Особливості стилістичної організації політичних текстів та їх вплив на аудиторію

2 ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ\'ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО
АНАЛІЗУ. 8
1.1 Поняття політичного дискурсу  8
1.2 Практика аналізу політичного дискурсу 11
1.3 Політичне красномовство 13
1.4 Класифікація політичних промов 15
1.5 Складові елементи політичних промов 16
1.6 Стилі політичних промов 18
1.7 Роль лінгво-стилістичних засобів у політичних промовах 20
РОЗДІЛ 2 ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ПОЛІТИКА У
ПРОМОВАХ ТОНІ БЛЕРА 23
2.1 Використання метафор у політичних промовах 23
2.2 Когнітивний аспект функціонування метафор як передумова утворення концептів 26
2.3 Групи концептуальних метафор у промовах Тоні Блера 29
2.3.1 Політика - день - ніч/світло - темрява 29
2.3.2 Політика- спорт 31
2.3.3 Політика - навчання 32
РОЗДІЛ З СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАНІ У
ПРОМОВАХ ТОНІ БЛЕРА 34
3.1 Фігури заміщення 34
3.1.1 Гіпербола 35
3.1.2 Літота 37
3.1.3 Епітет 38
3.2 Фігури комбінації 40
3.2.1 Порівняння 41
3.2.2 Синоніми 42


3.2.3 Градація
3.3 Синтактико-стилістичні прийоми 44
3.3.1 Еліпсис .44
3.3.2 Повтор 46
3.3.3 Перечислення 47
3.3.4 Інверсія 47
3.3.5 Риторичне запитання 49
ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54
ДОДАТКИ 58
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Арутюнова Н.Д. Функциональньїе типьі язьїковой метафори // Известие АНССРС. - 1978. - Т. 34. - № 4. - С. 333-361.
2.    Арутюнова Н.Д. Язьік и мир человека. - М.: Язьїки русской культури, 1999. -896 с.
3.    Баранов А.Н., Казакевич Е.Г. Парламентские дебати: Традиции и новации. -М: Знання, 1991.-63 с.
4.    Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику - М.: Здиториал, 2003. -358 с.
5.    Блек М. Метафорьі // Теория метафори. - М: Прогресе, 1990. - С. 153-172.
6.    Борисньов С.В. Соціологія комунікації. - К.: Наукова думка, 1993. - 256 с.
7.    Бушев А.Б. Памятники американской риторики и их анализ. - М.: Вьісшая школа, 2002. - 45 с.
8.    Вандишев. В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять. - К.: Кондор, 2003.-264 с.
9.    Водак Р. Язьїк. Дискурс. Политика. - Волгоград: Полис, 1998. - С. 24-35.

10.    Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. - М.: Наука, 1985. - 228 с.
11.    Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - К.: Либідь, 2001. -448 с.
12.    Гальперин И.Р. Стилистика английского язьїка. - М.: Вьісшая школа, 1981. -334 с.
13.    Герасименко В.И., Ильин М.В. Политический дискурс: История и современньїе иселедования // Политическая наука. - М.: Ин-т сравн. политологии, 2002. - № 3 - С. 7-86.
14.    Герасименко Н.А. Информация и фасцинация в политическом дискурсе // Политический дискурс в России. - М.: Наука, 1998. - Вьш. II. - С. 20-23.
15.    Єрмоленко СЯ. Нариси з української словесності: Стилістика і культура мови.-К.: Довіра, 1999.-431 с.
 
І
32.    Опарина Е.Ю. Концептуальная метафора // Метафора в язьіке и тексте. -М.: Наука, 1988. - С. 65-67.
33.    Паршин П.Б. Лингвистические методьі в концепту альной реконструкции // Системньїе исследования. - М.: Академия, 1986 - С. 403-407.
34.    Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К.: Вежа, 1994. - 237 с.
35.    Пономарів О.Д. Стилістика української мови. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 248 с.
36.    Потебня О.О. Естетика та поетика слова. - К.: Наукова думка, 1985. -С. 255-257.
37.    Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. - К.: Видавничий центр "Київський університет", 1999. - 301с.
38.    Поцепцов Г.Г. Коммуникативньїе технологии XX века.- М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. - 574 с.
39.    Скребнев Ю.М. Основи стилистики английского язьїка. - М.: ООО "Издательство АСТ", 2003. - 221с.
40.    Солганик Г.Я. Лексика газети. Функциональньїй аспект. - М.: Вьісшая школа, 1981. - 112 с.
41.    Сопер П. Основи искусства речи. - М.: Прогресе; Прогресе - Академия, 1992.-416 с.
42.    Стилистика английского язьїка / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. - К.: Вища школа, 1991. - 272 с.
43.    Фрумкина Р.М. Психолингвистика. - М.: Асасіетіа, 2001. - 320 с.
44.    Хазачеров Г.Г., Корнелова Е.Е. Риторика для делового человека. - М.: Вьісшая школа, 2001. - 203 с.
45.    Худо лій А. О. Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця XX - початку XXI століття. Монографія. - Острог: Видавництво НаУОА, 2006. - 384 с.
46.    Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. -К.: Рад. шк., 1962. - 247с.
47.    Шабес В.Я. Собьітие и текст. - М.: Вьісшая школа, 1989. - 175 с.
48.    Шанський В.П. Лексикологія та теорія мовознавства. -К., 1975.-211с.
49.    Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. - М.: Гнозис, 2004. -
431с.
50.    Шехтер Стівен. Аналіз політичних виступів // Розвиток громадської грамотності. Робота з друкованими матеріалами. - К.: Наукова думка, 2003. -25 с.

 
 

Студентські статті