Характеристика фразеологізмів з компонентами-назвами природного явища

курсова робота без вступу та змісту - 36 сторінок
Список використаної літератури
1. Амосова Н.Н. Основи английской фразеологии.- Л., 1963.- 114 с.
2. Антипов, Олександр Геннадьевич Морфонологическая категоризація словотворчої форми: Кемерово, 2002. - 65 с.
3. Архипова, Лідія Валентинівна Риторичний прийом автоінтерпретації як засіб організації дискурсу : На матеріалі англійської наукової прози: Спб., 2002. - 82 с.
4. Афоненкова, Ольга Євгенівна Идиоматичность складних слів і словосполучень структурного типу N+N : На матеріалі газетно-журнальних публікацій канадського варіанта сучасної англійської мови: Н. Новгород, 2002. - 132 с.
5. Бабаскина, Ольга В'ячеславівна Зоосемантичні фразеологічні одиниці в сучасній англійській мові: Лінгвокультурологічний і прагматичний підходи: Тула, 2002. - 98 с.
6. Балеевских, Ксенія Вікторівна Мова як експлікація культурного досвіду письменника-білінгва: А. Макина: Ярославль, 2002. - 63 с.
7. Бутов, В'ячеслав Миколайович Шляхи і способи збагачення суспільно-політичної лексики і фразеологія англійської мови кінця XX сторіччя: Запоріжжя, 2002. - 74 с.
8. Варлакова, Тетяна В'ячеславівна Багаточленні омонімічні фразеологічні ряди в структурному і семантичному аспектах: Омськ, 2002. - 85 с.
9. Вайнрах У. Язьїковьіе контакти: состояние и проблеми исследования. - К.: Вища школа, 1979. - 234 с.
10. Вежбицкая А. Язьїк. Культура. Познане. - М.: Наука, 1996. - 367 с.
11. Верещагін Е., Костомаров В. Язьік и культура. - М.: Руський язьік, 1990. -456 с.
12. Вяселева, Раїса Равилевна Джерела і розвиток лінгвістичної теорії У. Д. Уитни: Волгоград, 2002.
13. Гамзюк М. В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць.- К., 2000.
14. Германова Н.Н. Національний менталітет в призмі мовного етикету //Россия і Захід: діалог культур. (Матеріали 2-й міжнародної конференції 28-30 листопада 1995г.). - М., 1996. - 398 с.
15. Германова Н.Н. Національний менталітет в призмі мовного етикету //Россия і Захід: діалог культур. (Матеріали 2-й міжнародної конференції 28-30 листопада 1995г.). -М., 1996. - 398 с.
16. Глинская, Нзлли Петрівна Юридична термінологія в різних функціональних стилях англійської мови: М., 2002. - 125 с.
17. Дарзаманова, Гульназ Заудатовна Фразеологічні одиниці і паремії з антропонімами в російській, татарській і англійській мовах : Казань, 2002. -95 с.
18. Дементьєва, Маргарита Юріївна Номінативно-когнітивний аспект семантики фразеологізму і слова: М., 2002. - 120 с.
19. Демин Л. Взаимодействие культур и проблема взаимньїх культурних влияний. - М.: Видавництво РУДН, 1999. - 348 с.
20. Дудка М. Формування комунікативно - міжкультурної компетенції у процесі викладання іноземних мов// Методика викладання іноземних мов в Україні: що нового в XXI столітті: Матеріали регіональної науково -методичної конференції. Тернопіль - 1 жовтня 2004р. - 113 с.
21. Ємельянова, Світлана Євгенівна Процеси формування фразеологічної норми в діловій прозі ранненововерхненемецкого періоду: М., 2002. - 75 с.
22. Загрекова Л.В., Николина В.В. Теорія и технологія обучения: Уч. Пос. -М.: Школа, 2004. -157 с.
23. Загриценко, Софія Анатоліївна Ситуаційно-семантичне моделювання фразеологічного коду англійської мови : Самара, 2002. - 80 с.
24. Зайцева, Ніна Григорівна Вепсский дієслово : Порівняльно-порівняльне дослідження : Петрозаводськ, 2002. - 145 с.
25. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті-90-ті роки 20 століття.
26. Зьїкова, Ирина Володимирівна Тендерний компонент у структурі і семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови: М., 2002. - 85 с.
27. Камалетдинова, Альфира Борисовна Іншомовна лексика в сучасних засобах масової комунікації: 1996 - 2001 р. : Уфа, 2002. - 137 с.
28. Коваленко, Катерина Георгіївна Фразеологізм як засіб характеризации моральних якостей особистості: Краснодар, 2002. - 124 с.
29. Костюнина, Олена Євгенівна Структура язикового концепту "володіння" в англійській мові: Спб., 2002. - 64 с.
30. Кочерган В. Загальне мовознавство.- К.: Академія, 2002. - 421 с.
31. Кузнєцова, Ольга Іванівна Семантична відносність лексичних одиниць тематичної групи "атмосферні опади" в англійській і російській мовах (порівняльний аналіз) : Краснодар, 2002. - 164 с.
32. Культуроведчеськіє аспекти мовної освіти: Сб. науч. праць. - М.: Єврошкола, 1998. - 76 с.
33. Кунин А.В. Фразеологія современного английского язика.- М.: 5. Вьісш. школа., 1972.- 324 с.
34. Ляховецький М.В. - Методика навчання іноземних мов. - К.: Ленвіт, 1997.-65 с.
35. Маковский М. М. Удивительньїй мир слов и значений: Иллюзии и парадокси в лексике и семантике.- М., 1989.- 200 с.
36. Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме козволюции // Вопросьі философии.-1998. -№8- 32 с.
37. Павловськая А.В. Етнічні стереотипи і проблеми спілкування культур (Матеріали 2-й міжнародної конференції 28-30 листопада 1995г.). - М., 1996.-С.428-441.
38. Панов М.В. О слове как о единице язика.- М.: Т.2, вьш. 5,1986.- 254 с.
39. Поливанов Е.Д. За марксисткое язьїкознание.- М.: 1957.- 119 с.
40. Прадід Ю.Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень). НАН України, Ін-т української мови // Відп. ред. О.О. Тараненко. - К.; Сімферополь, 1997. -252 с.
41. Сафонова В.В. Вивчення мов міжнародного спілкування в контексті діалогу культур і цивілізацій. - Вороніж: Витоки, 1996, - 237 с.
42. Сафонова В.В. Соціокультурний підхід до навчання іноземним мовам. -М.: Висш. пік., Амськорт интернзшнл, 1991. - 305 с.
43. Смирницкий А.И. Синтаксис английского язьїка.- М.: 1957.- 98 с.
44. Шанский Н.М Лексикология современного русского язьїка.-М.: 1957.— 257 с.
45. Фразеологічний словник української мови. В 2-х. - К.: 200. - 450 с.
46. Фурманова В.П. Філософія міжкультурної освіти і викладання іноземних мов //Россия і Захід: діалог культур. (Матеріали 4-й міжнародної конференції 12-14 січня 1998г.). -М., 1998. -с.474-482.
47. Фурманова В.П. Зтнокультурньїй статус суб'єкта в міжкультурній комунікації //Россия і Захід: діалог культур. (Матеріали 3-й міжнародної конференції 28-30 листопада 1996г.). -М., 1997. -с.351-352.
48. Фурманова В.П. Міжкультурна комунікація і викладання іноземних мов //Россия і Захід: діалог культур. (Матеріали 2-й міжнародної конференції 28-30 листопада 1995г.). - М., 1996. - с.236-242.
49. American Heritage dictionary of idioms. - Boston, New York, 1997. - 729 p.
50. Brown, H.D, 1994 Principles of Language Learning and Teaching, Prentice Hall Regents.
51. Richards, J.C., 1990 The Language Teaching Matrix, Cambridge University Press.
 
 

Студентські статті