Контракт як особлива форма трудового договору


ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ І Історичні відомості щодо виникнення контрактів
1.1. Контракти в Римському праві
1.2. Контрактові ярмарки

РОЗДІЛ ІІ Контракт – особлива форма трудового договору
2.1. Порівняльна характеристика термінів “договір” та “контракт” .
2.2. Поняття трудового контракту в законодавстві України про працю
2.3. Порядок укладення контракту
2.4. Зміст контракту
2.5. Підстави розірвання контракту

РОЗДІЛ ІІІ Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання трудових контрактів як виду трудового договору
3.1. Питання врегулювання нормативної бази щодо визначення сутності та специфіки контрактів.
3.2. Перспективи застосування контрактної системи
3.3. Винятковий характер контрактів

Висновки
Список використаних джерел та літератури
 ВИСНОВКИ

    Якщо дати всебічну оцінку використання контракту як підставі виникнення трудових правовідносин, можна зробити такий висновок.
    Складовою правового механізму усунення економічних, юридичних та організаційних обмежень, що перешкоджають вільному продажу громадянами своєї робочої сили, є контрактна система найму працівників. Нині контрактна форма трудового договору широко застосовується на підприємствах і в організаціях різних форм власності, зокрема, в закладах освіти, науково-дослідних інститутах, засобах масової інформації тощо. Найбільш ефективно вона використовується на спільних підприємствах з участю іноземного капіталу. З метою усунення суперечностей і прогалин у чинному законодавстві Кабінет Міністрів України 19 березня 1994 р. прийняв постанову № 170 “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору”. Нею затверджене Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників (далі – Положення), в якому визначений порядок укладення контрактів при прийнятті на роботу працівників на підприємства, в установи, організації (далі – підприємство) незалежно від форми власності, виду діяльності, а також до громадян. Це Положення не поширюється на керівників підприємств державної форми власності, щодо яких діє постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. №203 “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності”.
    Аналіз чинної нормативно-правової бази дозволяє дійти висновку про можливість класифікації кола осіб, з якими можуть укладатися трудові контракти. Уявляється, що така класифікація матиме такий вигляд: керівники підприємств;  керівники структурних підрозділів, зокрема головні спеціалісти;
інші категорії працівників, перелік яких прямо передбачено законодавством, а не підзаконними актами.
    Укладення трудових контрактів має здійснюватись із дотриманням встановленого порядку і форми. Такі норми містяться, крім зазначених постанов, у таких правових актах: Указі Президента України від 19 червня 1995 р. №459 “Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності”; Типовій формі контракту з працівником, що затверджена наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994 р. №23.
    Приступаючи до розгляду порядку укладення контракту, необхідно з'ясувати, хто ж є його сторонами. Трудовий контракт, як і трудовий договір – це вольовий двосторонній акт, угода двох суб'єктів, спрямована на встановлення взаємних трудових прав та обов'язків. Згідно із ч. 1 ст. 21 КЗпП трудовий договір укладається між працівником і власником або уповноваженим ним органом чи фізичною особою.
    Однією стороною всіх видів трудових договорів незмінно виступає громадянин, який реалізує своє право на працю шляхом укладення договору (ст. 2 КЗпП) і набуває статусу працівника. Останній повинен особисто виконувати взяті на себе трудові обов'язки. Їх не можна здійснювати через представника.
    Теоретичні положення цивільного права визначають, що сутність всякого договору – це угода сторін. Сутність трудового контракту складає угода про трудову функцію працівника, тобто про виконання працівником роботи за визначеною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Установлення трудової функції у договірному порядку свідчить про те, що конкретні форми застосування праці будь-якого працівника визначаються доброю волею та вільним розсудом самого працівника і роботодавця. Це є двостороннє вираження волі, що одержує зовнішнє оформлення в угоді.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Ернст Ф. Контракти та Контрактовий будинок у Києві. – К.: Київ. Контракти. К., 1997 – 217 с.
2.    Шемшученко Ю.С.Юридична енциклопедія. – Т.3. – К., 2001р. 728 с.
3.    Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г.Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: Видавництво А.С.К; 2003 р.
4.    Луценко А. Некоторые аспекти применения контрактной формы трудового договора.// Підприємництво. Господарство.Право. - 2001. - №1. - с.54.
5.    Гордеева Ю. Контракт на временную занятость в трудовом праве.// Предпринимательство.Хозяйство. Право. - 2000. - №1. - с.29.
6.    Степанова П. Экзамен для преподавателя // Юридическая практика .--10 июля 2002 (№ 28) .-- с.11.
7.    Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора // Підприємництво. Господарство.Право. - 2001. - №4. - с.79.
8.    Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів.// Підприємництво. Господарство.Право. - 2001. - №2. - с.48.
9.    Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту.// Підприємництво. Господарство.Право. - 2001. - №3. - с.42.
10.    Відомості Верховної Ради України - 1991. - № 20. - Ст. 249.
11.    Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - №7. - Ст.172.
12.    Відомості Верховної Ради України - 1991. - №24. - Ст.272.
13.    Відомості Верховної Ради України - 2000. - №6-7. - Ст.41.