Народні вірування та традиції в українській фразеології (свійські тварини)

ПЛАН

Вступ ………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Українські фраземи та паремії із компонентами  кінь,віл, тур та         корова………………………………………………………………………….7                           
1.1. Давня українська міфологія та тотемізм як основні джерела
                походження фразем ………………………………………...……...7                 
 1.2.  Класифікація сем  лексеми кінь....................................................10              
          1.3.  Класифікація сем  лексем віл та тур………………………..…..12           
1.4. Класифікація сем  лексеми корова………………………………15
Розділ 2.  Семантика компонентів  вівця,   баран,   свиня та  собака  в усталених словосполученнях...........................................................................18
Висновки............................................................................................................26
Список використаної літератури……………………………………...……..28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.    Алефіренко М.Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики// Мовознавство. – 1988. - № 5. – С. 35.
2.    Білецький Л. Історія української літератури. – Авсбург. – 1947р.
3.    Болтанович З. Українська народна медицина. – К., 1993. – с.386.
4.    Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992. – 412 с.
5.    Воропай О. Звичаї нашого народу. – К. – 1993. – с.254
6.    Дяченко Л.М. Фольклорна символіка як засіб відображення національного світогляду// Мовознавство. – 1997. - № 2. – С. 56 – 59.
7.    Етимологічний словник української мови за ред. Ужченка, К., - 1991.
8.    Жайворонок В.В. Слово в етнопсихологічному контексті// Мовознавство. – 1996. - № 1. – С. 14 – 17.
9.    Зайченко Н.Ф. До питання про системні закономірності в лексико-семантичній групі зоосемізмів// Мовознавство. – 1983. - № 4. – С. 44.
10.    Знойко О.П. Міфи Київської землі і події стародавні. – К., 1989.- с.140.
11.    Зубков С.Д. Українські прислів’я та приказки. – К., 1992. – 412 с.
12.    Килимник С. Український рід у народних звичаях в історичному освітленні. – К., 1994. – 287 с.
13.    Кірілкова Н.В. Народні вірування в українській фразеології та пареміях// Актуальні проблеми сучасної філології. – 1999. - № 7. – С. 106.
14.    Кононенко В.І. Українська народна фраземіка: трансформації образу// Мовознавство. – 1993. - № 5. – С. 21.
15.    Костомаров М.І.   Слов’янська міфологія. – К.: Либідь,1994. – С.382.
16.    Крепель І.В. До проблем фразеологічної комінації// Мовознавство. – 1991. - № 6. – С. 41.
17.    Мечковська Н.Б. Мова і релігія. – М.,”Гранд”. –  1998. – с.83
18.    Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – Вінніпег. – 1965
19.    Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К.,1993. – 88с.
20.    Остапович О.Я. Фразеологізовані образи-символи з країнознавчою семантикою у мовних взаєминах Австрії і України// Мовознавство. – 1996. - № 6. – С. 31.
21.    Парій В.А. Роль конотацій у формуванні фразеологічного значення// Мовознавство. – 1988. – № 1. – С. 45.
22.    Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К., 1993. – 410с.
23.    Прислів’я та приказки: Природа. Господарська діяльність людини/ Упоряд. М.М. Пазяк. – К.,1989. – 480 с.
24.    Скрипник Л.Г. Фразеологізми української мови. – К., Наукова думка, 1973. – 386с.
25.    Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К., 1988. – 279с.