Інфраструктура ринку, проблеми її формування в Україні

Зміст


Вступ 3
Розділ І.Поняття ринку та ринкової інфраструктури 
1.1 Загальне поняття про ринок 
1.2 Характеристика ринкової інфраструктури 
Розділ ІІ Проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні 
Висновки  32
Список використаних джерел та літератури  34
 

Висновки

Отже, провівши дане дослідження ми можемо зробити наступні висновки:
Найважливішим атрибутом ринкової системи господарювання є ринок. Його часто визначають як сферу обміну, у якій здійснюються угоди купівлі і продажу товарів і послуг. Також можна виділити ще одне розуміння ринку – як форми організації і функціонування економічних зв’язків господарюючих суб’єктів, що ґрунтуються на принципах вільної купівлі-продажу, і як суспільної форми функціонування економіки, за якої забезпечується взаємодія виробництва і споживання, прямий і зворотній вплив на виробництва і споживання.
Зазначимо, що об’єктивними умовами існування і функціонування ринку є товарне виробництво – основа ринкової економіки, суспільний поділ праці, економічна відокремленість виробників, базою якої є економічна конкуренція між відокремленими, самобутніми суб’єктами господарювання, існування відповідної структури та інфраструктури, стійкої фінансової і грошової систем, наявність правової бази, що сприяє створенню і постійному відновленню відповідного ринкового середовища і психологічного клімату.
Щодо структури ринку, то її розглядають з різних точок зору, що пов’язано зі складною системою господарських відносин. Залежно від економічного призначення розрізняють ринок ресурсів ( засобів виробництва),ринок продуктів(предметів споживання),ринок праці(робочої сили) та ринок капіталів (грошовий).
Структура ринку з точки зору територіального підходу являє собою : внутрішній ринок – місцевий, регіональний, національний, зовнішній ринок – транснаціональний та світовий.
З урахуванням конкретних видів товарів і послуг виділяють ринок спеціалізованих товарів (промислових, продовольчих, комп’ютерів, бавовни, цукру та ін.) та ринок спеціалізованих послуг (страхування, консультативні послуги тощо).
Варто зазначити, що свої функції ринок виконує через розгалужену інфраструктуру: товарні, фондові та валютні біржі, торгово-збутові фірми, банки тощо. Між ступенем розвитку ринку та його інфраструктурою існує пряма залежність – чим більше розвинута інфраструктура, тим розвинутіший ринок.
Слід також підкреслити, що Україні, в сучасних умовах, як і іншим постсоціалістичним країнам, що переходять до ринкової економіки, необхідне ринкове регулювання, в тому числі щодо ціноутворення.
Конкуренція, а також вільне ціноутворення – необхідні інститути ринку, не можуть функціонувати через відсутність бірж, інформаційно-комерційних, оптових та постачальницьких організацій, пунктів прокату, культури введення ринкової економіки. Відсутність ведення культури ринкової економіки пов’язане з нестачею досвіду роботи і кадрів.
Так створення ринкової інфраструктури відбувається дуже повільно, з великим відхиленням. Товарних бірж, наприклад, у нас засновано більше, ніж у США або в будь-якій іншій країні. Проте процес формування ринкової інфраструктури відбувається, його треба прискорювати. Набувають досвіду і кадри, що працюють в інститутах ринку.
Для того щоб суб'єкти національного ринку не тільки мали ринкову інфраструктуру, право власності на засоби виробництва і продукцію, а й могли реалізувати це право, крім економічних потрібні ще й правові передумови. Ось чому в країні йде процес відпрацювання і прийняття юридичних законів, які сприяють формуванню ринкового середовища. Проте він іде повільно, часто в прийняті закони вносяться суттєві зміни, відсутня узгодженість законодавчих актів. Все це гальмує ринкові перетворення. Юридичні закони мають відображати реалії економічного життя, бути націленими на відтворення конкурентного середовища. Слід відпрацювати механізм реалізації цих законів.
Відтворюючи ринкові інститути, не можна забувати, що ринок будують люди, від їхньої свідомості, бажання, розуміння залежить дуже багато. Якщо суспільна свідомість не буде настроєна на ринкову хвилю, то ринок будуватись не буде. Цей процес може затягтись, а то й піти у якомусь іншому напрямі. Слід врахувати, що психологічний стан наших людей нині досить складний і суперечливий. Вони не тільки мало знають про ринок, а й вважають, що держава кинула їх напризволяще. У такій обстановці вибір моделі й шляху побудови ринку має надзвичайно важливе значення.

 
Список використаних джерел

1.    Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші, фінанси, кредит. – К., 2002. – 390 с.
2.    Башнянин Г.І. та інш. Політична економія,Ч1. – К., 1997. – 319 с.
3.    Біляцький С. Політика і час. – 1998. - №7. – с. 13-20
4.    Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. – К.: Либідь, 1995. – 420 с.
5.    Бровкова Е. Г. Продивус И. П. Финансово-кредитная система государства. – К., 1997. – 298 с.
6.    Бровкова Е.Г., Продус И.П. Финансово-кредитная система государства. – К., 1997. – 281 с.
7.    Василик О. Д. Державні фінанси України Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 329 с.
8.    Васюренко О.В. Банківські операції: Навч.посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 255с.
9.    Гаврилишин О.Ю. Основні елементи теорії ринкової системи. – К., 1992. – 198 с.
10.    Гальчинський А.С. Основи економічної теорії. - К.: Вища школа, 1995. 410 с.
11.    Государственные финансы: Учеб. Пособие / ІІод ред. В.М.Федосова, С.Я. Огородника, В.Н. Суторминой. – К.: Либідь, 1991. – 345 с.
12.    Грозєан, Рене Клаус. Як працювати з банком: Успіх роботи з банком – кредити, грошові вклади, платіжки або перекази / Пер. З нім. – К.: Основи, 1998. – 343 с.
13.    Гроші та кредит / Авт. кол.: За ред. М.І. Савлука. – К.: Либідь, 1992. – 286 с.
14.    Гроші та кредит: Підручник / За ред. Професора Б.С.Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404с.
15.    Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесс в Украине. – Днепропетровск, 2001. – 311 с.
16.    Економічний тлумачний словник: Власність, приватизація, ринок цінних паперіву (українсько-англійсько-російський)/ Л.М.Алексєєнко, В.М. Олексієнко. – Тернопіль: Астон, 2003. – 672с.
17.    Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. – М.: Банки и биржи, 1995. – 412 с.
18.    Заблоцький Б.Ф.Перехідна економіка:Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. – 512с.
19.    Задея А.А.,Петруня Ю.Е. Основы экономики. - К., 1997. – 512 с.
20.    Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки. – К., 1998. – 361 с.
21.    Костіна Н.І. Гроші та грошова політика. – К.: НІОС, 2001. – 281 с.
22.    Любунь О.С., Любунь В.С., Іванець І.В. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351с.
23.    Маслова С.О. Гроші.Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336с.
24.    Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. – К., 1998. – 352 с.
25.    Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред.проф. Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 304с.
26.    Общая теория финансов: Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 481 с.
27.    Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). – К.: КНЕУ, 1999. – 291 с.
28.    Основи економічної теорії / за ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. –  К.: Вища школа, 1997. – 371 с.
29.    Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
30.    Основы банковского дела./ Под редакцией д-ра экон. Наук Мороза А.Н. – К.: Издательство «Либра», 1994. – 330с.
31.    Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави – К.: НІОС, 1998. – 271 с.
32.    Сабанти Б.М. Теория финансов: Учеб. Пособие. - М.: Менеджер, 1998. – 311 с.
33.    Сало І.В. Фінансово-кредитна система України та перспективи її розвитку. – К.: Наук. Думка, 2005. – 317 с.
34.    Степанишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 112с.
35.    Сумароков В.М. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 341 с.
36.    Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко. – Минск: Вышейш. шк., 1997. – 429 с.
37.    Тиркало Р.І., Щибиволюк З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навч.посібник, - К.: „Слобожанщина”, 1999. – 236с.