Міжнародний процес як спосіб вирішення міжнародно-правових спорів


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….……....…....4 
РОЗДІЛ І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СПІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН.........9
1.1 Поняття міжнародно-правового спору………………………………….........9
1.2 Міжнародна відповідальність як наслідок   вирішення спорів в рамках міжнародного процесу…………………..…………………………………........17
Висновки до Розділу 1............................................................................................29
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА……………………………………………………………………….........30
2.1 Поняття міжнародного процесуального права……………………….....….30
2.2 Порівняльна характеристика міжнародного процесуального права з іншими процесами……………………………………………...…......……..…..37 
Висновки до Розділу 2............................................................................................50
РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ПРОВАДЖЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЦЕСІ.........................................................................52
3.1 Особливості судового провадження у міжнародному процесі……….....52
3.2 Особливості арбітражного провадження у міжнародному процесі…....73
3.3 Особливості провадження з вирішення спорів у СОТ……………......…..90
Висновки до Розділу 3………………………………………………………....106
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..108
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….....112


ВИСНОВКИ

Враховуючи те, що останнім часом кількість транскордонних злочинів збільшується, а деякі з них несуть велику загрозу для усього людства, також збільшується і кількість міжнародно-правових спорів, надзвичайно актуальним є питання ефективного їх вирішення. З одного боку, існує ряд нормативних актів міжнародного характеру, які регулюють розв’язання міжнародно-правових спорів та встановлюють відповідальність за порушення міжнародно-правових норм. Проте, певні проблеми виникають на стадії застосування права, адже, приміром, кримінальна відповідальність за міжнародні правопорушення може бути нормативно закріплена, проте порядок проведення слідчих дій, порядок отримання та збирання доказів викликає суперечності на практиці. Саме тому, постала необхідність у кодифікації та систематизації міжнародних норм процесуального характеру, як цивільно- так і кримінально-правових.
Попри недостатню увагу до міжнародного процесу як галузі права, все ж можна стверджувати, що він існує, хоча у досить розконцентрованому вигляді. Якщо питання міжнародного процесу порушуються іноземними науковцями в рамках дослідження міжнародного права та вирішення міжнародно-правових спорів, то вітчизняні науковці не висловлювали думок щодо формування єдиної галузі – міжнародного процесу.
Міжнародний процес, на нашу думку, як система норм та принципів, що регулюють міжнародні процесуальні відносини під час здійснення правосуддя, чи вирішення спорів, на даному етапі потребує систематизації положень. Адже міжнародно-процесуальні норми містяться у великій кількості міжнародних актів, наприклад, у регламентах більшості міжнародних судів, міжнародних арбітражів, при чому  в загальному вищезгадані норми є досить подібними, більше того, у абсолютній більшості з них простежуються спільні принципи вирішення спорів. Принципи є спільними не лише в межах судового провадження, а й – арбітражного, а деякі з них закріплені і документах СОТ. Тому, проаналізувавши принципи вирішення спорів у різних видах проваджень, ми дійшли висновку, що оскільки більшість принципів передбачені у провадженнях з вирішення спорів у рамках міжнародного процесу, для ефективнішого функціонування останнього, доцільно було закріпити такі положення у єдиному комплексному нормативному акті.
З міжнародним процесуальним правом пов’язано багато спірних питань, тому нами було зроблено спробу дослідження частини з них та пропозиції подальшого їх вирішення. Тому, дослідження мало мету - дослідити порядок вирішення спорів за нормами міжнародного права та на основі отриманих результатів визначити поняття міжнародного процесу, його місця та ролі у системі міжнародного права, структуру міжнародного процесу. Для досягнення мети були поставлені завдання, які, на нашу думку, вдалося виконати. А саме було досліджено міжнародно-правовий спір як підставу виникнення міжнародних процесуальних відносин. Міжнародний спір було розглянуто як одну з підстав виникнення міжнародних процесуальних відносин, також на основі дослідженого було відмічено міжнародний спір як особливу підставу, адже міжнародно-правовий спір завжди тягне за собою виникнення правовідносин в силу своєї природи. Оскільки міжнародним спором є взаємовизнана суперечність суб’єктів міжнародного права, у будь-якому разі подальші кроки сторін, визначені міжнародним процесом, призведуть до формування процесуальних відносин.    
Було проаналізовано міжнародну відповідальність, цивільну і кримінальну, як наслідки вирішення міжнародних спорів. Як уже зазначалося вище, спором є взаємовизнана суперечність сторін стосовно права чи факту, тобто на стадії спору розбіжність є визнаною сторонами, в такому разі подальшим кроками сторін можуть бути переговори, посередництво та інші альтернативні засоби вирішення спорів, проте наступним етапом є вирішення самого спору. А тому, якщо суперечність досягла стадії спору, вона може бути у подальшому вирішена на користь однієї зі сторін, тому, залежно від виду провадження, для іншої сторони може настати відповідальність.  
На основі дослідженого було запропоновано комплексне розуміння міжнародного процесу. Адже, як і будь-яке процесуальне право, міжнародний процес є системою норм та принципів, що регулюють міжнародні процесуальні відносини під час здійснення правосуддя, чи вирішення інших спорів по суті. Проте, міжнародний процес можна розглядати і як діяльність та повноваження відповідних органів із здійснення справедливого розгляду міжнародно-правових спорів, що також висвітлює його особливість, як процесуального права.
Оскільки міжнародний процес є комплексною галуззю права, тому нами було охарактеризовано різні провадження міжнародного процесу у порівнянні з іншими процесами. Зокрема розглянуто цивільний процес, кримінальний, адміністративний, та виявлено спільні риси з арбітражним та судовим провадженнями. 
Проаналізовано процедуру врегулювання спорів у провадженні з вирішення спорів у СОТ. На основі дослідженого, ми дійшли висновку, що процесуальні норми, які регулюють здійснення даного провадження, видаються найбільш систематизованими, адже проблем з процесуальними положеннями щодо вирішення спорів не виникає. Може здатися, що такого результату досягнуто, оскільки СОТ є міжнародною організацією, а тому і простіше з огляду на це встановити процедуру вирішення спорів, до того ж спори є виключно економічними. Проте така думка не є обґрунтованою, адже існує достатньо міжнародних організацій та інституцій, які стикаються з проблемами процедури вирішення спорів. Вирішення спорів у СОТ було виокремлено нами у окреме провадження, оскільки, на нашу думку, дана процедура містить у собі усі, так-звані, альтернативні способи вирішення спорів як обов’язкові для виконання, а тому є значимішим процесом.     
Досліджено судове провадження у рамках міжнародного процесу. Судове провадження включає вирішення справ усіма судами за участі іноземного елементу.
Проаналізовано процедуру вирішення спорів у рамках арбітражного провадження. Хоча і стосовно арбітражного провадження існують різні думки, одні наковці розглядають його у рамках судового, проте ми підтримуємо протилежну думку, і, враховуючи усі особливості, вирізняємо арбітражне провадження.
Звичайно кодифікація норм міжнародного процесуального права не дасть змоги одразу вирішити усі проблеми, які виникають при розгляді справ за участі іноземного елементу. Проте, за такої ситуації, завдяки комплексному підходу до розуміння самого міжнародного процесу як галузі права, частин непорозумінь та розбіжностей між подібними процедурами більше не виникнуть.
Дане дослідження є спробою визначити міжнародний процес, його особливості, тому доцільно було б детальніше дослідити провадження у рамках міжнародного процесу, адже у нашій роботі через певні обмеження обсягу ці питання були розглянуті поверхнево. Та все ж, будь-які дослідження питань, пов’язаних з міжнародним процесом залишаються надзвичайно актуальними.