.

Агропромислова політика

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 5
1.1. Загальна характеристика агропромислового комплексу України 5
1.2. Основні засади агропромислової політики України 8
1.3.  Суть поняття ринкового попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції та їх вплив на агропромислову політику 11
РОЗДІЛ2. МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 15
2.1. Аналіз наявних математичних моделей дослідження галузей сільського господарства 15
2.2. Модель «Попиту і пропозиції» 19
2.3. Переваги та недоліки обраної математичної моделі 23
РОЗДЛ 3. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ОБЧИСЛЕННЯ МОДЕЛІ 26
3.1. Оцінка попиту і пропозиції на ринку молока в Україні та перевірка моделі «попиту і пропозиції» на практиці 26
3.2. Прогнозування попиту та  пропозиції на ринку молока  в Україні 
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
ДОДАТКИ 42

ВИСНОВКИ
  Агропромисловий комплекс є одним з найбільш важливих секторів економіки України, де формується основна частина продовольчих ресурсів. Агропромисловий комплекс – це сукупність виробничо взаємопов’язаних підприємств з вирощування, зберігання, заготівлі, транспортування, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції, а також обслуговуючих та допоміжних підприємств та організацій.
Аграрний сектор у всьому світі – важливий сектор економіки, де державне втручання є швидше закономірністю, ніж винятком. Такі дії держави називаються її аграрною політикою. Політика характеризується цілеспрямованими, послідовними діями, на відміну від випадкових і непостійних видів діяльності, які притаманні приватній фірмі або індивідууму. Політика включає планування, що базується на певних звичаях, цінностях та цілях, а також на порівнянні витрат і прибутків, пов’язаних з прийняттям того чи іншого плану.   
 Агропромислова політика –   сукупність заходів щодо розвитку аграрного сектора економіки, які здійснює держава в галузі аграрних відносин, пов'язаних з володінням і користуванням землею як основним засобом виробництва у сільському
господарстві; складова частина загальної економічної політики держави.
      Сільське господарство, як ні жодна інша галузь народного господарства, навіть за наявності дійового державного регулювання, найменше відійшло від середовища чистої конкуренції. У даній галузі функціонує багато підприємств, а тому кожне з них, виробляючи, як правило, однорідну продукцію, не в змозі впливати на бажані для них зрушення у попиті і пропозиції, а отже, і на ціну. Попит і пропозиція є одними з головних складових мікроекономіки як науки, так і економіки в цілому.   
Під математичним моделюванням ми розуміємо метод дослідження процесів або явищ шляхом побудови їхніх математичних моделей і дослідження цих процесів. В основу методу покладено адекватність між змінними складеного рівняння і досліджуваного процесу. Зрозуміло, що на практиці ці процеси не будуть абсолютно ідентичні. У даній курсовій ми розглянули модель конкурентної рівноваги Вальраса і її модифіковану модель – модель Ерроу-Дебре, але дані моделі не повністю відповідають повному дослідженню сільського господарства, адже ми будемо аналізувати лише одну галузь АПК, але дані моделі не задовільнили усі вимоги.
Тому ми обрали модель «попиту і пропозиції», для дослідження ринку молока та молочної продукції в Україні. Для якої ми записали функція попиту описується  рівнянням:    QD=a–b•P  та функцію пропозиції QS= c+d•P, для яких зобразили графічне відображення. Взаємодія попиту і пропонування визначає ринкову рівновагу. Ринкова рівновага – це стан ринку, за якого обсяги попиту та пропонування збігаються. Взаємодія попиту і пропонування визначає ринкову рівновагу. Маючи рівняння попиту і пропозиції ми склали  з них систему pозв’язавши, яку ми отримаємо рівноважну ціну та рівноважний обсяг.
        Отже, перевагами моделі «попиту і пропозиції» можна назвати: дослідження попиту і пропозиції та встановлення рівноваги на ринку на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною проблемою; модель охоплює вивчення багатьох факторів;
економічна модель попиту і пропозиції прагне пояснити ціни і кількості товарів, обмінюваних на ринку за певний період; попит і пропозиція є визначальними у дослідженні поведінки споживачів і виробників; вивчення поведінки великої кількості суб’єктів на ринку сільського господарства.
 Отже, застосування обраної моделі для подальшого вивчення ринку молока і молочної продукції, з його перевагами та недоліками  дасть нам змогу дослідити і оцінити усі аспекти, фактори та й загальну ситуацію цієї галузі, що стосується ціни продукції, а також її вплив на збільшення чи зменшення обсягу попиту і пропозиції і побачити чи були моменти досягнення рівноваги і за яких момент.    На сьогодні аграрна політика і політика держави зокрема на ринку молока та молочних продуктів є досить жорсткою. Регулюванню підлягають, зокрема, такі аспекти, як збирання молочної сировини, переробка, збут, ціноутворення та рентабельність. Таке регулювання покликане, передусім, сприяти розвитку сільського господарства України через застосування дотаційних, квотних та інших важелів. Молокопереробна галузь як і харчова промисловість загалом є однією з галузей, що найдинамічніше та найстабільніше розвиваються
 За даними попиту і пропозиції ми проаналізували динаміку попиту і пропозиції молока і молочних продуктів за 1997 – 2008 роки і побачили тенденцію до підвищення ціни та зниження обсягів попиту і пропозиції, що викликано рядом факторів серед яких: спричинено кризою на молочному ринку у 2006 році, у 2007 році посуха, 2008 рік – економічна криза, а також критичне зменшення поголів’я худоби, що в свою чергу зменшує і виробництво молока. А ресурси зростають в ціні, що і призводить до росту ціни на молоко. Але головною причиною, даної ситуації є зменшення попиту на молоко, що супроводжується збільшенням ціни на товар і  випереджаючим зменшенням пропозиції.
Після чого ми побудували модель «попиту і пропозиції», побачили, що          модель попиту і пропозиції описує реальні показники із значними відхиленнями, причиною цього можна назвати вплив таких факторів, які не враховуються у даній моделі : зменшення рівня доходності споживачів, зниження чисельності населення, що звичайно призводить до спаду попиту і пропозиції, а також ціна і наявність товарів замінників, не менш важливою причиною є нестабільність економіки, яку на даний час не можливо змоделювати і спрогнозувати, це ж стосується і будь – яких процесів, які відбуваються в країні. А також знайшли рівноважну ціну, яка дорівнює 210.98 грн. за тонну, що є досить низькою та рівноважний обсяг молочної продукції 35406,71тис.тонн.  За даними моделі та показниками середнього рівня ціни помісячно ми зробили прогноз, за яким ми могли спостерігати спад ціни до рівня 631,97грн. за тонну.
     Підсумовуючи все вище сказане можна сказати, що аграрна політика існує тому що існує уряд. Вона – невід’ємна складова державного устрою. Певний вид політики повинен прийматися й застосовуватися тоді, коли цього бажає більшість членів суспільства, яка голосувала за політичних кандидатів, що поділяють думку своїх виборців і спроможні сформувати організації, які через політичні процеси досягнуть поставленої мети. Ось чому ми маємо аграрну політику й чому так важливо її вивчати. Невід’ємною складовою якої є агропромисловий комплекс,  який визначає соціально-економічний розвиток країни та  рівень життя населення, саме тому АПК  є важливою ланкою економіки і мусить мати пріоритетний розвиток.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бокс Дж., Дженкинс Р. "Аналіз часових рядів. Прогноз і управління" – М.:  Мир, 1994 р.
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – К.: Альтернативи, 2003. – 610 с.
3. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.
4.Воробйов Є. М., Гриценко А. А., Лісовиць-кий В. М., Соболев В. М. Економічна теорія Посібник вищої школи.- Харків-Київ, 2003.- 704 с.
5. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. Навчально-методичний посібник. Київ: ЦУЛ, 2002, 236 с.
6. Дорогунцов С. І. , Пітюренко Ю. І. , Олійник Я. Б. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /— К.: КНЕУ, 2000. — 364 с.
7. Дорогунцов С.І., Заєць Т.І., Пітюренко Ю.І. РПС і регіональна економіка: Підручник. К.: КНЕУ, 2005 – 988с.
8. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.
9. Качан Є.П., Царик Т.Є. Ткач Д.В. Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник-К: Видавницький дім «Юридична книга», 2005 – 704с.
10.Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенов В.Ф. РПС: Підручник. За ред.. К.:Товариство «Знання», 1998. – 546с. (332-334)
11. Наконечний С. І., Савіна С. С. Математичне програмування: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 452 с.
12.Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —    280 с.
13.Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с
14.Равікович Є. І. Макроекономічне прогнозування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 139 с.
15.Осауленко О. Г.. Статистичний щорічник України за 2007рік : сборник / Держ. комітет статистики України ; ред. - Київ : Консультант, 2008. - 571 с.
16.Осовська Г.В., Юмкевич О.О., Завадський Й.С. Економічний словник. – К.: Кондор, 2007. -358с.
17.Семюельсон Пол А., Нордгауз Вильям Д. Мікроекономіка / Пер. З англ. С.Панчишин – К.: Основи, 1998. – 676с.
18.Соболь С.І. Аграрна політика України. – К., 2004.
19.Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І Розміщення продуктивних сил: Посібник . - К., 2000 - 264 с.
20.Закон України «Про молоко та молочні продукти» № 1870-IV від 24.05.2004 року.