Фразеологія творів Остапа Вишні

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 6
1.1 Фразеологія як розділ науки про мову 6
1.2 Джерела української фразеології 7
РОЗДІЛ 2 ФРАЗЕОЛОГІЯ ТВОРІВ ОСТАПА ВИШНІ 11
2.1 Поняття фразеологічної одиниці 11
2.2 Основні групи фразеологізмів на прикладі творів Остапа Вишні 14
2.3 Фразеологічні одиниці з структурою словосполучення і речення 16
2.4 Стилістичне використання фразеологічних одиниць 18
2.5 Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологічних зворотів 19
Висновки 23
Список використаних джерел та літератури 25 

Список використаних джерел та літератури

1.    Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – Х.: Вища шк., 1987.
2.    Ахманова О.С. Некоторые вопросы семантики в современном языкознании.- М.: Высшая школа, 1992. – 235 с.
3.    Березин Ф. М. Історія лінгвістичних вчень. - М.: Отечество, 1975. – 220 с.
4.    Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. - М.: Высшая школа, 1990. – 145 с.
5.    Білоножко В., Гнатюк І. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія. – Х.: ФОЛІО, 1999.
6.    Булашев Г.О. Український народу своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., Фірма “Довіра”, 1992.
7.    Вайнрах У. Языковые контакти: состояние и проблеми исследования. - К.: Вища школа, 1979. - 234 с.
8.    Верещагін Є.М. Костомаров В.Г. Лінгвокраїнознавча теорія слова - М.: Просвещение 1990. – 400 с.
9.    Вишня Остап. Вибрані твори. – К., 2002. – 451 с.
10.    Вопросы образования и развития фразеологических единиц: Сб. статей / Отв. ред. Т.П. Теплякова . – Иркуцк, 1983. – 80 с.
11.    Гамзюк М. В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць.- К., 2000.
12.    Гнатюк В. Українська народна словесність у справі українського етнографічного матеріалу. – Відень, 1916.
13.    Дарзаманова, Гульназ Заудатовна Фразеологічні одиниці і паремії з антропонімами в російській, татарській і англійській мовах : Казань, 2002. -95 с.
14.    Жайворонок В.В. Слово в етнографічному контексті// Мовознавство. – 1996. -- №1. – С. 7 –13.
15.    Коваленко, Катерина Георгіївна Фразеологізм як засіб характеризации моральних якостей особистості: Краснодар, 2002. - 124 с.
16.    Комлєв Н.Г. Компоненти змістової структури фразеологізмів. - М.: Глобус 1989. – 360 с.
17.    Культура і побут населення України: навч. Посібник/ В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, Ф.В.Горленко та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1996.
18.    Леонтьєв А.А. Національно-культурна специфіка мовленнєвої поведінки. - М.: Глобус, 1980. – 450 с.
19.    Медвєдєв Ф.П. Чому ми так говоримо. – 2-е вид.—Х.: Вища шк., 1982.
20.    Рогач О. Етнос. Мова. Фразеологізм. //Дивослово. –1998. -- № 9,С. 14 – 15.
21.    Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К., Наук. Думка, 1973.
22.    Словник фразеологізмів української мови / Уклад. В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104с. – (Словники України).
23.    Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Радян. шк., 1988.
24.    Фразеологічний словник української мови. В 2-х. - К.: 2000. - 450 с.
25.    Хрестоматія української літератури. – К., 2000.
26.    Эльянова Н.М. Крылатые слова, их происхождение и значение: Пособие. – Ленинград, 1971. – 208 с.
 
 

Студентські статті