Координація та субординація в державному управлінні

курсова робота без вступу

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
1.1 Поняття державного управління 
1.2 Здійснення державного управління в Україні 
РОЗДІЛ 2 КООРДИНАЦІЯ ТА СУБОРДИНАЦІЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
2.1 Верховна Рада України в системі органів державної влади 
2.2 Президент України в системі органів державної влади 
2.3 Кабінет Міністрів України, його місце та повноваження в системі виконавчої влади 
2.4 Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади 
2.5 Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій 26
Висновки 28
Список використаних джерел та літератури 30

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел та літератури
1. Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні.
— К.: Ін Юре, 1997.
2. Административное право зарубежных стран / Ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатина. — Москва: Спарк, 2003.
3. Адміністративне право України. Академічний курс. У 2 т. — Т. 1. Загальна частина. — К.: «Юридична думка», 2004.
4. Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення. Курс лекцій. — М.: Юрид. лит., 1997.
5. Бандурка О. О. Державне управління проблеми уточнення поняття та визначення меж його використання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2004. — № 3. — С. 26-32.
6. Глазунова Н. И. Система государственного управлення. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
7. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики /За заг. ред. В. Б. Авер'яно-ва. — К.: Факт, 2003.
8. Державне управління: теорія і практика / Ред. В. Б. Авер'янов. — К.: Юрінком інтер, 1998.
9. Кампо В. М., Нижник Н. Р. , Шльоер Б. П. Становлення нового адміністративного права України. — К.: Юридична книга, 2000.
10. Ковальський В. С. Суд, правоохоронні та право-захисні органи України. — К.: Юрінком Інтер, 2002.
11. Концепція адміністративної реформи в Україні. — К., 1998.
12. Лебедев П. Н. Социальное управление. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1982.
13. Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.
14. Реформування державного управління в Україні: проблеми та перспективи (В. В. Цвєтков, керівник авт. кол.). — К.: Оріяни, 1998.
15. Соціальне управління. Упоряд.: В. О. Тихонович та ін. — К.: Політвидав України, 1986.
16. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). — Харків: Право, 1996.