Злочини проти порядку підлеглості і військової честі

дипломна робота, 60 сторінок

У висновках, що завершують роботу, підведені підсумки проведеного дослідження, внесено конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального законодавства і практики його застосування, які викладено в тексті, що, зокрема, стосуються:
• уточнення поняття військового злочину;
• більш чіткого визначення суб'єкта військового злочину;
• врегулювання питань кримінальної відповідальності за військові злочини осіб, незаконно призваних на військову службу;
Підводячи підсумки викладеного у роботі, необхідно зазначити що у ній обґрунтовано ряд таких положень, що є або новими, або відмінними від відомих раніше, які мають значення для кримінально-правової науки і практики, як-от:
1.    Пропонується уточнити зміст ч. 1 ст. 401 нового КК "Поняття військового злочину", зазначивши в ній усі необхідні ознаки і викласти в наступній редакції: "Військовим злочином визнається винне суспільне небезпечне діяння проти встановленого законодавством України порядку несення або проходження військової служби, вчинене військовослужбовцем або військовозобов'язаним, призваним на навчальні (перевірочні) або спеціальні збори, передбачене і карне за статтями цього розділу".
2.    У частині 2 статті 401 КК дати чітке визначення спеціального суб'єкта військового злочину як "громадянина України, якого призвано на військову службу до Збройних Сил та інші військові формування України на підставі Закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", що проходить її згідно з Положенням про проходження військової служби і військових статутів, а також громадянина України, який перебуває у запасі, під час проходження ним військових зборів".
3.    Доповнити розділ 19 Особливої частини КК новою статтею, що розкриває особливості відповідальності співучасників у військовому злочині, виклавши її в наступній редакції: "Особа, що не є суб'єктом військового злочину, не може бути його виконавцем і за співучасть у діяннях, передбачених даним розділом, несе відповідальність як організатор, підмовник або посібник. У військових злочинах з подвоєнням спеціального суб'єкта, військовослужбовець, що не володіє спеціальними ознаками, передбаченими цими статтями, не може бути їх виконавцем і при співучасті несе відповідальність як організатор, підмовник або посібник. Командир (начальник), що є організатором або активним учасником військового злочину разом із підлеглими, несе відповідальність як за співучасть у вчиненому військовому діянні, так і за військовий посадовий злочин", у зв'язку з чим виключити ч. З ст. 401 названого кодексу.
4.    Враховуючи той факт, що навчання в середніх загальноосвітніх закладах здійснюється 12 років та необхідності достатньої підготовки призовників до проходження військової служби, до абзацу 3 ч. 1 ст. 20 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу” внести зміни щодо віку, з якого призовники можуть прийматися на військову службу і бути зараховані на навчання до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних   закладів   України, замінивши цифру “17” на “18”.
Отже, поставленні завдання можна вважати виконаними. Під час написання роботи крім зазначених результатів можна також прослідкувати логічну характеристику кожного елементу складу злочину. Характеристику об’єкта та об’єктивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної сторони вчинення злочину. Також, як підсумок, варто зауважити, що серед досліджуваних злочинів, суб’єктивна сторона, в більшості випадків, полягає в прямому умислі, тобто особа усвідомлює та бажає певних результатів від вчинюваного.
Результати даної роботи можна вважати нормотворчо, правозастосовчо та навчально значимими. Матеріали роботи можуть бути також використані в процесі подальшої наукової розробки, теоретичного дослідження інституту військових злочинів і практичного його застосування. Розроблені положення щодо правових підстав військового злочину можуть бути використані в теоретичних розробках, які в цілому стосуються військового права

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1)    Конституція України // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. 60 c.
2)    Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – С. 401.
3)    Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2005. - № 30. С. 1165.
4)    Про Прикордонні війська України: Закон України від 4 листопада 1991р. // Відомості Верховної Ради. -1991. - №24. - С. 35.
5)    Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - №11. - С. 1.
6)    Про Службу безпеки України Закон України: від 25 березня 1992р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - №18. - С. 12.
7)    Про загальний військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №43-44. – С. 29.
8)    Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - №24. - С. 17.
9)    Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб Закон України: від 4 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - №25. – С.31.
10)    Про участь України в міжнародних миротворчих операціях: Закон України від 23 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради. - 1999р. - №22. - С. 23.
11)     Про внесення змін до Закону України про прокуратуру від 28 грудня 2007р. // Відомості Верховної Ради. - 2000. - №43. – С. 46.
12)    Про схвалення рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй в Сьєрра-Леоне : Закон України від 14 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради. - 2000. - №12. - С. 44.
13)    Про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України: Указ Президента України від 1 лютого 2007 р. // Відомості Верховної Ради. – 2007. - № 66. – С. 23.
14)    Угода між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1991р. // Ратифікована Україною 24 березня 1999 р. -  С. 19.
15)    Угода між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях Під егідою міжнародних організацій від 26 листопада 1997 р. // Ратифікована Україною 6 квітня 2000 р. С. 45.
16)    Вирок Військового місцевого суду Київського гарнізону від 13 липня 2007 р. [Матеріали кримінальної справи №1-74/07] // Архів Військового місцевого суду Київського гарнізону за 2007 рік.
17)    Вирок Військового місцевого суду Київського гарнізону від 14 серпня 2007 р. [Матеріали кримінальної справи №1-88/07]  // Архів Військового місцевого суду Київського гарнізону за 2007 рік.
18)    Вирок Військового місцевого суду Київського гарнізону від 16 серпня 2007 р. [Матеріали кримінальної справи №1-91/07] // Архів Військового місцевого суду Київського гарнізону за 2007 рік.
19)    Вирок Військового місцевого суду Київського гарнізону від 5 вересня 2007 р. [Матеріали кримінальної справи №1-95/07] // Архів Військового місцевого суду Київського гарнізону за 2007 рік.
20)    Законодавство України з питань військової сфери: Зб. законів та інших нормативно-правових актів: Кн. ІІ. - К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 37-53.
21)    Статут внутрішньої служби Збройних Сил України // Статути Збройних Сил України. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 28.
22)    Ахметшин Х.М. Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений / Преступления против военной службы. Учебн. / Н.А. Петухова. - М., 2002. – C. 38-39.
23)    Ахметшин Х. М. Преступления против военной службы / Уголовное право: Учебн. / Х. М. Ахметшин. - М., 2002. – С. 38-39.
24)    Архунов Р. Д. Советское уголовное право: Часть Общая: Учебн. / Р.Д. Архунов. - М., 1982. – С. 159.
25)    Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник. /  М.І. Бажанова, В.В. Стасиша, В.Я. Тація. – К. : Юрінком Інтер. –  2001. -  494 с.
26)    Бондарєв В.В. Насильство серед військовослужбовців (поняття, характеристика, причини та попередження): Монографія. - К. : ІнЮре, 2002. – C. 63—64.
27)    Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне право України / В.М. Бовсуновського. - К. : Либідь, 1995. - С. 405.
28)    Волостнов П.А. Преступления против военной службы / Уголовное право: Особенная часть: Учебн. / И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. -  М., 1997. - 718-719 с.
29)    Гнений В.Ф. Право військової сфери / В.Ф. Гнений.- К. : ІнЮре, 2006. – 8 с.
30)    Давиденко В.С. Основи методики розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості: дис…. канд. юрид. наук.- К., 2006. – 21–22 с.
31)    Дрига М.Д., Кравченко В.І. Військові злочини: Коментар законодавства. – К. : ІнЮре, 2003. – С. 122.
32)    Дячук С.І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) / Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / В.Г. Гончаренка, П.П. Андрушка: У 3-х кн. / Кн. 3 : Особлива частина: Коментарі до статей 401 - 407 Кримінального кодексу України. - К. : Либідь, 2005. – 1406 с.
33)    Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) / Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К. : Фоліо, 2002. – 1000 с.
34)    Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х. : Одіссей, 2006. – С. 1148.
35)    Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива. Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – К. : ІнЮре, 2001. – С. 92.
36)    Мельник М.І., Хавронюк М.І. Кримінальний Кодекс України / Науково-практичний коментар / М.І. Хавронюк – К. : ІнЮре, 2002. – С. 980.
37)    Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / В.Г. Гончаренка, П.П. Андрушка: У 3-х кн. / Кн. 3 : Особлива частина: Коментарі до статей 403—406 Кримінального кодексу України. - К., 2005. – 469 с.
38)    Панов М.І., Харитонов С.О. Розділ XIX. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) / Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Х. : Одіссей, 2003. - С. 405.
39)    Хавронюк М.І. Військові злочини: Коментар законодавства / М.Д. Дрига, В.І. Кравченко. – С. 87-88.
40)    Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне право України / В.М. Бовсуновського. - К. : Либідь, 1995. – 408 с.
41)    Хазіна М.І. Кримінальне право України / М.Чернишова, М.Володька. -  К. : Либідь, 2002. – 980 с.
42)    Шевченко Т.А. Право військової сфери // Адвокат. - 2006. - №12. – С. 16.
43)    Милославська Л.А. Статус військовослужбовців в Україні / Л.А.Милославська // Адвокат. - 2006. - №11. - 28 c.
44)    Пашинський В.А. Нормативно-правові гарантії забезпечення прав військовослужбовців в Україні / В.А.Пашинський // Право України. - 2005. - №5. – 34 c.
45)    Сміттієнко З.В. Народна армія / Р. І. Назаренко  // 13 травня. - 2006. - № 84-85. – 35 с.