.

Переклад фразеологізмів, іменникові фразеологізми


Зміст


Вступ 3
Розділ І. Теоретичні аспекти вивчення фразеологізмів 7
1.1 Поняття фразеологічної одиниці 7
1.2 Структурно-семантичні особливості фразеологізмів 11
1.3 Стилістичне значення фразеологічних одиниць в тексті 17
Розділ ІІ Особливості перекладу фразеологізмів 20
2.1 Основні вимоги до перекладу фразеологічних одиниць 20
2.2 Приклади перекладу фразеологізмів 27
Розділ ІІІ. Іменникові фразеологізми 32
3.1 Різні підходи до класифікації фразеологічних одиниць 32
3.2 Фразеологізми з компонентом-назвою природного явища
wind, rain, snow та їхні особливості 38
3.3 Фразеологізми з компонентами-назвами елементів взуття 50
3.4 Фразеологізми з компонентами-назвами елементів одягу 56
Висновки 68
Список використаних джерел та літератури 71
 


Список використаних джерел та літератури


1.    Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. - Л.: Высшая школа 1963. - 452 с.
2.    Англо-русский фразеологический словар./ Сост. А.В. Куниным. - М.: Высшая школа 1970. –450 с..
3.    Антипов, Олександр Геннадьевич Морфонологическая категоризація словотворчої форми: Кемерово, 2002. - 65 с.
4.    Архипова, Лідія Валентинівна Риторичний прийом автоінтерпретації як засіб організації дискурсу : На матеріалі англійської наукової прози: Спб., 2002. - 82 с.
5.    Афоненкова, Ольга Євгенівна Идиоматичность складних слів і словосполучень структурного типу N+N : На матеріалі газетно-журнальних публікацій канадського варіанта сучасної англійської мови: Н. Новгород, 2002. - 132 с.
6.    Ахманова О.С. Некоторые вопросы семантики в современном языкознании.- М.: Высшая школа, 1992. – 235 с.
7.    Бабаскина, Ольга В'ячеславівна Зоосемантичні фразеологічні одиниці в сучасній англійській мові: Лінгвокультурологічний і прагматичний підходи: Тула, 2002. - 98 с.
8.    Балеевских, Ксенія Вікторівна Мова як експлікація культурного досвіду письменника-білінгва: А. Макина: Ярославль, 2002. - 63 с.
9.    Березин Ф. М. Історія лінгвістичних вчень. - М.: Отечество, 1975. – 220 с.
10.    Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. - М.: Высшая школа, 1990. – 145 с.
11.    Бутов, В'ячеслав Миколайович Шляхи і способи збагачення суспільно-політичної лексики і фразеологія англійської мови кінця XX сторіччя: Запоріжжя, 2002. - 74 с.
12.    Вайнрах У. Языковые контакти: состояние и проблеми исследования. - К.: Вища школа, 1979. - 234 с.
13.    Варлакова, Тетяна В'ячеславівна Багаточленні омонімічні фразеологічні ряди в структурному і семантичному аспектах: Омськ, 2002. - 85 с.
14.    Вежбицкая А. Язык. Культура. Познане. - М.: Наука, 1996. - 367 с.
15.    Верещагін Є.М. Костомаров В.Г. Лінгвокраїнознавча теорія слова - М.: Просвещение 1990. – 400 с.
16.    Вяселева, Раїса Равилевна Джерела і розвиток лінгвістичної теорії У. Д. Уитни: Волгоград, 2002.
17.    Гамзюк М. В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць.- К., 2000.
18.    Германова Н.Н. Національний менталітет в призмі мовного етикету //Россия і Захід: діалог культур. (Матеріали 2-й міжнародної конференції 28-30 листопада 1995г.). - М., 1996. - 398 с.
19.    Глинская, Нзлли Петрівна Юридична термінологія в різних функціональних стилях англійської мови: М., 2002. - 125 с.
20.    Головин Б. Н. Введение в языкознание.- М.: Высшая школа, 1977. – 215 с.
21.    Дарзаманова, Гульназ Заудатовна Фразеологічні одиниці і паремії з антропонімами в російській, татарській і англійській мовах : Казань, 2002. -95 с.
22.    Дементьєва, Маргарита Юріївна Номінативно-когнітивний аспект семантики фразеологізму і слова: М., 2002. - 120 с.
23.    Демин Л. Взаимодействие культур и проблема взаимных культурних влияний. - М.: Видавництво РУДН, 1999. - 348 с.
24.    Дудка М. Формування комунікативно - міжкультурної компетенції у процесі викладання іноземних мов// Методика викладання іноземних мов в Україні: що нового в XXI столітті: Матеріали регіональної науково -методичної конференції. Тернопіль - 1 жовтня 2004р. - 113 с.
25.    Есперсен О. Философия грамматики.- М. 1958. - 300 с.
26.    Ємельянова, Світлана Євгенівна Процеси формування фразеологічної норми в діловій прозі ранненововерхненемецкого періоду: М., 2002. - 75 с.
27.    Загрекова Л.В., Николина В.В. Теорія и технологія обучения: Уч. Пос. -М.: Школа, 2004. -157 с.
28.    Загриценко, Софія Анатоліївна Ситуаційно-семантичне моделювання фразеологічного коду англійської мови : Самара, 2002. - 80 с.
29.    Зайцева, Ніна Григорівна Вепсский дієслово : Порівняльно-порівняльне дослідження : Петрозаводськ, 2002. - 145 с.
30.    Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті-90-ті роки 20 століття.
31.    Зыкова, Ирина Володимирівна Тендерний компонент у структурі і семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови: М., 2002. - 85 с.
32.    Камалетдинова, Альфира Борисовна Іншомовна лексика в сучасних засобах масової комунікації: 1996 - 2001 р. : Уфа, 2002. - 137 с.
33.    Коваленко, Катерина Георгіївна Фразеологізм як засіб характеризации моральних якостей особистості: Краснодар, 2002. - 124 с.
34.    Кодухов В. И. Общее языкознание. - М.: Высшая школа, 1974. – 200 с.
35.    Комлєв Н.Г. Компоненти змістової структури фразеологізмів. - М.: Глобус 1989. – 360 с.
36.    Кондрашов Н.А. Історія лінгвістичних вчень. – М.: Отечество 1993. – 500 с.
37.    Костюнина, Олена Євгенівна Структура язикового концепту "володіння" в англійській мові: Спб., 2002. - 64 с.
38.    Кочерган В. Загальне мовознавство.- К.: Академія, 2002. - 421 с.
39.    Кузнєцова, Ольга Іванівна Семантична відносність лексичних одиниць тематичної групи "атмосферні опади" в англійській і російській мовах (порівняльний аналіз) : Краснодар, 2002. - 164 с.
40.    Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. 6-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 2005. – 500 с.
41.    Кунин А.В. Фразеологія современного английского язика.- М.: 5. Высш. школа., 1972.- 324 с.
42.    Леонтьєв А.А. Національно-культурна специфіка мовленнєвої поведінки. - М.: Глобус, 1980. – 450 с.
43.    Лінгвістичний енциклопедичний словник. - М.: АСТ, 1990. – 390 с.
44.    Ляховецький М.В. - Методика навчання іноземних мов. - К.: Ленвіт, 1997.-65 с.
45.    Маковский М. М. Удивительный мир слов и значений: Иллюзии и парадокси в лексике и семантике.- М., 1989.- 200 с.
46.    Михайлов Н.Н. Лексика з культурним компонентом значення. – К.: Вища школа 1983. – 160 с.
47.    Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме козволюции // Вопросы философии.-1998. -№8- 32 с.
48.    Павловськая А.В. Етнічні стереотипи і проблеми спілкування культур (Матеріали 2-й міжнародної конференції 28-30 листопада 1995г.). - М., 1996.-С.428-441.
49.    Панов М.В. О слове как о единице язика.- М.: Т.2, вьш. 5,1986.- 254 с.
50.    Поливанов Е.Д. За марксисткое языкознание.- М.: 1957.- 119 с.
51.    Прадід Ю.Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень). НАН України, Ін-т української мови // Відп. ред. О.О. Тараненко. - К.; Сімферополь, 1997. -252 с.
52.    Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию.- М.: Глобус, 1990. – 265 с.
53.    Сафонова В.В. Вивчення мов міжнародного спілкування в контексті діалогу культур і цивілізацій. - Вороніж: Витоки, 1996, - 237 с.
54.    Сафонова В.В. Соціокультурний підхід до навчання іноземним мовам. -М.: Висш. пік., Амськорт интернзшнл, 1991. - 305 с.
55.    Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка.- М.: 1957.- 98 с.
56.    Фразеологічний словник української мови. В 2-х. - К.: 200. - 450 с.
57.    Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. – К., Аконіт – 1999. – 1265 с.
58.    Brown, H.D, 1994 Principles of Language Learning and Teaching, Prentice Hall Regents.
59.    Christine Ammer. The American Heritage Dictionary of Idioms, Boston, New York, 1997.-729 c.