Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління в Україні - проблеми та перспективи

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СФЕРА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ 8
1.1 Стан дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління в Україні 8
1.2 Функції та засоби інформаційно-аналітичного забезпечення 14
1.3 Правове підґрунтя інформаційного забезпечення органів виконавчої влади 21
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 26
2.1 Особливості інформаційних служб органів державної влади 26
2.2 Загальні засади висвітлення діяльності органів державної влади 28
2.3.  Форми і порядок  висвітлення діяльності органів державної  влади аудіовізуальними та друкованими засобами масової інформації 31
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 38
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 47

 


ВИСНОВКИ

Одним з пріоритетів побудови інформаційного суспільства є інформатизація органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка має сприяти прозорості та відкритості влади, підвищенню ефективності праці чиновників, якісному наданню населенню країни різноманітних інформаційних послуг органами влади, демократизації виборчого процесу, інтеграції зі світовим інформаційним простором тощо. На сучасному етапі розвитку України необхідна науково обґрунтована зміна парадигми інформаційного забезпечення всіх ешелонів державної влади, яка передбачає широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, передусім Інтернету, на всіх рівнях державного управління, перехід усіх державних структур на електронний документообіг, об’єднання локальних мереж органів влади в інтегровану мережу, доступ державних службовців до Інтернету, а також уможливлення інтерактивної участі громадян у процесі прийняття рішень.
Державна служба в умовах інформаційного суспільства перетворюється на інструмент швидкого реагування на нові умови, фактори та тенденції суспільного розвитку. Одночасно з тенденціями до демократизації влади, підвищення рівня прозорості її діяльності та підзвітності перед громадянами постає вимога інформаційної відкритості органів державної влади.
На сучасному етапі політичних перетворень в Україні невирішеними залишаються питання інформаційно-аналітичної діяльності органів державного управління на місцевому рівні, де найбільше виявляються проблеми відносин держави та суспільства, а також державного управління та місцевого самоврядування.
Основними функціями аналітичної сфери є такі: сприяння побудові системних моделей поведінки; створення простору для внутрішніх та зовнішніх впливів; регламентація характеру, типів взаємодії систем (підсистем) через встановлені правила, принципи державного управління; підтримка динамічної рівноваги (постійний розвиток) соціальної системи через зворотний зв’язок із середовищем та регульованими змінами; запобігання випадковості змін, зумовлених фактором середовища, що ігноруються системою; постійне оцінювання впливів інших систем, їх поведінки й ситуації в цілому.
У просторовому вимірі аналітична робота органів державного управління може бути спрямована на: внутрішнє середовище і на зовнішнє середовище. У часовому вимірі можна вирізняти такі рівні інформаційно-аналітичної роботи: ретроспективний, оперативний, перспективний.
Найпоширенішими джерелами отримання державно-управлінської інформації є: офіційні видання органів державної влади; статистичні дані; засоби масової інформації; бібліотечні фонди; різноманітні інформаційно-довідкові електронні системи, зокрема нормативно-правові; спеціальні соціологічні опитування (на замовлення), професійні консультації та експертизи.
Слід зазначити, що елементами інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування повинні бути бази даних необхідної інформації, системи зв’язку та передачі даних, системи обробки даних, автоматизовані робочі місця державних службовців.
Відповідальним за якість технічного та кадрового забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності є кожен окремий орган влади, що, безумовно, не сприяє інтеграції інформаційно-аналітичної системи. Законодавча база в цій сфері не опрацьована належним чином, зокрема Концепція формування та функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування перебуває лише в стадії розробки.
Регіональна програма інформатизації повинна враховувати ряд напрямів, які складають програму соціально-економічного розвитку регіону. Механізми організації спільної діяльності державної адміністрації області та обласної ради з реалізації Концепції інформатизації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування повинні ґрунтуватися на принципах визначення конкретних завдань та механізмів їх вирішення в затверджених цільових програмах і планах робіт; максимального використання вже існуючих головних розробок, а також програмних, технічних засобів і новітніх інформаційних технологій; існування джерел фінансування в повному обсязі та їх надійності; затвердження термінів отримання кінцевого результату вирішення завдання; тривалості подальшої експлуатації впроваджених проектних рішень; належного рівня підготовленості персоналу розробників і користувачів.
Підкреслимо, що головною проблемою інформатизації влади в Україні залишається не стільки недостатнє фінансування впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в ці органи, скільки проблема його ефективного використання. Проект електронного уряду в Україні вже має певне практичне втілення, інформаційні послуги загального призначення надаються органами виконавчої влади громадянам та юридичним особам з власних веб-сайтів та за допомогою Єдиного веб-порталу.
На жаль, загальний рівень інформатизації аналітичної діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні зараз такий, що, крім проблем власне інтеграції їх інформаційно-аналітичних систем, сьогодні потрібно також вирішувати проблеми створення чи суттєвої модернізації самих об’єктів інтеграції.
На даному етапі розвитку інформаційно-аналітичної системи головними проблемами інтеграції інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування є відсутність нормативно-правових норм щодо регулювання доступу до державних інформаційних ресурсів, регламенту використання та передачі інформації про діяльність органів державної влади і органів місцевого самоврядування; відсутність інформаційного базису у вигляді державних кадастрів, реєстрів та регістрів інформаційних ресурсів з інформацією про земельні і природні ресурси, об’єкти нерухомості, населення, юридичних осіб тощо; відставання технологізації процесів управлінської діяльності від сучасних потреб державного управління й сучасного рівня розвитку інформаційних технологій; нерозвиненість «публічної влади», прямих та зворотних інформаційних зв’язків органів державної влади і органів місцевого самоврядування з громадськістю та різноманітними недержавними джерелами масової інформації.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України “Про державну таємницю”//Відомості Верховної Ради України. – N 2592-VI, від 07.10.2010
2.    Закон України “Про інформаційні агентства”//Відомості Верховної Ради України. – N 15, ст.230, від 11.12.2003.
3.    Проект Закону України “Про мови в Україні”. –  N 1015-3, від 07.09.2010 р.
4.    Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні.
– К.: Ін Юре, 1997.
5.    Административное право зарубежных стран / Ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатина. – Москва: Спарк, 2003.
6.    Адміністративне право України. Академічний курс. У 2 т. – Т. 1. Загальна частина. – К.: «Юридична думка», 2004.
7.    Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення. Курс лекцій. – М.: Юрид. лит., 1997.
8.    Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 328 c.
9.    Бандурка О. О. Державне управління проблеми уточнення поняття та визначення меж його використання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 3. – С. 26-32.
10.    Бородянський Ю., Саєнко Ю. Аналіз соціальних ситуацій: міждисциплінарність, адекватність, інформаційна повнота // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2000. - № 2. - С. 33-42.
11.    Глазунова Н. И. Система государственного управлення. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
12.    Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики /За заг. ред. В. Б. Авер’яно-ва. – К.: Факт, 2003.
13.    Державне управління: Словник-довідник / Уклад.: В.Д.Бакуменко та ін.; За заг. ред. В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.
14.    Державне управління: теорія і практика / Ред. В. Б. Авер’янов. – К.: Юрінком інтер, 1998.
15.    Дєгтяр А. О. Аналітично-організаційне забезпечення прийняття та реалізації державно-управлінських рішень: дис...д-ра наук з держ. управління: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2005.
16.    Дєгтяр А.О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення. - Х.: Вид-во ХарPI НАДУ “Магістр”, 2004. - 224 с.
17.    Дрешпак В.М. Прес-служба установи, організації, підприємства: Навч. посіб. - Д.: Журфонд, 2006. - 124 с.
18.    Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. - Ростов н/Д.: Изд. центр “МарТ”, 2000. - 448 с.
19.    Ібрагімова І.М. Інформаційна підтримка державного управління в Україні: основні засади та перспективи // Держ. упр. в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади / За ред. Н.Р.Нижник, В.М.Олуйка. - Л.: Львів. політехніка, 2002. - С. 306-319.
20.    Інформаційно-аналітичне забезпечення районної державної адміністрації: Аналіт. звіт. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. - 12 с.
21.    Кампо В. М., Нижник Н. Р. , Шльоер Б. П. Становлення нового адміністративного права України. – К.: Юридична книга, 2000.
22.    Коваль Р.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади /Р.А. Коваль //Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – № 1 (113).
23.    Ковальський В. С. Суд, правоохоронні та право-захисні органи України. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
24.    Концепція адміністративної реформи в Україні. – К., 1998.
25.    Лебедев П. Н. Социальное управление. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1982.
26.    Липовська Н. Особливості управління комунікаційним простором у державній митній службі // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ УАДУ, 2003. - № 2 (12). - С. 154-171.
27.    Мартиненко В. Соціальні системи: формування, розвиток, управління // Вісн. УАДУ. - 2002. - № 2. - С. 29-33.
28.    Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: Монографія / А.О.Дєгтяр, О.Ю.Амосов, В.М.Мартиненко та ін.; За заг. ред. А.О.Дєгтяра. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. - 300 с.
29.    Мосов С. Принципи самоорганізації і підхід до їх реалізації у процесі державного управління // Вісн. УАДУ. - 2001. - № 2. - Ч. 1. - С. 93-99.
30.    Нижник Н., Мосов С. Формування рішень органами державного управління // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 2. - С. 13-18.
31.    Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.
32.    Пал Л. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І.Дзюб. - К.: Основи, 1999. - 422 с.
33.    Почепцов Г.Г. Разведывательные методы анализа для системы принятия решений // Теория и практика управления. - 2004. - № 12. - С. 2-6.
34.    Ребкало В.А., Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Політична аналітика та прогнозування: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 60 с.
35.    Реформування державного управління в Україні: проблеми та перспективи (В. В. Цвєтков, керівник авт. кол.). – К.: Оріяни, 1998.
36.    Романов В.Є., Рудік О.М., Брус Т.М. Вступ до аналізу державної політики. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. - 238 с.
37.    Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1991. - 224 с.
38.    Саймон Г. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: Пер. з англ. - Вид. перероб. і доп. - К.: АртЕк, 2001. - 392 с.
39.    Соціальне управління. Упоряд.: В. О. Тихонович та ін. – К.: Політвидав України, 1986.
40.    Телешун С.О. та ін. /С.О. Телешун //Політична аналітика в системі публічного управління. – К., 2008. – с. 38-41.
41.    Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Харків: Право, 1996.
42.    Проект Концепції формування та функціонування інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.