Організаційно-функціональна характеристика органів Державної Податкової Адміністрації

ВИСНОВКИ
Однозначно можна зробити висновок про необхідність реформування податкової системи, а отже і суттєвих змін в податковій політиці держави, що лягає важким тягарем на податкову службу України, адже вона в основному забезпечує проведення відповідної стратегії розвитку оподаткування суб’єктів господарювання в Україні. Це означає, що існує необхідність докорінної перебудови роботи податкових органів на місцях для ефективної роботи по наповненню бюджету та співпраці з платниками податків. Тобто основу роботи податкових органів має становити таке правило “Не платник податків – для податківців, а податківець – для платника і заради платника”. І це, в основному, буде та й є роботою низових ланок Державної податкової адміністрації України, а саме місцевих податкових інспекцій.
На основі проведеного вище аналізу основних напрямків роботи податкової інспекції ми бачимо, що в державі здійснюється досить багато заходів, які повинні забезпечити розвиток ДПА України та її відповідних підрозділів до світових стандартів.
Але основним завданням сучасної податкової служби є попередження порушень у системі оподаткування та сплата податків відповідно до законодавства, тобто податкова служба має проводити роботи для упередження платників по сплаті податків, що на сьогодні є недосяжним через недосконалий механізм узгодження сплати певних видів податків і платежів та високі завдання, які ставить ДПА України перед підрозділами нижчих рівнів.
Не секрет, що сьогодні більшість населення через об’єктивні, а в деякій мірі суб’єктивні фактори з недовірою ставиться до новацій та й взагалі до державних служб. Даний стереотип необхідно руйнувати, адже для досягнення високого рівня та якості дотримання податкових вимог величезне значення має довіра громадян до суспільства, державних органів, у тому числі податкової служби.
В сучасному світі в багатьох державах світу у галузях податків змінилися підходи у відносинах податківців та платників податків, а саме змістилися акценти. Тобто необхідно провести реформи, які відбуватимуться за рахунок зміни ставлення податкових органів до виконання завдань. Якщо раніше в центрі уваги були орган податкової служби та податківець, i платник податків змушений був працювати за їх умовами, то в оновленій податковій службі в центрі уваги повинен бути платник податків.
На сучасному етапі податкові органи мають забезпечити проведення значного обсягу робіт по податковій освіті платника податку, як сьогоднішнього, так і майбутнього. Важливим напрямком реформування є удосконалення податкового законодавства, адже не є секретом, що багато норм законодавчих актів – суперечливі, що дає змогу несумлінним платникам податків уникнути оподаткування, мінімізувати або оптимізувати розмір своїх податків, що негативно впливає на дохідну частину бюджету, а як наслідок і на розвиток держави у майбутньому в цілому.
Так загалом можна зробити висновок про те, що на сьогодні розроблено стратегічний план розвитку податкової системи України і саме він має забезпечити піднесення податкової служби на абсолютно новий щабель розвитку та сприяти входженню податкової системи України до світової спільноти. Прикладом цього може слугувати вступ України до Міжнародної податкової асоціації, завданням якої є створення єдиної податкової системи у світі, що дасть змогу оперативно реагувати і контролювати податкову політику країни та поведінку платників податків.
На даний момент адміністрування податків має здійснюватися на засадах компетентності, чесності та неупередженості відносин між платником податків та податківцем. Замість того, щоб витрачати багато ресурсів на стягнення великої кількості податків, які до того ж і сплачують неефективно, було б доцільніше запровадити декілька податків, але у значних розмірах, що сприяло б зменшенню витрат по їх стягненню.
В Україні є певні пільги для розвитку підприємництва і це є нормальною світовою практикою. Але з іншої сторони, якщо бути реалістами, необхідно визнати, що в нас багато пільг отримують цілком незаслужено, або намагаються діяти таким чином, щоб будь-яким способом отримати їх і цьому процесу сприяє держава, приймаючи відповідні закони, які знаходяться досить далеко від реальності. Звісно ці пільги на розвиток підприємництва, а як наслідок і розвитку держави, необхідно запроваджувати, але в розумних межах, а не таким чином, що інколи це суперечить здоровому глузду. Загалом податкова має проводити політику, яка була б спрямована на зростання вимог до чинного законодавства, адже це є необхідною платформою для подальшого розвитку держави.
Для виконання завдань, що стоять перед податковою службою, актуальним є вдосконалення організаційної структури органів ДПС України. З цією метою опрацьовується програма модернізації ДПС, пріоритетними напрямами якої є вдосконалення операційної діяльності з адміністрування податків і зборів, організаційно-управлінської діяльності, управління фінансовими та матеріальними ресурсами, інформаційних технологій, методології оподаткування та податкової системи. У якості першочергових кроків модернізації передбачається розробка та впровадження більш досконалої функціональної організації для трьох рівнів податкової служби (ДПА України, регіональні органи податкової служби, районні та міські інспекції), упровадження системи управління, яка б відповідала новій функціональній організації, та вдосконалення діяльності за рахунок розвитку програмних продуктів, нового комп’ютерного обладнання та законодавчої бази.
Отже загалом держава на сучасному етапі розвитку має забезпечити створення умов для підвищення рівня добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків, умов для партнерських взаємовідносин податкової служби із платниками податків, впровадження ефективних форм та методів обслуговування платників податків і взагалі реформування податкової служби України до світових стандартів.
Таким чином робота податкової служби на сучасному етапі має зводитися до проведення податкової політики, яка б забезпечувала добровільність сплати податків, їх повноту та своєчасність, тобто це є основоположними принципами роботи нової податкової в найближчому майбутньому.