Колективні договори та угоди

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ ТА УГОД 5
1.1 Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод 5
1.2 Колективні переговори з укладення та підписання колективних договорів і угод 8
РОЗДІЛ 2. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ 15
2.1 Поняття колективного договору 15
2.2 Порядок укладення колективного договору 20
2.3 Дія колективного договору та звіти про його виконання 25
РОЗДІЛ 3. УГОДИ 29
3.1 Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин 29
3.2 Поняття, види та сторони угод 32
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39Висновки

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Правове регулювання розробки, укладання та виконання колективного договору здійснюється згідно з КЗпП. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод визначені Законом України «Про колективні договори та угоди» від 1 липня 1993 р.
Правоможність сторін соціально-трудових відносин визначається статутом організації, іншими засновницькими договорами, рішеннями роботодавця та працівників організації, які оформляються наказами, протоколами тощо.
За сферою укладання законодавець розрізняє колективні договори й угоди. Колективні договори укладаються на рівні підприємства, установи, організації, а угоди – на державному, галузевому та регіональному рівнях.
Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів від імені найманих працівників надається професійним спілкам в особі їх виборних органів. При наявності на підприємстві кількох профспілок формується спільний представницький орган, який має право ведення переговорів і укладення колективного договору. Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом.
Колективний договір – це один з правових інститутів Особливої частини трудового права. Колективно-договірне регулювання праці має давню історію. Колективний договір – це двостороння угода, локальний правовий акт, акт соціального партнерства на рівні організації між працівниками та роботодавцем.
Колективний договір укладається для узгодження інтересів працівників, з одного боку, та роботодавця – з іншого. Під час переговорів сторони на основі чинного законодавства беруть на себе певні зобов'язання з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників і роботодавця.
Сторонами колективного договору є працівники підприємства, установи, організації і роботодавець в особі їхніх уповноважених представників. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування є учасниками колективно-договірного регулювання трудових відносин на різних рівнях.
Змістом колективного договору є узгоджені сторонами умови, покликані врегулювати соціально-трудові відносини в даній організації. Ці умови визначають права й обов'язки сторін, а також відповідальність за їх порушення.
До категорії нормативних умов колективного договору належать умови, якими встановлюються тарифні ставки, посадові оклади, розміри й умови доплат і надбавок до заробітної плати, розміри й умови виплати премій тощо.
Угода – це правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини між працівниками та роботодавцями; він укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі.
Сторонами генеральної угоди виступають: професійні спілки, які об'єдналися для ведення колективних переговорів й укладення генеральної угоди; власники або уповноважені ними органи, що об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах, де зайнято більшість найманих працівників держави.

 
Список використаних джерел та літератури

1.    Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. // ВВР України. – 1992. – № 27. – Ст. 385; № 36. – Ст. 527; 1993. – № 44. – Ст. 418, 419; № 49. – Ст. 457; 1994. – № 45. – Ст. 404; 1995. – № 1. – Ст. 4; № 38. – Ст. 284.
2.    Закон України «Про колективні договори та угоди» від 1 липня 1993 р. // ВВР України. – 1993.
3.    Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // ВВР України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.
4.    Закон України «Про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» від 20.12.91 // ВВР України. – 1992 р. – № 15. – Ст. 190; 1993. – Ст. 281; 1997. – № 12. – Ст. 103.
5.    Закон України № 803-ХІІ «Про зайнятість населення»// ВВР України. – 1991. – № 14. – Ст. 170.
6.    Законодавство України про охорону праці // Зб. норматив. документів. – К., 1995. – Т. 3.
7.    Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Переваги. Гарантії. Компенсації: Зб. норматив. актів / Упоряд. Я. М. Гуталін. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 560 с.
8.     Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів: У 3 кн. / Упоряд. В. М. Вакуленко.
9.    Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 01 серпня 2000) / Відп. ред. О. П. Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 1024 с.
10.    Коментар до Конституції України. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.
11.    Конституція України. – К.: Юрінком, 1996.
12.    Международные акты о правах человека: Сб. документов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.
13.     Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 р. «Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця».
14.    Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та пере-роб. – К.: А.С.К., 2000. – 1072 с. – (Економіка. Фінанси. Право).
15.    Положення про порядок вивільнення, працевлаштування робітників і службовців і надання їм пільг і компенсацій: Затв. постановою Держ-компраці СРСР і ВЦРПС від 02 .03.88 // Бюл. Держкомпраці СРСР. – 1988. – № 6.
16.    Положення про умови праці надомників: Затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 29.09.81 № 275/17-99 // Бюл. Держкомпраці СРСР. – 1982. – № 1.
17.    Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. № 1457 // СП СССР. – 1988. – № 5.
18.    Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1996 р. // Право України. – 1996. – № 12.
19.    Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. – 1982. – № 2. – Ст. 7.
20.    Типова форма контракту з працівником: Затв. наказом Мінпраці України від 15.04.94 № 23 // Бюл. Мінпраці України. – 1994. – № 6.
21.    Устав Международной Организации Труда с измен. и дополн., внес. Актом о правах к Уставу Международной Организации Труда от 22.06.62.Бойко М. Д. Трудове право України: Навч. посіб.: Курс лекцій. – К.: Олан, 2002. – 335 с.
22.    Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 2005. – 208 с.
23.    Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2004. – № 1.
24.    Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. – 2004. – № 7.
25.    Стаднік М. П. Проблеми удосконалення законодавства про колективні договори та угоди в ринкових умовах. Правова держава. – К.: Ін ЮРЕ, 1998. – Вип. 9.
26.    Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н. М. Хуторян. – К.: Ін ЮРЕ. – 2006. – 180 с.
27.    Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – Харьков: Консум, 2004. – 140 с.
28.    Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савченко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.
29.    Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – 480 с.
30.    Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. – Харків: Консум, 2005. – 349 с.
31.    Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под. ред. А. Д. Зайкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2005. – 416 с.
32.    Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 2003. – 160 с.
33.    Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чани-шевої. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 2004.
34.    Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Отв. ред. доц. Г. И. Чанышева, доц. Н. Б. Болотина. – Харьков: Одисей, 2004. – 480 с.
 
 

Студентські статті