханов Г. Новые направления консалтинга политических партий в связи с изменением партийного и избирательного законодательства //
79.    Харченко Л. Міжнародний досвід використання механізму прохідного бар’єру.// Вісник Центральної виборчої комісії.—2008.— №3.-С.34-46
80.    Чесночний С. Групи фінансової підтримки українських партій
81.    Чивокуня В. Список "Нашої України – Народної самооборони": квоти "Привата", Луценка, Балоги, "лужників"//www.pravda.com.ua
82.    Шайгородський Ю., Меркотан К. Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації //Політичний менеджмент. — 2006. — № 1 (16). — C.176–182
83.    Шмачкова Т. Теории коалиций и становление российской многопартийности (методики рационализации политического процесса) //Полис. – 1996. – № 5. – С. 28 – 52.
84.    Яворський В. Діяльність політичних партій і блоків після виборів // Віче—2008—№ 4
85.    Якименко Ю. Ставлення громадян до соціальних і політичних інститутів та політичних лідерів// Національна безпека і оборона.—2007 . - № 10.—С. 21-30