Нотаріат в Україні

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ 7
1.1 Виникнення та розвиток інституту нотаріату 7
1.2 Нотаріат в Україні: поняття, завдання та функції 11
РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ НОТАРІАТУ УКРАЇНИ 16
2.1 Структура нотаріальних органів та організаційні форми нотаріальної діяльності 16
2.2 Приватна нотаріальна діяльність в Україні 19
2.3 Повноваження управлінь юстиції щодо організації і контролю за діяльністю нотаріату 24
2.4 Українська нотаріальна палата 26
РОЗДІЛ 3. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НОТАРІАТУ 28
Висновки 33
Список використаних джерел та літератури 36
 Список використаних джерел та літератури


1.    Закон СРСР “Про державний нотаріат” від 23.07.1973 р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1973. – № 3 (1688). – Ст. 393.
2.    Закон України "Про нотаріат" зі змінами від 15.03.2006//ВВР. – 2006, № 35.  – 295 с.
3.    Законодавство України про нотаріат. Організаційно-правові основи діяльності нотаріату: Зб. офіц. нормат. актів // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1998. – № 5.
4.    Положення про державний нотаріат від 20.04.1923 р. // ЗУ УРСР.– 1923. – № 13. – Ст. 232.
5.    Положення про державний нотаріат УРСР від 09.08.1944 р. // ЗУ УРСР. – 1944. – Ст. 18.
6.    Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату: Затв. наказом Мін'юсту України від 28 грудня 1993 р. зі змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказом Мін'юсту України № 89/5 від 25 грудня 1997 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1998. – № 5.
7.    Положення про судоустрій Української РСР від 23.10.1925 р. // ЗУ УРСР. – 1925. – № 92-93. – Ст. 521.
8.    Постанова ВУЦВК і РНК УРСР “Про реорганізацію державного апарату” від 20.06.1933 р. // ЗУ УРСР. – 1933. – Ст. 377.
9.    Указ Президента України "Про впорядкування справлення плати за вчинення нотаріальних дій" від 10 липня 1998 р.
10.    Указ Президента України "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 23 серпня 1998 р. № 392/98.
11.    Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
12.    Авдеенко Н.И., Кабакова М.А. Нотариат в СССР. - Л., - Изд-во ЛГУ. - 1984. – 143 с.
13.    Боднарук Т. Західноруське право: дослідники і дослідження /Відп. Ред. І.Б. Усенко. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2000. - 160 с.
14.    Виноградов Л. Историческое развитие русского нотариата // Вестник права. – 1916. - № 15-16. - С. 389-393.
15.    Договори Київської Русі з Греками // Собрание важнейших памятников по истории древнего русского права. – СПб., 1859. – С. 1-16.
16.    Долгов М.А. Большая история нотариата // Нотариус. – 2000. – № 3 (23). – С. 76-80.
17.    История нотариата // Нотариус. – 1997. - № 1. – С. 79-84.
18.    История нотариата // Нотариус. – 1997. - № 2. - С. 80-85.
19.    Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. – К.: Концерн „Видавн. Дім „Ін Юре”, 2003. – 398 с.
20.    Історія держави і права України: Курс лекцій / О.О. Шевченко, В.О. Самохвалов, В.П. Капелюшний, М.О. Шевченко; За ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Вентурі, 1996. – 287 с.
21.    Йемма А. Нотариат в условиях рыночной экономики. – 2005. - № 17/18. – С. 20-21.
22.    Кривонос Г. Радянський нотаріат і його завдання // Революційне право. – 1939. - № 2. - С. 25-26.
23.    Радзієвська Л. К, Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком, 2000. – 410 с.
24.    Скурідін М. Діяльність нотаріату України // Вісник радянської юстиції. - 1925. - № 5(39). - С. 205-206.
25.    Фурса С. Нотаріальна процедура та правосвідомість // Право України. – 2001. - № 2. – С. 101-104.
26.    Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Загальна та особлива частини: Навч. посіб. – К.: Вентурі, 1999. – 358 c.